Witamy w PCPR
Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie warsztatów PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 18 września 2017 13:07

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

 

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą!Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

ogłasza nabór specjalisty:

w ramach umowy cywilno-prawnej

 

na przeprowadzenie warsztatów:

„Cyberprzemoc, stalking, bullying (przemoc bądź agresja interpersonalna)”

 

Termin wykonania zadania: 25.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

 1. Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, psychoterapia;

 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami narażonymi na stres związany z przemocą interpersonalną.

 

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie warsztatów w wymiarze 30 godzin dla grupy maximum 15 osobowej, które zderzają się jako osoby dorosłe z problemem cyberprzemocy, stalkingu, bullyingu wśród dzieci i młodzieży;

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

 1. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

   

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru do przeprowadzenia warsztatów Cyberprzemoc, stalking, bullying (przemoc bądź agresja interpersonalna)” do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12:00.

 

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Miejsce publikacji:

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

 

Ełk, 18.09.2017 r.

 

 

….................., dnia..................................

(miejscowość) (data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja............................................................., zamieszkały/a w...................................................................

(imię i nzawisko) (adres)

 

...............................................................................legitymujący/a się dowodem osobistym...........................,

(seria i numer dowodu osobistego)

 

wydanym przez …..........................................................................................................................................................

 

 

niniejszym oświadczam, że:

 

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo skarbowe,

 

 

posiadam obywatelstwo....................................................................

 

 

 

 

 

…......................................................

(data i podpis)

Poprawiony: poniedziałek, 18 września 2017 13:10
 
Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie szkolenia PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 18 września 2017 12:59

OGŁOSZENIE O NABORZE


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

 

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą!Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 

ogłasza nabór specjalisty:

w ramach umowy cywilno-prawnej

 

do przeprowadzenia szkolenia:

 

„Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej”

 

Termin wykonania zadania: 25.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 1. Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, psychoterapia;

 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi narażonymi na stres związany z przemocą seksualną ze strony opiekuna, rodzeństwa czy grupy rówieśniczej;

   

   

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 7 godzin dla grupy maximum 40 osobowej, które w swojej pracy stykają się z problematyką krzywdzenia seksualnego dzieci celem przybliżenia podstawowych aspektów prawnych oraz obowiązków profesjonalistów w sytuacji krzywdzenia małoletnich.

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

   

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na przeprowadzenie szkolenia „Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12:00.

 

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

 

Ełk, 18.09.2017 r.

 

 


 

….................., dnia..................................

(miejscowość) (data)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja............................................................., zamieszkały/a w...................................................................

(imię i nzawisko) (adres)

 

...............................................................................legitymujący/a się dowodem osobistym...........................,

(seria i numer dowodu osobistego)

 

wydanym przez …..........................................................................................................................................................

 

 

niniejszym oświadczam, że:

 

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 

posiadam obywatelstwo....................................................................

 

 

 

 

 

…......................................................

(data i podpis)

 
PFRON Aktywny samorząd PDF Drukuj
czwartek, 07 września 2017 10:20

 

Uwaga!

Moduł II pilotażowy program „Aktywny samorządPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku realizujące pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2017 roku przypomina, iż w terminie od 04 września 2017 r. do 10 października 2017r. będzie odbywał się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dotyczy roku akademickiego 2017/2018).

 

Druk wniosku Moduł II

Załącznik nr. 1

Załącznik nr.2

Poprawiony: czwartek, 14 września 2017 07:10
 
Zapytanie ofertowe - event PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 01 września 2017 10:44

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji oraz poprowadzeniu eventu angażującego społeczność lokalną w ramach projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

 2. Szczegółowy opis zamówienia:

Zorganizowanie i poprowadzenie Pikniku Rodzinnego dla min. 300 uczestników (rodziców i dzieci) połączonego z promocją projektu. Piknik Rodzinny ma na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy oraz zwiększyć świadomość nt. możliwych form wsparcia ofiar oraz świadków przemocy.

 • Miejsce realizacji: Ełk, Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, Sala „Zebra”;

 • termin realizacji: 21 październik 2017 w godzinach 13:00 – 17:00;

 • ilość osób: min. 300 osób.

Wykonawca zapewnia:

 • atrakcje dla dzieci, jak również dorosłych (szczegółowy opis propozycji);
 • osobę prowadzącą piknik - konferansjera;
 • organizację konkursów dla dzieci, młodzieży oraz wspólne dla dzieci z rodzicami - łącznie ok. 5 konkursów;
 • oprawę muzyczną;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę (np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.)

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21.10.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 15.09.2017 r.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena: 50%;

 • Ciekawość i rozmaitość atrakcji: 50 %.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 01.09.2017 r.

 
Nabór uczestników do projektu pt "Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!" PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 01 września 2017 06:47

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
u. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk
informuje, iż

w związku z realizacją projektu pt „ Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

od dnia 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r. rusza nabór uczestników do projektu.


Celem projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 1. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego z kompleksową ofertą pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz specjalistycznej dla ofiar przemocy. Poradnictwem objęte zostaną osoby zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie, ofiary przemocy w rodzinie, opiekunowie przeżywający trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny przeżywające sytuacje kryzysowe.

Celem punktu jest wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu w obrębie systemu rodzinnego i środowiska lokalnego min.:

 • pomocy rodzinie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, kryzysowych;

 • pomocy dla osób nie radzących sobie z kontrolą złości;

 • wspomaganie rodziny w sytuacjach trudnych;

 • udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym członkom, wykazującym potrzebę wsparcia, wielozakresowej pomocy doradczej;

 • udzielanie wsparcia: emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

 • pokierowanie do odpowiednich instytucji i placówek pomocowych;

 • podejmowanie działań zmierzających do odzyskania przez osobę i rodzinę dotkniętą przemocą/ kryzysem zdolności do samodzielnego jego rozwiązywania.

 1. Szkolenie „ Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” ( 40 osób) ; szkolenie ma na celu wzrost kompetencji uczestników w zakresie diagnozowania dzieci- ofiar przemocy oraz udzielania im pomocy. Przybliżenie podstawowych aspektów prawnych dotyczących przemocy wobec dzieci oraz obowiązków profesjonalistów w sytuacji krzywdzenia małoletnich. Ponadto szkolenie pozwoli na przybliżenie istoty zjawisk przemocy szczególnie seksualnej wobec dzieci i wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności zapobiegania tego typu sytuacjom oraz radzenia sobie z nimi.

 2. Warsztaty „ Cyberprzemoc, stalking, bullying ( przemoc bądź agresja interpersonalna)” (15 osób) ; Zajęcia dla rodziców mają na celu uświadomienie im,że cyberprzemoc, stalking i bullying często wyglądają niewinnie, jednak potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę, mającą duży wpływ na psychikę młodego człowieka. Warsztaty wskażą możliwości działań profilaktycznych i systemu reagowania rodziców w sytuacji ujawnienia aktów cyberprzemocy, stalkingu i bullyingu oraz zwiększenie świadomości rodziców dotyczących zalet i wad internetu.

  Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę o:

 • psychologicznym wizerunku dziecka- sprawcy, ofiary i świadka cyberprzemocy, stalkingu;

 • sposobach ochrony dziecka przed szkodliwymi treściami płynącymi z sieci;

 • wypracują sposoby reagowania na formy cyberprzemocy, stalkingu i bullyingu, które dotykają dziecko;

 • konsekwencjach przemocy w sieci, stalkingu i przemocy rówieśniczej;

 • jak zachowuje się i jak powinna zachować się ofiara cybrprzemocy, stalkingu i bullying'u i gdzie można szukać pomocy;

 • jak powinni zachować się rodzice w sytuacji związanej ze stwierdzeniem, że dziecko jest ofiarą przemocy;

 • jak zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą przemocy.

 1. Grupa wsparcia dla rodziców (15 osób, grupa półotwarta) : celem prowadzonych zajęć jest nauka nowych sposobów radzenia sobie z sytuacją kryzysową ( minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach, podnoszenie poczucia własnej wartości, poprawa funkcjonowania w rolach społecznym, rozwiązania relacji z przemocą). Wsparcie opierać się będzie na rozwoju i wzmocnieniu popranej komunikacji pomiędzy członkami rodziny. Zajęcia poruszą również kwestię zagrożeń związanych z dezintegracją więzi rodzinnych, uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz współuzależnienia, zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży, pracy nad rozwojem własnych zainteresowań, wzmacniania wiary we własne możliwości, budowania pozytywnego wizerunku, trudności szkolnych dzieci i młodzieży, konfliktu pokoleń, zachęcania dziecka do samodzielności i współpracy, roli telewizji i internetu we współczesnym świecie.

  Program grupy wsparcia dla rodziców obejmuję wiedzę z zakresu:

 • prawidłowych postaw wychowawczych;

 • umiejętności społecznych;

 • systemu stosowania nagród i kar;

 • prawidłowego pełnienia ról społecznych.

Do udziału w poszczególnych zajęciach mogą zostać zakwalifikowane osoby:

 • Dorosłe osoby ofiary przemocy i osoby zagrożone przemocą;

 • sprawcy przemocy ;

 • świadkowie przemocy;

 • osoby nie radzące sobie z w sytuacjach kryzysowych;

 • rodzice biologiczni, zastępczy, którzy chcą nabyć kompetencji wychowawczych;

 • przedstawiciele władz, sądów i ośrodków pomocy społecznej;

 • osoby pracujące w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, pracownicy socjalni, kuratorzy, służba zdrowia, pracownicy organizacji pozarządowych.

Udział w zajęciach jest

BEZPŁATNY


Celem zgłoszenia się do udziału w zajęciach zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -13.00 pokój nr 4. Dodatkowych informacji udziela również telefonicznie Pani Katarzyna Matysiak pod nr telefonu (87) 621-15-50.

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pt. „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w zajęciach

  …..............................................................................................................................................

 2. W razie konieczności zrezygnowania z udziału w projekcie, zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ze wskazaniem uzasadnienia.

Jednocześnie oświadczam, że:

 1. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 2. W przypadku mojej rezygnacji z projektu w trakcie trwania wybranej przeze mnie formy wsparcia, zobowiązuję się do zwrotu wszystkich otrzymanych od realizatorów projektu materiałów dydaktycznych.

 3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie danych osobowych do celów projektu.

 4. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

*) Niepotrzebne skreślić

 

 

.....................................................................................
(data i podpis uczestnika projektu)

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 29