Drukuj

Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w miesiącu wrzesień 2017 r. rusza realizacja projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2017 r.


Celem głównym projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewidziane zostały działania mające na celu wzmocnienie systemu wsparcia na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, zapobieganie dysfunkcjom społecznym wsród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie dostępności do informacji o podmiotach udzielających wsparcia ofiarom przemocy.

Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy powiatu ełckiego – dorośli oraz dzieci - ofiary przemocy i osoby zagrożone przemocą, świadkowie przemocy, osoby pracujące w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzice biologiczni, oraz zastępczy, którzy chcą nabyć dodatkowych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, uczniowie, przedstawiciele władz, sądów i ośrodków pomocy społecznej.

Projekt zakłada:

 • Utworzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego z kompleksową ofertą pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz specjalistycznej dla ofiar przemocy. Poradnictwem objęte zostaną osoby zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie, ofiary przemocy w rodzinie, opiekunowie przeżywający trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny przeżywające sytuacje kryzysowe.

  Porady w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego udzielane będą bezpłatnie;

 • Przeprowadzenie szkolenia dot. pracy z dziećmi krzywdzonymi ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej;

 • Przeprowadzenie warsztatów dot. zjawiska cyberprzemocy, stallkingu, bullyingu;

 • Zorganizowanie eventu angażującego społeczność lokalną;

 • Kolportaż plakatów, broszur dot. zjawiska przemocy oraz poradnika dla rodziców i opiekunów pn. „Dziecko w Cyberprzestrzeni – Jak ustrzec przed niebezpieczeństwem”;

 • Zorganizowanie konkursu dla młodzieży pn. „Stop Cyberprzemocy”;

 • Zorganizowanie Grupy Wsparcia dla rodziców.

Informacje o terminach i planowanych działaniach dostępne będą na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku www.pcpr.elk.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Ełckiego www.powiat.elk.pl.

 
Drukuj

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W EŁKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ust. 1A, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.);

 2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 3. znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy zespołowej;

 2. umiejętność organizowania pracy własnej;

 3. samodzielność, zaangażowanie;

 4. dyspozycyjność;

 5. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

 6. wysoka kultura osobista;

 7. mile widziane prawo jazdy kategorii B.

III. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV

 2. List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )”;

 3. kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;

 4. oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”;

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15 września 2017 roku do godz. 14.00 w sekretariacie PCPR w Ełku lub przesłać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”. Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej PCPR w Ełku

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje i dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

 
Drukuj

XIX WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku aktywnie włączyło się w organizację XIX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”. W ramach przedsięwzięć w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 11:00 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się konferencja p.n. „Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań”, która została poświęcona tematyce rodziny, jej fundamentalnym wartościom oraz zagrożeniom wynikającym z zaburzonej struktury rodziny.

Konferencja rozpoczęła się występem artystycznym p.n. "Zainspirowany człowiekiem" wykonanym przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej oraz uczniów Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Ełckiej. W tematykę spotkania wprowadziła Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Prelekcje z perspektywy praktyków wygłosili m.in. Pani Aneta Ruszczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, Magdalena Kulmaczewska – Psychoterapeuta oraz ks. Marcin Koncewicz – Socjoterapeuta.

W konferencji wzięło udział 100 osób, w tym m.in.: Wicestarosta Powiatu Ełckiego, Członkowie Rady Powiatu Ełckiego, Wójtowie Gmin, dyrektorzy, kierownicy oraz pracownicy GOPS, MOPS, pracownicy Urzędu Miasta w Ełku, dyrektorzy i pedagodzy Szkół, przedstawiciele: stowarzyszeń, Sądu Rejonowego, Prokuratury, Policji, Straży Miejskiej oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

 
Drukuj

XIX WARMIŃSKO - MAZURSKIE DNI RODZINY


W ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbyły się również warsztaty dla rodzin zastępczych p.n. : Problematyka dorastania”, które odbyły się w dniach 27 maja 2017 r. oraz 03 czerwca 2017 r. w godz. 08:00 – 16:00. Współorganizatorami warsztatów było Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku oraz Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „Zacisze”. Warsztaty obejmowały swoją problematyką cztery bloki tematyczne:

I blok – Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów, potrzeby rozwojowe w/w. okresu, pomoc w radzeniu sobie z uczuciami.

II blok - Pojęcie potrzeby autonomii oraz zachęcania do współpracy, ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.

III blok – Jak rozmawiać z nastolatkiem? Wspólne rozwiązywanie problemów.

IV blok – Dziecko „ ukomórkowione” - demencja cyfrowa – zagrożenia XXI wieku.

Każda z rodzin biorących udział w warsztatach otrzyma certyfikat.

W warsztatach wzięło udział łącznie 37 rodzin zastępczych.


 
Drukuj

29.05.2017 r. w godzinach 8.00 - 15.30 Filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku organizuje DZIEŃ OTWARTY. Zapraszamy osoby pragnące skorzystać z pośrednictwa i pomocy ośrodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 621 38 25 lub pisząc na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ośrodek mieści się przy ul. Piłsudskiego 10, w tzw. "Pałacyku".

ZAPRASZAMY

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 29