Drukuj

E?k, clinic dnia 24 lutego 2015 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy (kobiet? i m??czyzn? spe?niaj?cych nast?puj?ce wymagania).

 

Wymagania:

1. Wykszta?cenie zgodne z § 9 Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia
22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych us?ug ?wiadczonych przez specjalistyczne o?rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ed kwalifikacji osób zatrudnionych w tych o?rodkach, viagra 40mg szczegó?owych kierunków prowadzenia oddzia?ywa? korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosuj?cych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadz?cych oddzia?ywania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011 r. Nr 50, poz. 259).

 

2. Udokumentowane minimum trzyletnie do?wiadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy ze sprawcami przemocy wed?ug modelu Duluth.

 

3. CV wraz z dokumentami po?wiadczaj?cymi kwalifikacje oraz do?wiadczenie zawodowe nale?y sk?ada? w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku przy
ul. Marsz. J. Pi?sudskiego 5 do dnia 3 marca 2015 r., do godz. 15.00. Z?o?one dokumenty nie b?d? odsy?ane i b?d? przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy, i? skontaktujemy si? tylko z wybranymi osobami.

W przes?anych dokumentach prosimy zawrze? nast?puj?c? klauzul?:

Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm) wraz z o?wiadczeniem i?, kandydat nie by? karany za przest?pstwo pope?nione umy?lnie oraz korzysta z pe?ni praw publicznych.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

 

Termin realizacji: marzec-grudzie? 2015 r.

Informacji udziela Pani Czes?awa Mi?owska - powiatowy koordynator
ds. przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie pod numerem telefonu (87) 621-15-50.

 

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku