Drukuj

Przydatne strony:

Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/


Portal dla osób niepe?nosprawnych

http://www.niepelnosprawni.pl/?gclid=CP2ftfjRyqUCFYgh3wodXScLmA


Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w E?ku.

http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elcki/77/POWIAT_ELCKI/


Strona Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Warmi?sko- Mazurskiego dotycz?ca realizacji Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007-2013.

http://efs.warmia.mazury.pl/


Centralna Baza Danych O?rodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepe?nosprawnych

http://www.ebon.mps.gov.pl/wprowadzenie/


Caritas Diecezji E?ckiej

http://elk.caritas.pl/


Polski Zwi?zek Emerytów, purchase Rencistów i Inwalidów Oddzia? Rejonowy w E?ku

http://pzerii.pl/index.php?s=aktualnosci_roz&p=164Warsztaty Terapii Zaj?ciowej w E?ku

http://www.wtzelk.elk.pl/


Platforma wideo s?u??ca do dystrybucji bezp?atnych filmów w Polskim J?zyku Migowym wyja?niaj?cych osobom G?uchym jak za?atwia? sprawy w urz?dzie oraz jak wype?nia? formularze

http://www.milczacyprzewodnik.likejon.pl/