Witamy w PCPR
Ogłoszenie o konkursie na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 09:15

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, nr 274 poz. 1620).

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 5

tel. (87) 621-15-50

Przedmiot konkursu:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych oraz tych które sąd zobowiązał do odbycia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Liczba osób:

Grupa od 10 do 20 osób

Zadanie obejmuje przeszkolenie:

 • 2 rodzin - kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe

 • 2 osób – kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową

 • 2 rodzin – pełniących już funkcję rodzin zastępczych niezawodowych zobowiązanych przez sąd do odbycia szkolenia

 • 5 osób – pełniących już funkcję rodzin zastępczych niezawodowych zobowiązanych przez sąd do odbycia szkolenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników

Termin realizacji zadania: październik 2016 r. – grudzień 2016 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia.

Miejsce realizacji zadania:

Szkolenie odbywać się będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Ełku bądź w innym miejscu ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zadania będzie zobowiązany do:

 1. Przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - zgodny z zakresem programowym wynikającym z rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

 2. Przeszkolenia m. in. 4 rodzin kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową.

 3. Przeszkolenia ok. 7 rodzin pełniących funkcję rodzin zastępczych niezawodowych.

 4. Przedstawienia programu szkolenia oraz opracowania harmonogramu szkolenia, który będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym.

 5. Przeprowadzenia badań psychologiczno – pedagogicznych osób uczestniczących w szkoleniu.

 6. Przekazania informacji o każdym z uczestników szkolenia będącej podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego

 7. Wydania dla każdego kandydata świadectwa ukończenia szkolenia.

 8. Zapewnienia materiałów szkoleniowych.

 9. Zapewnienia napojów (kawa, herbata, woda mineralna) oraz poczęstunek.

 10. Szkolenie będzie realizowane w soboty nie więcej niż 6 godzin dziennie, ewentualne inne terminy podlegać będą negocjacjom pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

 11. Prowadzenie i przekazanie na zakończenie szkolenia Zamawiającemu następujących dokumentów rozliczeniowych: imienne listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenie odbioru otrzymanych przez uczestników materiałów szkoleniowych.

Oferta:

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę (brutto) za przeszkolenie i przeprowadzenie badań jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w rozbiciu na małżeństwo i osobę nie pozostającą w związku małżeńskim. Kryterium oceny ofert jest cena brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń.

W przypadku wykonawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku, kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Płatność za szkolenie nastąpi po wykonaniu całości zadania na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę lub rachunku w terminie 7 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu i przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa wyżej.

Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę przeszkolonych kandydatów.

Do oferty należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający zatwierdzenie przez właściwego ministra programu szkolenia, na podstawie, którego zostanie szkolenie przeprowadzone.

 • Dokumenty potwierdzające uprawnienie do prowadzenia szkolenia według programu zatwierdzonego przez właściwego ministra (certyfikaty trenerów).

 • Informację o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu tego typu szkoleń.

 • Harmonogram szkolenia zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny i bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe z terenu Powiatu Ełckiego” do dnia 22 września 2016 r. do godz. 13:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk. Oferty można składać osobiście lub wysłać na powyższy adres. W przypadku wysłania oferty za datę wpływu uznaje się datę i godzinę jej doręczenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena 70%

 2. Doświadczenie 30%

PCPR unieważni niniejsze postępowanie w przypadku, gdy najniższa cena oferty przekraczać będzie kwotę przeznaczoną na realizację szkolenia.

 

 
26.07.2016 r. - Dzień Otwarty Ośrodka Adopcyjnego w Ełku PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
wtorek, 26 lipca 2016 09:22

26.07.2016 r. w godzinach 7.30 - 19.30 filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku organizuje DZIEŃ OTWARTY. Zapraszamy osoby pragnące skorzystać z pośrednictwa i pomocy ośrodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 621 38 25 lub pisząc na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ośrodek mieści się przy ul. Piłsudskiego 10, w tzw. "Pałacyku".

ZAPRASZAMY

 
Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 04 lipca 2016 12:45
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które zostały częściowo lub całkowicie pozbawione opieki rodzicielskiej.
Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić rodzina obca, która chce i potrafi zaopiekować się porzuconym dzieckiem. Aby zostać rodzicem zastępczym niezawodowym nie trzeba rezygnować z pracy. Do swojego domu przyjmuje się dziecko, któremu trzeba zapewnić właściwą opiekę, edukację i dać miłość. Rodzice otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka. Zainteresowanych kandydatów do pełnienia rodzin zastępczych zapraszamy do tut. Centrum. Zapewniamy nieodpłatne szkolenie.
 
Festyn Rodzinny PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 29 czerwca 2016 08:44

W ramach tegorocznych Dni Rodziny również zorganizowano dla społeczności lokalnej, jak i rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej Festyn Rodzinny „Aktywni rodzice – aktywne dzieci”, który odbył się na terenie „Bramy Mazur” w dniu 4.06.2016 r. w godz. 12:00 – 17:00. Współorganizatorami wydarzenia było: Starostwo Powiatowe, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „Zacisze”, Master Management Sp. z o.o. „Brama Mazur”, Szkoła Policealna „Medyk”, Calypso Fitness Club, „KIND”, SMYK, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny filia w Ełku. Program zawierał m.in. animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, ćwiczenia na ergometrach pod okiem trenerów m.in. Sebastiana Kosiorka – podwójnego olimpijczyka z Aten i Pekinu, warsztaty kreatywne, naukę tańca, aerobik, techniki masażu i pielęgnacji ciała, koncert Zespołu Centrum i Dysonans.Serdecznie dziękujemy firmom, instytucjom, a przede wszystkim Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia w organizacji imprezy.


 

 
Konferencja - Dni Rodziny na terenie Powiatu Ełckiego PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 29 czerwca 2016 08:29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jak co roku aktywnie włączyło się w organizację na terenie Powiatu Ełckiego XVIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. Dni Rodziny przebiegały w województwie pod hasłem „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”. Zgodnie z głównym hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przygotowało w dniu 3.06.2016 r. konferencję, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Celem konferencji było poruszenie problematyki środowiska rodzinnego, w którym kształtują się wszelkie pożądane cechy psychofizyczne dziecka. Zostały również przedstawione zmiany prawne dotyczące wsparcia rodziny.

Konferencję rozpoczęto występem Anny Śledziewskiej, która m.in. zajęła I miejsce w kategorii solista podczas XIV Albertiany, I miejsce podczas IX Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Magiczny Mikrofon” w Węgorzewie w 2015 r. Następnie Pan Piotr Gajewski wskazał, iż rodzina powinna być miejscem wychowania młodego człowieka. W rodzinie budują się więzi, które zbliżają rodziców i dzieci, a wychowanie powinno bazować na tradycji i kulturze. Pani Iwona Nowakowska w swoim wystąpieniu wskazała problemy w funkcjonowaniu rodziny. Odczytała list młodego człowieka skierowanego do matki, która przez problem współuzależnienia nie podołała obowiązkom rodzicielskim. Zaproszony gość specjalny Pani dr Barbara Passini wyraźnie zaznaczyła, że w przypadku nie wywiązywania się rodziców z opieki nad dzieckiem alternatywą jest piecza zastępcza. Jednak w swoim wystąpieniu wskazała, że dzieci zbyt długo pozostają pod opieką rodziców zastępczych. W/w jest przeciwniczką umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych u dziadków. Wskazała, że dziadkowie nie poradzili sobie z wychowaniem rodziców, więc w jaki sposób mogą wychować wnuki. Pani Małgorzata Kacprzyk w swojej prelekcji odniosła się do różnych form pomocy jakie udzielają rodzinom instytucje by usprawnić ich umiejętności rodzicielskie czy podjąć działania interwencyjne w przypadku zagrożenia dzieci. Pan Karol Marchel zastępujący na konferencji Senator – Małgorzatę Kopiczko wskazał na intensywne działania Państwa pod kątem wspierania finansowego rodziny, a także ulg i propozycji zmian ustawowych.

Choć nie ma złotego środka na to, jak mądrze wychować dzieci, to jednak wiadomo, że potrzebują one rodziców, którzy są odpowiedzialnymi przewodnikami po świecie, chronią je i stanowią wzorzec dojrzałego postępowania. A podstawą tych wszystkich działań jest bliska więź rodziców z dzieckiem.


Poprawiony: poniedziałek, 04 lipca 2016 10:25
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 21