Witamy w PCPR
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze Drukuj
wtorek, 20 lipca 2010 06:55

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów ch?tnych do pe?nienia funkcji niespokrewnionych rodzin zast?pczych.


Funkcj? rodziny zast?pczej mog? pe?ni? ma??onkowie lub osoby niepozostaj?ce w zwi?zku ma??e?skim, look je?eli osoby te spe?niaj? nast?puj?ce warunki: daj? r?kojmi? nale?ytego wykonywania zada? rodziny zast?pczej, ask maj? sta?e miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; korzystaj? z pe?ni praw cywilnych i obywatelskich; nie s? lub nie by?y pozbawione w?adzy rodzicielskiej, check nie s? ograniczone we w?adzy rodzicielskiej ani te? w?adza rodzicielska nie zosta?a im zawieszona; wywi?zuj? si? z obowi?zku ?o?enia na utrzymanie osoby najbli?szej lub innej osobie, gdy ci??y na nich taki obowi?zek z mocy prawa lub orzeczenia s?du; nie s? chore na chorob? uniemo?liwiaj?c? w?a?ciw? opiek? nad dzieckiem, co zosta?o stwierdzone za?wiadczeniem lekarskim; maj? odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz sta?e ?ród?o utrzymania; uzyska?y pozytywn? opini? o?rodka pomocy spo?ecznej w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zamieszkania.

Więcej…
 
Wspólna zabawa rodzin zastępczych PDF Drukuj
środa, 02 czerwca 2010 13:15

W dniu 29 maja 2010 r. od godz. 10.00 do 14.00 odby? si? Festyn Integracyjny dla rodzin zast?pczych w ramach XII Warmi?sko-Mazurskich Dni Rodziny. Przy akompaniamencie zespo?u muzycznego „Metrum” najm?odsi bawili si? na placu zabaw oraz uczestniczyli w licznych konkursach z nagrodami. W zale?no?ci od wieku, diagnosis dzieci mog?y skorzysta? z ró?nego typu trampolin z zabezpieczeniem, patient nadmuchiwanej zje?d?alni, sprawdzi? si? w roli „kowboja” uje?d?aj?cego byka. Podczas festynu mo?na by?o spróbowa? pysznego bigosu, chlebka ze smalczykiem i ogórasem, p?czków oraz upiec kie?bask? nad ogniskiem. Najwi?ksz? atrakcj? festynu by? jednak przejazd kolejk? w?skotorow? z E?ku do Sypitek i z powrotem.

Więcej…
 
Zasady PFRON na 2016 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   

Zasady udzielania dofinansowa? ze ?rodków PFRON na 2016 rok

 
„Nie siedź w domu – wyjdź po zdrowie” PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   
wtorek, 16 października 2012 10:38

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku w ramach projektu „Nie sied? w domu – wyjd? po zdrowie” w pa?dzierniku br. zorganizowa?o bezp?atn? nauk? Nordic Walking dla osób niepe?nosprawnych. Zaj?cia poprowadzi? instruktor - Pan Juliusz Tyszkowski z Centrum Aktywnego Wypoczynku „Wir” w E?ku. Podczas spotka? osoby niepe?nosprawne uczy?y si? prawid?owego chodzenia z kijkami. Celem spotka? by?o zintegrowanie osób niepe?nosprawnych oraz promowanie zdrowego stylu ?ycia, doctor które wi??e si? przede wszystkim z aktywno?ci? fizyczn?.

W ramach dzia?ania „Nie sied? w domu – wyjd? po zdrowie” osoby niepe?nosprawne zwiedzi?y tak?e E?ckie Centrum Edukacji Ekologicznej, order w którym pozna?y zasady dzia?ania odnawialnych ?róde? energii.

Uwie?czeniem dzia?a? promuj?cych zdrowy styl ?ycia w?ród osób niepe?nosprawnych pod has?em „Nie sied? w domu – wyjd? po zdrowie” by?a uroczysta kolacja w Karczmie Stary Spichlerz w E?ku, gdzie zorganizowano spotkanie z dietetykiem. Podczas spotkania Dyrektor PCPR w E?ku – Pani Iwona Nowakowska wraz z Kierownikiem Dzia?u ds. osób niepe?nosprawnych – Pani? Ann? Brdys wr?czy?a uczestnikom pami?tkowe dyplomy oraz opowiedzia?a o tym, jak wa?ne jest dbanie o swoje zdrowie oraz integrowanie si? osób niepe?nosprawnych.

 

Więcej…
 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi PDF Drukuj
wtorek, 09 października 2012 10:03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, cialis w zwi?zku z zako?czeniem etapu prac oddania do u?ytku z dniem 01.12.2012 r. ?rodowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z lokalizacj? w Nowej Wsi E?ckiej przy ul. Lipowej 1, pharmacy informuje:

W/w dom dziennego pobytu przeznaczony jest dla osób cierpi?cych na schorzenia psychiczne b?d? upo?ledzenie umys?owe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Specjalistyczna opieka b?dzie polega?a na uczestnictwie w zaj?ciach terapeutycznych maj?cych miejsce w danych pracowniach:

  • komputerowo-fotograficzna,
  • plastyczna,
  • usprawniania fizycznego,
  • techniczna,
  • artystyczna (muzyczna),
  • do?wiadczania ?wiata.

Osoby zainteresowane powy?szym, proszone s? o zg?aszanie si? do w?a?ciwych jednostek pomocy spo?ecznej ze wzgl?du na miejsce zamieszkania osoby (tj. Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej b?d? Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej).

Informacje na temat uczestnictwa w ?DS w Nowej Wsi E?ckiej mo?na uzyska? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku osobi?cie b?d? tel. pod nr tel. 087 621 15 50.

 
« pierwszapoprzednia212223242526272829następnaostatnia »

Strona 27 z 29