Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Drukuj

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności należy:

  1. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
  2. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia;
  3. wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
  4. wydawanie legitymacji na wniosek osób zainteresowanych;
  5. przyjmowanie wniosków, ich weryfikacja formalna, przygotowanie dokumentacji na posiedzenie zespołu;
  6. przygotowanie dokumentacji odwoławczej;
  7. prowadzenie stosownych rejestrów;
  8. sporządzanie sprawozdań, informacji i opinii, przedstawienie ich stosownym władzom.
  9. wydawanie kart parkingowych od dnia 1 lipca 2014 roku