Dodatkowe środki PFRON Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, online i? otrzyma?o dodatkowe ?rodki finansowe z Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych w wysoko?ci 123.409 z? na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji spo?ecznej.

Otrzymane ?rodki zostan? przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie:

  • przedmiotów ortopedycznych i ?rodków pomocniczych,
  • zakupu sprz?tu rehabilitacyjnego,
  • likwidacj? barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu si?,
  • do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i m?odzie?y do 26 roku ?ycia.

Pami?ta? nale?y przy tym, i? w 2011 r. mo?na skorzysta? tylko z jednej formy wsparcia.
W zwi?zku z powy?szym serdecznie zapraszamy osoby niepe?nosprawne do sk?adania wniosków o dofinansowania ze ?rodków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku.