Drukuj

Osoba odpowiedzialna – Gra?yna Ko?nacka

CELE:

1) przygotowanie dokumentacji do umieszczania uprawnionych osób do odpowiednich placówek oraz ustalanie odp?atno?ci za pobyt w tych placówkach

2) sprawowanie kontroli nad prawid?owo?ci? funkcjonowania w/w jednostek

3) doradztwo metodyczne dla o?rodków pomocy spo?ecznej i pracowników socjalnych na obszarze powiatu.


Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spo?ecznej prawo do umieszczenia w domu pomocy spo?ecznej przys?uguje osobie wymagaj?cej ca?odobowej opieki z powodu wieku, abortion choroby lub niepe?nosprawno?ci, health niemog?cej samodzielnie funkcjonowa? w codziennym ?yciu, ed której nie mo?na zapewni? niezb?dnej pomocy w formie us?ug opieku?czych.
Domy Pomocy Spo?ecznej, w zale?no?ci od tego, dla kogo s? przeznaczone, dziel? si? na domy dla:

· osób w podesz?ym wieku;
· osób przewlekle somatycznie chorych;
· osób przewlekle psychicznie chorych;
· dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych intelektualnie;
· osób niepe?nosprawnych fizycznie.

W powiecie e?ckim funkcjonuje dom pomocy spo?ecznej dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych:

„T?czowy Dom” Dom Pomocy Spo?ecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
19 - 300 E?k, ul. Kili?skiego 2,
tel. (87) 610 20 39,
fax: (87) 621 34 74
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dom Pomocy Spo?ecznej w Nowej Wsi E?ckiej
19 - 321 Nowa Wie? E?cka, ul. Lipowa 1
tel. (87) 619 74 90