Drukuj

 

 

case serif;">Likwidacja barier architektonicznych

view serif;">Bariery architektoniczne to wszelkiego rodzaju utrudnienia zak?ócaj?ce funkcjonowanie osoby niepe?nosprawnej w najbli?szym otoczeniu.

viagra serif;">W ramach likwidacji barier architektonicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku mo?e dofinansowa? np. przystosowanie ?azienki czy wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Szczegó?owy wykaz przedmiotów i prac znajduje si? w Katalogu przedmiotów wchodz?cych w sk?ad dofinansowania przy udziale ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych na dany rok.

Nie dofinansowujemy np.: docieple? budynków, wymiany dachu, ogrodzenia posesji.


Wysoko?? dofinansowania

Wysoko?? dofinansowania uzale?niona jest od ilo?ci ?rodków finansowych, jakie Powiat E?cki w danym roku otrzymuje z Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych. Dla indywidualnego wnioskodawcy nie mo?e ona jednak przekroczy? 95 % ca?kowitej kwoty zwi?zanej z likwidacj? barier architektonicznych. Ponadto wnioskodawca musi posiada? w?asne ?rodki w wysoko?ci co najmniej 5 %.