Drukuj

Wzory wniosków do pobrania – rodziny zast?pcze:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy pieni??nej na cz??ciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

 2. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie pokoju dziecka

 3. O?wiadczenie o dochodzie dziecka umieszczonego w rodzinie zast?pczej

 4. Sprawozdanie dot. sytuacji opieku?czo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zast?pczej

 5. Wytyczne dotycz?ce zasad przyznawania rodzinie zast?pczej ?rodków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wzory wniosków do pobrania - wychowankowie:

 1. O?wiadczenie o kontynuowaniu nauki

Wzory wniosków do pobrania – usamodzielnienie wychowanków:

 1. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka z rodziny zast?pczej, placówki -opieku?czo - wychowawczej
 2. ANEKSU do IPU

Wzory wniosków do pobrania - dla osób niepe?nosprawnych:

 1. Likwidacja barier
 2. Sprz?t ortopedyczny
 3. Sprz?t rehabilitacyjny
 4. Turnus rehabilitacyjny