Drukuj

 

 

viagra 60mg serif;">Zaopatrzenie w sprz?t rehabilitacyjny

Sprz?t rehabilitacyjny to sprz?t niezb?dny do prowadzenia zaj?? rehabilitacyjnych w warunkach domowych, maj?cy za zadanie osi?gni?cie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepe?nosprawnej mo?liwie najwy?szego poziomu funkcjonowania, jako?ci ?ycia i integracji spo?ecznej.

Wnioski dotycz?ce dofinansowania zakupu sprz?tu rehabilitacyjnego rozpatrywane s? w zwi?zku z indywidualnymi potrzebami i mo?liwo?ciami osoby niepe?nosprawnej,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku mo?e dofinansowa? np: rowerki rehabilitacyjne, rotory do ?wicze? ko?czyn dolnych i górnych, wanny do hydromasa?u.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce dofinansowania sprz?tu rehabilitacyjnego zawarte s? w Katalogu przedmiotów wchodz?cych w sk?ad dofinansowania przy udziale ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych na dany rok.

Wysoko?? dofinansowania

do 80% kosztów tego sprz?tu, nie wi?cej jednak ni? do wysoko?ci pi?ciokrotnego przeci?tnego wynagrodzenia.

Przy zakupie sprz?tu rehabilitacyjnego nie jest wymagane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.