Drukuj

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy:

 1. przywrócenie prawid?owego funkcjonowania rodziny jako systemu realizacji miedzy jej cz?onkami;
 2. powstrzymanie patologicznych zjawisk uszkadzaj?cych funkcjonowanie rodziny np. przemoc, price nadu?ywanie alkoholu;
 3. poprawa sytuacji bytowej rodziny;
 4. przywrócenie funkcjonalno?ci poszczególnych osób w rodzinie;
 5. pomoc rodzinie, integrowanie zmian zachodz?cych u jej cz?onków.

O?rodek Interwencji Kryzysowej realizuje swoje zadania poprzez:

 1. prowadzenie poradnictwa informacyjno-konsultacyjnego;
 2. prowadzenie dzia?alno?ci profilaktyczno-edukacyjnej;
 3. wspó?prace z instytucjami pracuj?cymi na rzecz rodziny w zakresie poradnictwa;
 4. prowadzenie psychoterapii indywidualnej;
 5. prowadzenie dzia?alno?ci terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie.
 6. prowadzenie hotelu, w tym wyodr?bnionego pokoju dla kobiety w ci??y i matki z dzieckiem

Umieszczenie osób w O?rodku Interwencji Kryzysowej odbywa si? na podstawie skierowania wydanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, lub innych osób upowa?nionych na wniosek Dyrektora, po dokonaniu wst?pnej diagnozy wyst?puj?cego kryzysu i w porozumieniu z o?rodkami pomocy spo?ecznej.


Regulamin O?rodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w E?ku