Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, cialis w zwi?zku z zako?czeniem etapu prac oddania do u?ytku z dniem 01.12.2012 r. ?rodowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z lokalizacj? w Nowej Wsi E?ckiej przy ul. Lipowej 1, pharmacy informuje:

W/w dom dziennego pobytu przeznaczony jest dla osób cierpi?cych na schorzenia psychiczne b?d? upo?ledzenie umys?owe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Specjalistyczna opieka b?dzie polega?a na uczestnictwie w zaj?ciach terapeutycznych maj?cych miejsce w danych pracowniach:

  • komputerowo-fotograficzna,
  • plastyczna,
  • usprawniania fizycznego,
  • techniczna,
  • artystyczna (muzyczna),
  • do?wiadczania ?wiata.

Osoby zainteresowane powy?szym, proszone s? o zg?aszanie si? do w?a?ciwych jednostek pomocy spo?ecznej ze wzgl?du na miejsce zamieszkania osoby (tj. Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej b?d? Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej).

Informacje na temat uczestnictwa w ?DS w Nowej Wsi E?ckiej mo?na uzyska? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku osobi?cie b?d? tel. pod nr tel. 087 621 15 50.