Drukuj

Zespó? Administracyjny

 • Bo?ena Dowolnia - G?ówna ksi?gowa
 • Barbara Palczewska - Ksi?gowa
 • Ewelina Gutowska - Sekretariat

Do zada? zespo?u ds. administracyjnych nale?? sprawy kompleksowego planowanie bud?etu w zakresie finansowym i rzeczowym, nurse analizowanie sprawozdawczo?ci i jego realizacji, and obs?ugi finansowo - ksi?gowej i gospodarczej PCPR, a w szczególno?ci:

 1. koordynacja prac w zakresie opracowywania bud?etu, koordynacja prac planistycznych;
 2. wykonywanie funkcji dysponenta ?rodków bud?etu, przekazywanie ?rodków podleg?ym dysponentom, sporz?dzanie wymaganych sprawozda? z wykonania bud?etu, ?rodków pozabud?etowych oraz realizacji zada? inwestycyjnych;
 3. dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu realizacji dochodów i wydatków bud?etowych przez podleg?e jednostki organizacyjne pomocy spo?ecznej;
 4. obs?uga finansowo - ksi?gowa w zakresie bud?etu i ?rodków pozabud?etowych;
 5. gospodarowanie rzeczowymi sk?adnikami maj?tkowymi oraz wspó?praca i wspó?dzia?anie  w tym zakresie z pozosta?ymi zespo?ami PCPR;
 6. miesi?czne rozliczanie faktur;
 7. planowanie i realizacja inwestycji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych i opracowywanie sprawozdawczo?ci w tym zakresie;
 8. organizowanie sporz?dzania, obiegu i archiwizowanie dokumentów w sposób zapewniaj?cy w?a?ciwy przebieg operacji gospodarczych, ochron? mienia b?d?cego w posiadaniu  jednostki, sporz?dzanie kalkulacji wynikaj?cych z kosztów wykonywania zada?;
 9. bie??ce i prawid?owe prowadzenie ksi?gowo?ci oraz sporz?dzaniu kalkulacji wynikaj?cych z kosztów wykonywania zada?;
 10. sporz?dzanie sprawozdawczo?ci finansowej w sposób umo?liwiaj?cy terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, ochron? mienia b?d?cego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawid?owe rozeznanie osób maj?cych odpowiedzialno?? za to mienie;
 11. prawid?owe i terminowe dokonywanie rozlicze? finansowych, nadzorowanie ca?okszta?tu prac z zakresu rachunkowo?ci, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne;
 12. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowi?zuj?cymi zasadami, polegaj?ce zw?aszcza na wykonaniu dyspozycji ?rodkami pieni??nymi zgodnie z przepisami dotycz?cymi zasad wykonywania bud?etu, gospodarki ?rodkami pozabud?etowymi i innymi b?d?cymi w dyspozycji jednostki, zapewnienie pod wzgl?dem finansowym prawid?owo?ci umów zwieranych przez jednostk?, postrzeganiu zasad rozlicze? pieni??nych i ochrony warto?ci pieni??nych, zapewnieniu terminowego ?ci?gania nale?no?ci o dochodzenia rozlicze? spornych oraz sp?aty zobowi?za?;
 13. opracowywanie projektów  przepisów wewn?trznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotycz?cych prowadzenie rachunkowo?ci, a w szczególno?ci zak?adowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenie i rozliczania inwentaryzacji;
 14. kontrola legalno?ci dokumentów dotycz?cych  wykonywania  bud?etu oraz ich zmian;
 15. opracowywanie zbiorowych sprawozda? finansowych w wykonywaniu bud?etu oraz ich zmian;
 16. opracowywanie zbiorowych sprawozda? finansowych w wykonywaniu bud?etu i analiz;
 17. diagnozowanie i opracowywanie powiatowej strategii rozwi?zywania problemów spo?ecznych wspólnie z samorz?dami  gmin i organizacjami pozarz?dowymi;
 18. monitorowanie i sk?adanie corocznych sprawozda? z realizacji powiatowej strategii rozwi?zywania problemów spo?ecznych do 30 marca ka?dego roku za rok poprzedni;
 19. zapewnienie szkolenia i doskonalenia  zawodowego kadr pomocy spo?ecznej z terenu powiatu;
 20. sporz?dzanie analiz i sprawozda?;
 21. udzielanie mieszka?com informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy spo?ecznej;
 22. obs?uga administracyjna Centrum.