Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku rozpocz??o trzeci? edycj? rekrutacji do projektu „Start w samodzielno??” wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia oraz zaktywizowanie zawodowe osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.

Kto mo?e wzi?? udzia? w projekcie?
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urz?dzie Pracy w E?ku b?d? nieaktywna zawodowa zamieszkuj?ca obszar wiejski powiatu e?ckiego w wieku 15-30 lat.
Uczestnicy projektu zostan? obj?ci nast?puj?cym wsparciem:

  • Opracowanie Indywidualnych Planów Dzia?ania
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe
  • „Barman-kelner”
  • Sta?e zawodowe na stanowisku barman-kelner

Kompletne i podpisane formularze rekrutacyjne mo?na sk?ada? w biurze projektu osobi?cie w terminie do 31.08.2014r.

Projekt „Start w samodzielno??” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku na terenie powiatu e?ckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji spo?ecznej Dzia?anie 7.2 Przeciwdzia?anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo?ecznej. Poddzia?anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo?eczna osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.

Projekt jest realizowany od 01.07.2013 roku do 30.06.2015 roku.

Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku ul. Pi?sudskiego 5, pharm tel. 87-621-15-50, diagnosis www.pcpr.elk.pl