Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, viagra 100mg i? w ustalonym terminie do dnia 25 marca 2016 r. wp?yn??y 2 oferty kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno - edukacyjnych.

Po zapoznaniu si? z dokumentacj? zawart? w ofertach stwierdzono, prostate ?e wymogi formalne zawarte w og?oszeniu oraz w §9 Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych us?ug ?wiadczonych przez specjalistyczne o?rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych o?rodkach, szczegó?owych kierunków prowadzenia oddzia?ywa? korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosuj?cych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadz?cych oddzia?ywania korekcyjno - edukacyjne, spe?nia oferta Pani Anety Ewy Borkowskiej.


/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

 

 
Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, recipe i? w zwi?zku z przyj?ciem do realizacji „Programu 500+” rodzinom zast?pczym oraz osobom prowadz?cym rodzinne domy dziecka od 1 kwietnia 2016 r. przys?ugiwa? b?dzie dodatek wychowawczy w wysoko?ci 500 z? miesi?cznie na ka?de dziecko przebywaj?ce w pieczy zast?pczej, diagnosis które nie uko?czy?o 18 roku ?ycia. Osobom prowadz?cym placówki opieku?czo - wychowawcze typu rodzinnego od dnia 1 kwietnia 2016 r. przys?ugiwa? b?dzie dodatek do zrycza?towanej kwoty w wysoko?ci 500 z? miesi?cznie na ka?de dziecko przebywaj?ce w pieczy zast?pczej, które nie uko?czy?o 18 roku ?ycia.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zrycza?towanej kwoty przyznaje si?:

 • na wniosek rodziny zast?pczej, prowadz?cego rodzinny dom dziecka lub placówk? opieku?czo - wychowawcz? typu rodzinnego,

 • bez wzgl?du na kryterium dochodowe,

 • na okres 12 miesi?cy,

 • od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zast?pczej (jednak nie wcze?niej ni? od 1 kwietnia 2016 r.) do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zast?pczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opieku?czo - wychowawczej typu rodzinnego,

 • w przypadku gdy dodatek, przys?uguje za niepe?ny miesi?c kalendarzowy, dodatek wyp?aca si? w wysoko?ci proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesi?cu kalendarzowym.

Podstaw? przyznania dodatku b?dzie z?o?enie odpowiedniego wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku. W przypadku z?o?enia wniosku w terminie 3 miesi?cy od dnia 1 kwietnia 2016 r. (tj. do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala si? pocz?wszy od 1 kwietnia 2016 r. Oznacza to, ?e je?eli rodzina z?o?y wniosek np. 15 czerwca 2016 r., dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku z?o?enia wniosku dopiero np. 7 lipca 2016 r., dodatek b?dzie przys?ugiwa? tylko od lipca.

W celu uzyskania szczegó?owych informacji na temat przyznawania dodatku wychowawczego zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, tel. 87 621 15 50.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego dla rodziny zast?pczej - pobierz


 

 
Drukuj

salve serif;">Powiatowa Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych w Powiecie E?ckim na lata 2016-2022” okre?la cele, kierunki i dzia?ania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki spo?ecznej, które Powiat E?cki realizuje w celu rozwi?zywania problemów spo?ecznych.

Wszyscy zainteresowani maj? mo?liwo?? zapoznania si? z tre?ci? Strategii:
- na stronie internetowej Powiatu E?ckiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku.

- w siedzibie Powiatowego Centrum Rodzinie w E?ku, ul. J. Pi?sudskiego 5.

Informacja o konsultacjach zosta?a zamieszczona na stronie internetowej Powiatu E?ckiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, a tak?e na Tablicy Og?osze? Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku.

Opinie i uwagi do „Powiatowej Strategii Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych w Powiecie E?ckim na lata 2016-2022” mo?na sk?ada? wy??cznie na stosownym formularzu
w terminie od 17 marca 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. w formie:

1)  korespondencji elektronicznej e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule maila nale?y wpisa? konsultacje spo?eczne),

2)  pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J. Pi?sudskiego 5, 19-300 E?k

3) osobi?cie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku,
ul. J. Pi?sudskiego 5.

Wzór formularza, na którym nale?y zg?asza? opinie i uwagi znajduje si? w za??czeniu niniejszego Og?oszenia.

Opinie i uwagi wniesione w inny sposób ni? opisany powy?ej lub z?o?one po up?ywie ww. terminu zostan? automatycznie wy??czone z procesu ich rozpatrywania.

Powiatowa Strategia Rozwi?zywania Problemów Pomocy Spo?ecznej w Powiecie E?ckim na lata 2016-2022 - pobierz

Wzór formularza konsultacji - pobierz


 
Drukuj

viagra serif;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, vialis 40mg tj. kobiety i m??czyzny spe?niaj?cych nast?puj?ce wymagania:

 1. Wykszta?cenie zgodne z § 9 Rozporz?dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych us?ug ?wiadczonych przez specjalistyczne o?rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych o?rodkach, szczegó?owych kierunków prowadzenia oddzia?ywa? korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosuj?cych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadz?cych oddzia?ywania korekcyjno-edukacyjne, tj.:

  1) uko?czy?y studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki spo?eczne w zakresie pedagogiki opieku?czo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupe?nionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

  2) posiadaj? za?wiadczenie o uko?czeniu szkole? w zakresie przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosuj?cymi przemoc w rodzinie;

  3) maj? udokumentowany co najmniej 3-letni sta? pracy w instytucjach realizuj?cych zadania na rzecz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie;

 2. Udokumentowane minimum 3-letnie do?wiadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy z sprawcami przemocy wed?ug modelu Duluth.

 3. O?wiadczenie, i? kandydat nie by? karany za przest?pstwo pope?nione umy?lnie oraz korzysta w pe?ni z praw publicznych.

 4. CV wraz z dokumentami po?wiadczaj?cymi kwalifikacje oraz do?wiadczenie zawodowe nale?y sk?ada? w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, 19-300 E?k w terminie od dnia 11.03.2016 r. do dnia 25.03.2016 r. do godziny 15.00.

 5. W sk?adanych dokumentach nale?y zawrze? nast?puj?c? klauzul?:

  Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.)”.

Z?o?one dokumenty nie b?d? odsy?ane i b?d? przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Informujemy, i? skontaktujemy si? tylko z osobami wybranymi po weryfikacji z?o?onych dokumentów.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie


Termin realizacji: kwiecie?-grudzie? 2016 r.

Osoba do kontaktu: Pani Karolina Wiloch-Has - koordynator ds. przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, tel. 87-621-15-50.

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 27