Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku rozpoczęło trzecią edycję rekrutacji do projektu „Start w samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia oraz zaktywizowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku bądź nieaktywna zawodowa zamieszkująca obszar wiejski powiatu ełckiego w wieku 15-30 lat.
Uczestnicy projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

  • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe
  • „Barman-kelner”
  • Staże zawodowe na stanowisku barman-kelner

Kompletne i podpisane formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu osobiście w terminie do 31.08.2014r.

Projekt „Start w samodzielność” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku na terenie powiatu ełckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany od 01.07.2013 roku do 30.06.2015 roku.

Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5, tel. 87-621-15-50, www.pcpr.elk.pl