Drukuj

 

 

Wsparcie organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych na rzecz osób niepe?nosprawnych

 

Na terenie Powiatu E?ckiego dzia?aj? m.in.

  1. Polski Zwi?zek Niewidomych, sale Okr?g Warmi?sko- Mazurski, medications Ko?o w E?ku

  2. Polski Zwi?zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddzia? Rejonowy w E?ku

  3. Stowarzyszenie Przyjació? „Amazonki” w E?ku

  4. Stowarzyszenie Przyjació? Osób Niepe?nosprawnych „Przysta?” przy Domu Pomocy Spo?ecznej w Nowej Wsi E?ckiej

  5. Katolickie Stowarzyszenie Niepe?nosprawnych Diecezji E?ckiej

  6. Warmi?sko- Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM w E?ku

W ramach sportu, kultury, turystyki i rekreacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku mo?e dofinansowa? np. udzia? osób niepe?nosprawnych w wycieczkach czy imprezach integracyjnych.

Wysoko?? dofinansowania:

Wysoko?? dofinansowania wynosi do 60% kosztów ca?kowitych planowanego przedsi?wzi?cia.
Stowarzyszenie musi posiada? ?rodki w?asne uzupe?niaj?ce przyznane dofinansowanie w wysoko?ci min. 40%. ?rodki te mog? pochodzi? ze sk?adek cz?onkowskich i innych ?róde? poza PFRON.