Witamy w PCPR
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do konkursu z dnia 22 sierpnia 2016 r. na przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 30 września 2016 12:25

W ramach og?oszonego konkursu wp?yn??y 2 oferty. Z?o?one oferty spe?ni?y wymagania formalne, nurse jednak za najkorzystniejsz? ofert? uznano z?o?on? przez:

Stowarzyszenie „Razem ?atwiej”

Oferuj?cy realizacj? szkolenia szczegó?owo przedstawi? ofert? wraz z kosztorysem zadania z podzia?em na wynagrodzenia trenerów, specjalistów, materia?y szkoleniowe i biurowe, catering oraz obs?ug?. Dodatkowo czas szkolenia jest dogodny do oczekiwa? rodzin. Oferent przewidzia? dwa spotkania indywidualne w domu kandydatów i spotkanie decyzyjne. Trenerzy uko?czyli kurs szkoleniowy Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zast?pcza/Adopcja.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

 
Ogłoszenie o konkursie literackim PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 30 września 2016 12:20

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku zaprasza wszystkich zainteresowanych „tych du?ych i ma?ych” do udzia?u w

Konkursie Literackim pt. „Pracownik pomocy spo?ecznej”.

Prac? konkursow? nale?y sk?ada?:

  • w maszynopisie

  • format pracy A4, salve obj?to?? do 1 strony

  • czcionka 12 pkt Times New Roman

  • interlinia 1,5 - wierszowa

Praca winna by? nades?ana w zamkni?tej kopercie wraz ze swoimi danymi osobowymi, tj. imi? i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.

Prace konkursowe nale?y sk?ada? w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, lub wys?a? poczt? na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Pi?sudskiego 5

19-300 E?k

z dopiskiem "Konkurs Literacki”

Termin sk?adania prac up?ywa 30 pa?dziernika 2016 r. Decyduje data wp?ywu do sekretariatu lub stempla pocztowego. Organizator za udzia? w konkursie przewidzia? nagrody ksi??kowe.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

 
Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 05 września 2016 12:08

Spotkania Grupy Wsparcia dla rodzin zast?pczych odbywa? si? b?d? od dnia 5 wrze?nia 2016 r.  - w ka?dy wtorek o godz. 17.00.

Wszystkie rodziny zast?pcze zapraszamy do udzia?u w zaj?ciach w ramach Grupy Wsparcia.

 
Aktywny samorząd MODUŁ II PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   
poniedziałek, 05 września 2016 10:10

 

UWAGA

MODU? II pilota?owy program „Aktywny samorz?d”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku b?d?ce realizatorem pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” w 2016 roku informuje, salve i? rozpocz?? si? nabór wniosków o dofinansowanie ze ?rodków PFRON w ramach pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” Modu?u II – pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy).

Wnioski przyjmowane b?d? w siedzibie PCPR w E?ku, przy ul. Pi?sudskiego 5 do dnia 10 pa?dziernika 2016 r.

 

Druk Wniosku

Za??cznik 1

Za??cznik 2

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:02
 
VII Piknik pod Kasztanami PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 01 września 2016 13:20

there serif;">Stowarzyszenie Ostoja zaprasza wszystkich e?czan na „VII Piknik Pod Kasztanami” z okazji Dnia Solidarno?ci z Osobami Chorymi na Schizofreni?, symptoms pod patronatem Prezydenta Miasta E?ku, capsule który odb?dzie si? 11 wrze?nia 2016r. na posesji ?rodowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” przy ul. Ko?ciuszki 33 w godz. 10.00 – 15.00

Impreza jest otwarta dla wszystkich mieszka?ców E?ku i Go?ci naszego miasta.

W programie m,in:

- konkursy z nagrodami dla dzieci i doros?ych,

- loteria fantowa,

- losowanie „szcz??liwego numerka”

-atrakcje dla dzieci (wata cukrowa, dmucha?ce, ba?ki mydlane, malowanie twarzy i inne)

- mo?liwo?? skorzystania z pomiaru ci?nienia krwi,

- wyst?py muzyczne i artystyczne

- warsztat Zumby (Paulina Kosmala)

- kiermasz prac osób niepe?nosprawnych,

- degustacja bigosu, potraw z grilla i ciast domowego wypieku

- pokaz Autochodzika (Stra? Miejska)

!!! dla pierwszych 100 osób- s?odki upominek.........................i wiele innych

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:02
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 27