Witamy w PCPR
Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
wtorek, 05 kwietnia 2016 09:06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w ustalonym terminie do dnia 25 marca 2016 r. wpłynęły 2 oferty kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych.

Po zapoznaniu się z dokumentacją zawartą w ofertach stwierdzono, że wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz w §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne, spełnia oferta Pani Anety Ewy Borkowskiej.


/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

 

Poprawiony: wtorek, 05 kwietnia 2016 09:10
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 17 marca 2016 14:43

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ełckim na lata 2016-2022” określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki społecznej, które Powiat Ełcki realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:
- na stronie internetowej Powiatu Ełckiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

- w siedzibie Powiatowego Centrum Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Ełckiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, a także na Tablicy Ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Opinie i uwagi do „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ełckim na lata 2016-2022” można składać wyłącznie na stosownym formularzu
w terminie od 17 marca 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. w formie:

1)  korespondencji elektronicznej e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),

2)  pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

3) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
ul. J. Piłsudskiego 5.

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi znajduje się w załączeniu niniejszego Ogłoszenia.

Opinie i uwagi wniesione w inny sposób niż opisany powyżej lub złożone po upływie ww. terminu zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej w Powiecie Ełckim na lata 2016-2022 - pobierz

Wzór formularza konsultacji - pobierz


Poprawiony: piątek, 18 marca 2016 07:48
 
Dodatek wychowawczy dla dzieci w pieczy zastępczej PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 16 marca 2016 09:28

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji „Programu 500+” rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka od 1 kwietnia 2016 r. przysługiwał będzie dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18 roku życia. Osobom prowadzącym placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego od dnia 1 kwietnia 2016 r. przysługiwał będzie dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18 roku życia.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty przyznaje się:

 • na wniosek rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego,

 • bez względu na kryterium dochodowe,

 • na okres 12 miesięcy,

 • od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r.) do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego,

 • w przypadku gdy dodatek, przysługuje za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Podstawą przyznania dodatku będzie złożenie odpowiedniego wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016 r. (tj. do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Oznacza to, że jeżeli rodzina złoży wniosek np. 15 czerwca 2016 r., dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca 2016 r., dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przyznawania dodatku wychowawczego zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, tel. 87 621 15 50.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego dla rodziny zastępczej - pobierz


 

Poprawiony: czwartek, 17 marca 2016 09:05
 
OGŁOSZENIE - prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych PDF Drukuj
czwartek, 10 marca 2016 11:51

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, tj. kobiety i mężczyzny spełniających następujące wymagania:

 1. Wykształcenie zgodne z § 9 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, tj.:

  1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

  2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

  3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 2. Udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy z sprawcami przemocy według modelu Duluth.

 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

 4. CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk w terminie od dnia 11.03.2016 r. do dnia 25.03.2016 r. do godziny 15.00.

 5. W składanych dokumentach należy zawrzeć następującą klauzulę:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.)”.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z osobami wybranymi po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie


Termin realizacji: kwiecień-grudzień 2016 r.

Osoba do kontaktu: Pani Karolina Wiloch-Has - koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, tel. 87-621-15-50.

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

 
Aktywny samorząd PDF Drukuj

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku będące realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku przypomina, iż wnioski o dofinansowanie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w terminie od 18 marca 2016 do 15 kwietnia 2016 r.

w załączeniu druk wniosku o dofinansowanie:

 

Załącznik 1


Druk wniosku

Poprawiony: środa, 09 marca 2016 13:53
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 21