Witamy w PCPR
"Biała Wstążka" 2016 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   
środa, 23 listopada 2016 12:29

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Poprawiony: środa, 23 listopada 2016 14:38
 
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Ełku PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 13 października 2016 10:32

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 180 pkt.2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz.575) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) Zarząd Powiatu w Ełku ogłasza konkurs na realizację zadania własnego w zakresie pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Ełku.

1. Rodzaj zadania:
Zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowane ze środków budżetu powiatu polegające na:

- prowadzeniu 5 placówek socjalizacyjnych o liczbie miejsc nieprzekraczającej 14 osób w każdej placówce, w tym 4 miejsca interwencyjne.

- zapewnienie transportu oraz udziału wychowawcy/psychologa/pedagoga w przypadku konieczności odebrania małoletnich w celu umieszczenia w pieczy zastępczej.

2.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Powinna ona w szczególności zawierać:

-szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-miejsce realizacji zadania publicznego

-kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

-informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadnia;

-informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;

-ogólną koncepcję działania placówek (planowane kierunki zmian w zakresie organizacji placówki, propozycje wykorzystania zasobów kadrowych i lokalowych istniejących placówek).

4. Do ofert należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

- dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawnionego oraz jednostki wykonującej zadanie

- oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności jednostki za 2015 rok

- kwalifikacje osób przy udziale, których oferent zamierza realizować zadanie

- informacja o organizacji opieki nad dziećmi (w szczególności: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia ze specjalistami, opieka nocna)

- informacja o prowadzonych zajęciach z: psychologiem, pedagogiem, osobą prowadząca terapię itp.

- regulaminy i procedury obowiązujące w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie

- informacja o zrealizowanych zadaniach z udziałem środków publicznych innych niż przekazanych przez Powiat Ełcki w latach 2012-2015

- aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)

- oświadczenie, iż wobec oferenta nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy.

- Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.

6. Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

7.Termin i warunki realizacji zadania:

- Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa powyżej obejmuje okres: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

- Oferent realizując zlecone zadania jest zobowiązany do stosowania w szczególności przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

8. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs”, w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do godz. 15:00. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor PCPR - Iwona Nowakowska, nr tel. (087)- 621-15-50.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do PCPR w Ełku.

Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane

9. Oferty rozpatrzone zostaną z ciągu 7 dni od dnia, w którym upłynął termin ich składania, przez Komisję Opiniującą, powołaną przez Zarząd Powiatu w Ełku

10. Zarząd Powiatu w Ełku dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

- spodziewane efekty – 30 pkt,

- koszt realizacji zadania – 20 pkt,

- sposób realizacji i innowacyjność – 20 pkt,

- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot – 15 pkt,

- zaangażowanie środków własnych – 15 pkt,

łącznie 100 pkt.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do konkursu z dnia 22 sierpnia 2016 r. na przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 30 września 2016 12:25

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 2 oferty. Złożone oferty spełniły wymagania formalne, jednak za najkorzystniejszą ofertę uznano złożoną przez:

Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”

Oferujący realizację szkolenia szczegółowo przedstawił ofertę wraz z kosztorysem zadania z podziałem na wynagrodzenia trenerów, specjalistów, materiały szkoleniowe i biurowe, catering oraz obsługę. Dodatkowo czas szkolenia jest dogodny do oczekiwań rodzin. Oferent przewidział dwa spotkania indywidualne w domu kandydatów i spotkanie decyzyjne. Trenerzy ukończyli kurs szkoleniowy Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

 
Ogłoszenie o konkursie literackim PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 30 września 2016 12:20

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych „tych dużych i małych” do udziału w

Konkursie Literackim pt. „Pracownik pomocy społecznej”.

Pracę konkursową należy składać:

  • w maszynopisie

  • format pracy A4, objętość do 1 strony

  • czcionka 12 pkt Times New Roman

  • interlinia 1,5 - wierszowa

Praca winna być nadesłana w zamkniętej kopercie wraz ze swoimi danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.

Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, lub wysłać pocztą na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 5

19-300 Ełk

z dopiskiem "Konkurs Literacki”

Termin składania prac upływa 30 października 2016 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu lub stempla pocztowego. Organizator za udział w konkursie przewidział nagrody książkowe.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

 
Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 05 września 2016 12:08

Spotkania Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych odbywać się będą od dnia 5 września 2016 r.  - w każdy wtorek o godz. 17.00.

Wszystkie rodziny zastępcze zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach Grupy Wsparcia.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 23