Witamy w PCPR
Zaproszenie do uczestnictwa w programach wsparcia PDF Drukuj
piątek, 21 października 2011 10:02

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku serdecznie zaprasza rodziny zast?pcze, look kandydatów na rodziny zast?pcze i rodziców biologicznych do udzia?u w 4 programach wsparcia:

  1. “Mój drugi dom”
  2. “Kocham m?drze”
  3. “Wspieramy rodziny”
  4. “Wymarzone dzieci?stwo”

Informujemy, ?e w ramach programów w ka?dy wtorek od 27.09.2011 do 20.12.2011 w siedzibie PCPR organizowane s? konsultacje z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, terapeut? d/s uzale?nie? i pracownikiem socjalnym.


Szczegó?owych informacje mo?na uzyska? w PCPR ul. Pi?sudskiego 5 pok. nr 4 tel. (87) 621-15-50 wew. 360


Programy wspó?finansowane s? ze ?rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach wspierania programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin? w 2011 r.

 
IX Spartakiada Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Warmińsko - Mazurskiego PDF Drukuj
czwartek, 02 czerwca 2011 10:26

Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej i Departament Sportu Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie, pharm Warmi?sko - Mazurski Szkolny Zwi?zek Sportowy oraz Zespó? Placówek Opieku?czo – Wychowawczych w Olsztynie zapraszaj? dzieci i m?odzie? do udzia?u w IX Spartakiadzie Placówek Opieku?czo – Wychowawczych Województwa Warmi?sko – Mazurskiego.

Więcej…
 
Konferencja "Rodzina najważniejsza! - Postaw na rodzinę" PDF Drukuj
środa, 01 czerwca 2011 13:15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku wraz ze Starostwem Powiatowym jak co roku aktywnie w??czy?o si? w organizacj? na terenie powiatu e?ckiego XIII Warmi?sko – Mazurskich Dni Rodziny. Dni Rodziny przebiegaj? w województwie pod has?em „Rodzina najwa?niejsza – Postaw na rodzin?” i zgodnie z tym has?em przygotowano konferencj?, case która odby?a si? w dniu 30 maja 2011 r. w sali konferencyjnej Urz?du Miasta w E?ku. Uczestniczy?y w niej osoby pracuj?ce w ró?nych formach pomocy spo?ecznej, clinic przedstawiciele diecezji, w?adz i prawa, dyrektorzy placówek opieku?czo – wychowawczych oraz rodziny zast?pcze.

Więcej…
 
Świetna zabawa i nagrody w trakcie Pikniku Rodzinnego PDF Drukuj
środa, 01 czerwca 2011 11:49

W dniu 28 maja 2011 r. w godzinach 10.00 do 12.00 w sali „Zebra” E?ckiego Centrum Kultury odby? si? Piknik Rodzinny, medical który zosta? zorganizowany w ramach XIII Warmi?sko-Mazurskich Dni Rodziny. Organizatorem pikniku by?o Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, a atrakcje zapewni?o Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „ZACISZE” w E?ku. Licznie przyby?e rodziny wraz z dzie?mi powita?a Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor PCPR w E?ku.

Więcej…
 
Doskonała zabawa i pozytywne relacje PDF Drukuj
środa, 01 czerwca 2011 10:28

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku wraz ze Starostwem Powiatowym w E?ku oraz E?ckim Centrum Kultury, try dnia 25 maja 2011 r. zorganizowa?o Integracyjny Koncert Szantowy dla dzieci. Koncert odby? si? w sali „Zebra” E?ckiego Centrum Kultury w godzinach 9.00 – 12.00. Festyn integracyjny wspólnie rozpocz?li: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku – Pani Iwona Nowakowska, treatment Wicestarosta Powiatu E?ckiego – Pan Marek Chojnowski oraz Kierownik Biura Regionalnego w E?ku Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego – Pan Alojzy Jurczak; serdecznie powitali dzieci i ich opiekunów.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia212223242526272829następnaostatnia »

Strona 24 z 29