Drukuj

OGŁOSZENIE!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

  • wypełniają obowiązek alimentacyjny;

  • nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;

  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych;

  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Opieka zastępcza może być powierzona osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodów.

Wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne określone Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie piezy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem.

 

Osoby chętne do tworzenia rodzin zastępczych w celu uzyskania dokładnych informacji na temat wszelkich procedur proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, tel. (87) 621-15-50

 

Przemyśl to, podejmij decyzję....i daj dziecku miłość i dom!