Drukuj

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, find i? w wyniku zako?czenia procedury naboru na stanowisko psychologa w PCPR zosta? wybrany Pan Robert Bezdziecki.

Uzasadnienie wyboru:

Ofert? zatrudnienia z?o?y?y dwie osoby. Jedna z ofert wp?yn??a po ustawowym terminie, help w zwi?zku z czym nie by?a rozpatrywana.

Wybrany kandydat spe?nia wymagania niezb?dne oraz dodatkowe okre?lone w og?oszeniu. Posiada wymagane wykszta?cenie i wymagany sta? pracy.

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?k

 

E?k, rx dnia 3 marca 2015 r.