Witamy w PCPR
I Turniej Gry w Kręgle Osób Niepełnosprawnych PDF Drukuj
piątek, 28 września 2012 11:53

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku dnia 19 pa?dziernika 2012 r. (pi?tek) organizuje Pierwszy Turniej Gry w Kr?gle Osób Niepe?nosprawnych. Turniej rozpocznie si? o godz. 10.00 w Kr?gielni „Kula-Hula” w E?ku. Do rywalizacji stan? przedstawiciele samorz?du kontra osoby niepe?nosprawne.

Tego typu turniej jest organizowany po raz pierwszy w powiecie e?ckim. Mamy nadziej?, order ?e organizacja tego typu imprez b?dzie mia?a swoj? kontynuacj? w latach nast?pnych, gdy? jest to fantastyczna forma sp?dzania czasu wolnego przez osoby niepe?nosprawne. Celem organizacji turnieju jest integracja, prze?amanie stereotypów oraz sp?dzanie aktywnie czasu wolnego przez osoby niepe?nosprawne.

 

 
„Nie siedź w domu – wyjdź po zdrowie” PDF Drukuj
piątek, 28 września 2012 11:49

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku wraz z Panem Juliuszem Tyszkowskim - w?a?cicielem Centrum Aktywnego Wypoczynku „Wir” w E?ku dnia 1 pa?dziernika 2012 r. na pla?y miejskiej w E?ku o godzinie 11.30 organizuj? bezp?atn? nauk? nordic walking dla osób niepe?nosprawnych. Spotkanie odb?dzie si? pod has?em „Nie sied? w domu – wyjd? po zdrowie” i ma na celu promowanie zdrowego stylu ?ycia oraz zintegrowanie osób niepe?nosprawnych.

Nast?pnie po nauce nordic walking grupa zwiedzi E?ckie Centrum Edukacji Ekologicznej.

W ramach realizacji tego zadania zostanie zorganizowane tak?e spotkanie z dietetykiem, sales którego celem b?dzie promowanie zdrowego stylu ?ycia w?ród osób niepe?nosprawnych.

 
Aktywny samorząd PDF Drukuj
piątek, 07 września 2012 09:35

 

Pilota?owy program "Aktywny samorz?d" finansowany ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych

 

Więcej…
 
Konferencja "Wspólna Sprawa - Wspólne Rozwiązania" PDF Drukuj
środa, 31 sierpnia 2011 09:30

E?ckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagro?onych Marginalizacj? “OSTOJA”

wraz z partnerami projektu:

  • Miejskim O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w E?ku
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku
  • Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w E?ku

zapraszaj? na konferencj?

“Wspólna Sprawa - Wspólne Rozwi?zania” pod Patronatem Starosty E?ckiego i Patronatem Medialnym Radia 5.

Konferencja skierowana jest do pracowników s?u?b spo?ecznych.

Konferencja odb?dzie si? w dniu 22.09.2011 r. w godz. 10.00 - 14.00 w E?ku, and ul. Sikorskiego 5A (sala konferencyjna nr 30).

Więcej…
 
Komputer dla Homera PDF Drukuj
czwartek, 18 sierpnia 2011 06:57

Starosta E?cki informuje, order i? od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r. Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu sprz?tu komputerowego, pilule oprogramowania, viagra dosage sprz?tu elektronicznego i urz?dze? brajlowskich ze ?rodków PFRON w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce programu, jak równie? formularze wraz z niezb?dnymi za??cznikami dost?pne s? na stronie Funduszu www.pfron.org.pl oraz w Oddzia?ach PFRON.

Druki wniosków mo?na równie? uzyska? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku przy ul. Pi?sudskiego 5, pok. 3.

Wnioski nale?y sk?ada? w Pa?stwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych Oddzia? Warmi?sko-Mazurski, ul. A. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia212223242526272829następnaostatnia »

Strona 28 z 29