Witamy w PCPR
Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
wtorek, 05 kwietnia 2016 09:06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, viagra 100mg i? w ustalonym terminie do dnia 25 marca 2016 r. wp?yn??y 2 oferty kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno - edukacyjnych.

Po zapoznaniu si? z dokumentacj? zawart? w ofertach stwierdzono, prostate ?e wymogi formalne zawarte w og?oszeniu oraz w §9 Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych us?ug ?wiadczonych przez specjalistyczne o?rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych o?rodkach, szczegó?owych kierunków prowadzenia oddzia?ywa? korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosuj?cych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadz?cych oddzia?ywania korekcyjno - edukacyjne, spe?nia oferta Pani Anety Ewy Borkowskiej.


/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

 

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:04
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 17 marca 2016 14:43

salve serif;">Powiatowa Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych w Powiecie E?ckim na lata 2016-2022” okre?la cele, kierunki i dzia?ania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki spo?ecznej, które Powiat E?cki realizuje w celu rozwi?zywania problemów spo?ecznych.

Wszyscy zainteresowani maj? mo?liwo?? zapoznania si? z tre?ci? Strategii:
- na stronie internetowej Powiatu E?ckiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku.

- w siedzibie Powiatowego Centrum Rodzinie w E?ku, ul. J. Pi?sudskiego 5.

Informacja o konsultacjach zosta?a zamieszczona na stronie internetowej Powiatu E?ckiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, a tak?e na Tablicy Og?osze? Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku.

Opinie i uwagi do „Powiatowej Strategii Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych w Powiecie E?ckim na lata 2016-2022” mo?na sk?ada? wy??cznie na stosownym formularzu
w terminie od 17 marca 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. w formie:

1)  korespondencji elektronicznej e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule maila nale?y wpisa? konsultacje spo?eczne),

2)  pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J. Pi?sudskiego 5, 19-300 E?k

3) osobi?cie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku,
ul. J. Pi?sudskiego 5.

Wzór formularza, na którym nale?y zg?asza? opinie i uwagi znajduje si? w za??czeniu niniejszego Og?oszenia.

Opinie i uwagi wniesione w inny sposób ni? opisany powy?ej lub z?o?one po up?ywie ww. terminu zostan? automatycznie wy??czone z procesu ich rozpatrywania.

Powiatowa Strategia Rozwi?zywania Problemów Pomocy Spo?ecznej w Powiecie E?ckim na lata 2016-2022 - pobierz

Wzór formularza konsultacji - pobierz


Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:04
 
Dodatek wychowawczy dla dzieci w pieczy zastępczej PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 16 marca 2016 09:28

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, recipe i? w zwi?zku z przyj?ciem do realizacji „Programu 500+” rodzinom zast?pczym oraz osobom prowadz?cym rodzinne domy dziecka od 1 kwietnia 2016 r. przys?ugiwa? b?dzie dodatek wychowawczy w wysoko?ci 500 z? miesi?cznie na ka?de dziecko przebywaj?ce w pieczy zast?pczej, diagnosis które nie uko?czy?o 18 roku ?ycia. Osobom prowadz?cym placówki opieku?czo - wychowawcze typu rodzinnego od dnia 1 kwietnia 2016 r. przys?ugiwa? b?dzie dodatek do zrycza?towanej kwoty w wysoko?ci 500 z? miesi?cznie na ka?de dziecko przebywaj?ce w pieczy zast?pczej, które nie uko?czy?o 18 roku ?ycia.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zrycza?towanej kwoty przyznaje si?:

 • na wniosek rodziny zast?pczej, prowadz?cego rodzinny dom dziecka lub placówk? opieku?czo - wychowawcz? typu rodzinnego,

 • bez wzgl?du na kryterium dochodowe,

 • na okres 12 miesi?cy,

 • od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zast?pczej (jednak nie wcze?niej ni? od 1 kwietnia 2016 r.) do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zast?pczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opieku?czo - wychowawczej typu rodzinnego,

 • w przypadku gdy dodatek, przys?uguje za niepe?ny miesi?c kalendarzowy, dodatek wyp?aca si? w wysoko?ci proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesi?cu kalendarzowym.

Podstaw? przyznania dodatku b?dzie z?o?enie odpowiedniego wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku. W przypadku z?o?enia wniosku w terminie 3 miesi?cy od dnia 1 kwietnia 2016 r. (tj. do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala si? pocz?wszy od 1 kwietnia 2016 r. Oznacza to, ?e je?eli rodzina z?o?y wniosek np. 15 czerwca 2016 r., dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku z?o?enia wniosku dopiero np. 7 lipca 2016 r., dodatek b?dzie przys?ugiwa? tylko od lipca.

W celu uzyskania szczegó?owych informacji na temat przyznawania dodatku wychowawczego zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, tel. 87 621 15 50.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego dla rodziny zast?pczej - pobierz


 

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:04
 
OGŁOSZENIE - prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych PDF Drukuj
czwartek, 10 marca 2016 11:51

viagra serif;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, vialis 40mg tj. kobiety i m??czyzny spe?niaj?cych nast?puj?ce wymagania:

 1. Wykszta?cenie zgodne z § 9 Rozporz?dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych us?ug ?wiadczonych przez specjalistyczne o?rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych o?rodkach, szczegó?owych kierunków prowadzenia oddzia?ywa? korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosuj?cych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadz?cych oddzia?ywania korekcyjno-edukacyjne, tj.:

  1) uko?czy?y studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki spo?eczne w zakresie pedagogiki opieku?czo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupe?nionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

  2) posiadaj? za?wiadczenie o uko?czeniu szkole? w zakresie przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosuj?cymi przemoc w rodzinie;

  3) maj? udokumentowany co najmniej 3-letni sta? pracy w instytucjach realizuj?cych zadania na rzecz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie;

 2. Udokumentowane minimum 3-letnie do?wiadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy z sprawcami przemocy wed?ug modelu Duluth.

 3. O?wiadczenie, i? kandydat nie by? karany za przest?pstwo pope?nione umy?lnie oraz korzysta w pe?ni z praw publicznych.

 4. CV wraz z dokumentami po?wiadczaj?cymi kwalifikacje oraz do?wiadczenie zawodowe nale?y sk?ada? w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, 19-300 E?k w terminie od dnia 11.03.2016 r. do dnia 25.03.2016 r. do godziny 15.00.

 5. W sk?adanych dokumentach nale?y zawrze? nast?puj?c? klauzul?:

  Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.)”.

Z?o?one dokumenty nie b?d? odsy?ane i b?d? przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Informujemy, i? skontaktujemy si? tylko z osobami wybranymi po weryfikacji z?o?onych dokumentów.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie


Termin realizacji: kwiecie?-grudzie? 2016 r.

Osoba do kontaktu: Pani Karolina Wiloch-Has - koordynator ds. przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, tel. 87-621-15-50.

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:04
 
Aktywny samorząd PDF Drukuj

look /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQRERUUEhQTFhUWGR4ZGBUYFBEfHRoWGx0eHRwdHx4kIzQiGRolHxsfIj0tJykrLi4uGCs3ODMuNyovMCwBCgoKDg0OGxAQGzUkICYsLzQuLDU3KywvNDQtLC0sLC83Lyw3LDcsLCwsLSwsLCw3LCwsNywsNy0sLDQsLywsLP/AABEIAHgA8AMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABAUCAwYHCAH/xABEEAACAQMBBAUHCwMCBQUAAAABAgMABBESBRMhMQYHIkFhFBUyUVOT0RcjNEJkc4GRpLLjM1JxktI1gqLB8ENVYnKh/8QAGwEBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBgf/xAA9EQACAQIDBAYHBgUFAQAAAAAAAQIDEQQSIRMxQVEFFFNhcZEVMoGhseHwIjRScsHRFpKi0uIGJDNC8SP/2gAMAwEAAhEDEQA/APVti7IgNtCTBCSYkJJij4nSPCsadOGRacD0cXi8QsRUSqS9Z8XzJvma39hB7qP4VfZw5I5+uYjtJebHma39hB7qP4U2cOSHXMR2kvNjzNb+wg91H8KbOHJDrmI7SXmx5mt/YQe6j+FNnDkh1zEdpLzY8zW/sIPdR/CmzhyQ65iO0l5seZrf2EHuo/hTZw5IdcxHaS82PM1v7CD3Ufwps4ckOuYjtJebHma39hB7qP4U2cOSHXMR2kvNjzNb+wg91H8KbOHJDrmI7SXmx5mt/YQe6j+FNnDkh1zEdpLzY8zW/sIPdR/CmzhyQ65iO0l5seZrf2EHuo/hTZw5IdcxHaS82PM1v7CD3Ufwps4ckOuYjtJebHma39hB7qP4U2cOSHXMR2kvNjzNb+wg91H8KbOHJDrmI7SXmx5mt/YQe6j+FNnDkh1zEdpLzY8zW/sIPdR/CmzhyQ65iO0l5seZrf2EHuo/hTZw5IdcxHaS82PM1v7CD3Ufwps4ckOuYjtJebHma39hB7qP4U2cOSHXMR2kvNjzNb+wg91H8KbOHJDrmI7SXmx5mt/YQe6j+FNnDkh1zEdpLzY8zW/sIPdR/CmzhyQ65iO0l5seZrf2EHuo/hTZw5IdcxHaS82PM1v7CD3Ufwps4ckOuYjtJebHma39hB7qP4U2cOSHXMR2kvNjzNb+wg91H8KbOHJDrmI7SXmx5mt/YQe6j+FNnDkh1zEdpLzZC21siAW0xEEIIicgiKPgdJ8KpUpwyPTgdGExeIeIpp1JesuL5k3YX0WD7pP2ir0/UXgc+M+8VPzP4snVc5hQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAQdu/RZ/un/aapU9R+B04P7xT/MvihsL6LB90n7RSn6i8BjPvFT8z+LJ1XOYUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQEHbv0Wf7p/2mqVPUfgdOD+8U/wAy+KGwvosH3SftFKfqLwGM+8VPzP4snVc5hQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAQdu/RZ/un/AGmqVPUfgdOD+8U/zL4obC+iwfdJ+0Up+ovAYz7xU/M/iydVzmFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUBB279Fn+6f9pqlT1H4HTg/vFP8y+KGwvosH3SftFKfqLwGM+8VPzP4s19INsJZwNNIGZVIBC4zxOO8gd9RVqKnHMy2Bwc8XWVGDSbvv7is2X0yimnWBobiCRwSgmj06serj4H8qzhiIyllaafedmI6Gq0qLrxnGcVvyu9i+W8jLmMSIXHNNS6h+HOt8yva55jo1FDO4vLzs7eZDvNsKrxrGYnLyFGJmRdOMavWWfJUafW3dVJVEmkjopYOUoylO6tG6+y3e+7lZaN37uJMur2OLG8kRM5xqdRnHPGefMfnVnJLezCnQqVfUi34JsiXm3YIplheRVdgWwWUBVHeSTwz3euqyqxjLK3qb0sBXq0nWhFuKdvHw/Uli8jOjEidvOjtL2sc9P92PCrZlzOd0aiv9l6b9Hp48gLyPDNvE0oSGOpcKRzBPcR41OZb7jY1LqOV3e7R6+HMG8jwrbxNLkBTqXDE8gD3k+FMy33GxqXccrut+j08eQN5GNeZE7GNfaXs55av7c+NRmXMKjUdvsvXdo9fDmIbyN1LJIjKvNlZSBgZOSOXDjUqSaumJ0akJKMotN8LM0bR2qkNu9x6carq7BU5HhxwfzqspqMc3A1oYWpVrqhuk3bXQqdldLRcSIgtL1A/KR4cIBjIJbPI/8AesoYjM0srO7E9EuhCUnWg2uClr5WLvy+LRvN5Hu/79a6fVzzits8bXvoeb1ern2eV5uVnfyPyXaUKZ1SxLpIDZdBgkEgHjwJAJ/CjnFb2THDVpWywbvu0ZsubpIhmR0QZxlmUDPqye/h/wDlS5JbytOlOo7Qi2+7UgbN2/FNvOOjdzNB2yg1SL3Lx45/PwrOFWMr9zsdOIwFWjl45oKWl3ZPn9WLETqWKBl1gZK5GQPXjnitLq9jldOSjntpz4GqDaEThiksbBRlirqQo48Tg8BwP5VCnF7mXnh6sGlKLV9101c/LfaMMh0pLEx9SuhP5A0U4vcxPDVqavODS700SqsYigOX6YdNYtn4XSZZiMiMMBgdxduOkH/BPhVKlSFNXm/3PRwHReIxzeyWi3t6I87uOs6+Yggwpw5LGcHx7RJrjl0iv+sPN3+Fj6el/pKkl/8ASq2+5JfHN8SXszrUuUKieOOVc9orlXwTzH1Tgd2Bn1jnVoY+D0nG3etV5fP2GGJ/0m0m6FS/c1+q/t9p6jsLbMV5CJYTlTwIOMq3erDuIzXYmmrrVM+UxGHqYeo6dRWaLCpMRQEHbv0Wf7p/2mqVPUfgdOD+8U/zL4obC+iwfdJ+0Up+ovAYz7xU/M/iyg60/wDhsv8A9k/eKwxn/Ez1P9Off4+D+DM9n9FJRcx3F1dvcGIHdruwgUtzPAnPDw9XqqY0JZ1Kcr2KV+laTw8qGHoqCla7ve9vYvrxOOuLntwSMFgeO7XeRLHjcoWIJmm5sW5gkgHLc+7kctU91parl4s+ghS+xUpr7alSeWTd8zsvVhwtxSu1pu4yfN8TWW1pGjQuLmXDkDI0kEYPdxJ/OrZIunUbWt2Y9YqxxeDpxk1F046cNb3+Bt2/pQxTvLEXe1TMdzE7JIoGWCSf3kkAjn2s55VNSytJvhx/cpgs01OjGDsqj1g0mm3ZXjyXB7tLWJAEYvrFriFIhJbaN265G81YVOI5jI4HiMgVbTaQclbQybqPB4iNCbk41L3WmltXpw7+JXwhombO8I2WRjJTOh5s8McGLQLjjjjVFdP8n7/sdc8tSKtb/cLv3qHutN38CWbExwbPlnGqEyPPdEqCN5IMo7YHojJ4ngMjNWy2jBy3Xu/ac+3U62Jp0Xaaio09baRdmlfj9ICxMkG0JYBphEiT2pCgDeRjLuuR6JwOI4HBxTLeM3Hde69g26hWw1Os7zcXGprfSTsk7cfpkOYNKy43gG1Cc4KZ0JNnj3KVgbHDPGqu7f5/3/Y6IZacXe3+3Xfa7h77zV/AsOkML2089tD2RfqgjAV9KvqCSY0jCjQdR58AM1eqnCThH/tu/U5cDOGJo08RV1dFyzbrtWvHfv10XuOi6V2qw7KmjT0Uh0jlyGB3cM1vWio0WlyPJ6Nqyq9JQqS3uVzX0S6P7pYZvKbp8xL828uUGpRyXHd3VFGllSlme4t0n0htZTpbKCtJ6pWej59/E4W5vFj2K9o+pbiOTDxlWyvzmrJ7guCOPIk1xuSWHcHvT/U+mp0ZVOlo4qOtOUdHz+za3j3F8LCKW52wZERiiJpLAHTmNicerio/KtssZTq3X1Y8t16tLD4JQk1du9uP2l+7ItpKi+bJbvBtxAyhnGpVl8eHDKgYz/b4VWLS2bnut7zerGcut08NpUzp2Wjce727/EgWyhbZpERhFBtTeMNLZSFQOa8xjIGOdUWkLpaKfuOmo3LEKnKSc54ey13yffu1LqSaO7vr3du+h7MAOiMSRkcVHNx/jnyra6nUlb8J58YVMLg6GdK6q7m1bdxfD27t5h0Su0WVhptpokgJa4ijZSsY5JIvIsQpOOJznniooSSfBq29fqW6TozlTTvKEnNWhJp3fOL4JXtf9yT0Int57l59UAlYFYYI1CmOEE51Y4F24Z54xwPHAth3CU3LS/Bdxj0vTxFHDxoWk4rWUm7py7r8Fw58Vod7XafMFN0v2x5HZyzD0gMJnlrbgufAE5/Cl1FOT3LU3wuHlia0aMXZydr/AK+zkfPtzcNI7PIxZ2OWYniSa8CpUlUlmkfrOHw9PD01TpqyRrqhsKAuuiXSJrC4EuTujgTLxwY/XjHErkkd/Md5ruwNVqoqfCXx4ft/4eD0/wBHwxGGlUt9qCun3LVo+ha9Q/NxQEHbv0Wf7p/2mqVPUfgdOD+8U/zL4o8bsevTdRJH5DnQqrnyrGdIAzjdcOVe3HoeySz+75nPWxG0qSna1235sn2XXfLO2iHZkkj4zpS4ZjgczgQ5xUS6LUFeVS3s+Zln7jdf9cVzAoafZE8Sk4DSSyKCeeATDzwD+VVh0dCbtGon9eJOfuIPy+fYP1X8VaeiH+P3fMjaEi767pYdO92XJHrXUuudl1KeTDMPFfEVWPRcZerUv7PmM/cR/l8+wfqv4qt6If4/d8xtCQnXdKYjKNlyGJTpaQTtoDcOBbc4B4jhnvqvotKWXaa8rfMZ+4WnXdLNq3Wy5JNC6m0Ts2lRzY4h4L4mkui4x9apb2fMZ+4kfLBc/wDs9x6G8/qy/wBL+/8Ao+h48qp6Op9quX1qTnfIhP17sArHZxAbJUm5OGAODg7rjgjH4Vouiruyn7vmRnMPl8+wfqv4qn0Q/wAfu+Y2hWxdbgkvFn8illk9CKI3SlVL4HYUQZ1HlzJ4/wCKyfQiUtpKpu7tF7zt9IzWH6vGKSb1avd23X7vYX8/XLcRq7PsmZVjbS7NNIAjHBCsTD2WwRwPrFSujYNpKotfrmcefuI9r15vK4SPZrO7ckW4ZmP+AIsmrS6KUVeU7ez5kZ+4yveu+SF9E2zHjfGdL3DKcHkcGHOKR6LU1eNS/s+Yz9xo+Xz7B+q/iq3oh/j93zG0Jqdc0xt2uRs35lX3ZfyxP6hAOkDd5Jwc8BWb6Nip5M+vh8yc/carjrvljRHfZkipICUZp2AcDGSpMOGAyOXrqy6LUm0qm7u+ZGfuI/y+fYP1X8VW9EP8fu+Y2g+Xz7B+q/ip6If4/d8xtB8vn2D9V/FT0Q/x+75jaD5fPsH6r+Knoh/j93zG0NE3TRukMkVmkEduwYyB3uCwbSjDSAIwcnVn/lrlxnRmSi7y324d/ieh0Z0j1PEKso5tHpe2/wBjJ/yU3ftbb/XN/srw/R1P8b/lX9x9L/F8uw/q/wAR8lN37W2/1zf7Kejqf43/ACr+4fxfLsP6v8R8lN37W2/1zf7Kejqf43/Kv7h/F8uw/q/xMZOqy6UEtLagAZJLygADmT2OAp6Op/jf8v8AkP4vl2H9X+JX7K68dxBFF5DndxqmfKcZ0qFzjdcOVfUT6KcpOWff3fM+JU7KxK+Xz7B+q/iqvoh/j93zJ2hovuvTexPH5DjWrLnyrONQIzjdcedRLoe6az+75mtHEbOpGdr2afkzxyvbOY9D6iP+LL91J/2rzulP+H2l4bzsOlV08Oxrh5r07SjudKQuIFVImDHUSRq45I544pjOTXDQipYiKjHI1v13lnuI/SLoxsuzimtZmtUdbfUj5lFw0+M5OcqEYjlx54q1LEYipJTjff7LENJE7aXk811sq0ntYpRcWiBpXL6kUIxAQAgKc548c5HLHGkM8YVKkZWs9xPFIpei3Ra3gZ9/BbmE3rWyzXLO7y6ZGRViRAAh4EEsTknPJcHaviJztlbvlvZaW04kJFld2sGzNmbTjEIniivV0RSs2O0kBGrHFgpbl3451nGU69am27Nx3+ZO5Mzg6P28U9zJCm6S42WZxEjyAIxHEZBGofgB4VDrTlGKk72na4sT7i3D41auGxMjS7rx/AjP41mnb+cfsV3Sa0S7udl26WUD6rZJgNbRqi4PZJ45gBOoqBqOMZrSjJ04VJubWtuf0w9bEa+6F2V4uz5Ityu9uTDKbZZBE6KruQAx1Z+b06sj0iccBV4YqrTzp30V1ffwX6kZUyhuZ7N76O3isTC1vtCKFZo5HwybzSRKcZMh3ZYYIPE8eydW6VVUnNzveLdv28yNLnQdPbJFsNrEa8rexgZklPDd2/ME4Y8TxOTXPhZN1af5X8WTLcyn6uZ5LbYu0LmzUNdhwpPBmSABTqC92NTnPI6O/TW+MSniYQqer+v1YiO7QnX941/sGOfavApdIsc+kCRoGZRIyj6x0l+AGDuwcHGazjHZYlxocnp3/Vid61NfTTYFq1lNJY29lLDGFZZre4YSxKOzmVSDvAxzwGk9gnnynD1qiqJVJNN8GtH4cg0raFtJ0dtGu12K0AKpbGRLkyTFlmYZZlTVhVJAJUHjjnWKrVFDrCfG1u4my3EdruBbTYEVxax3G/BiBdmARWaJWIA4FslTk9ykfWyLKM3OtKMrW1+JHI8w6cbHWy2hcW6ElI37Oc8FYBgOZzgHGe/Ga9bC1XUpRk95RqzKOtyBQCgJ2wtqvaXEVxFjXEwYZ5H1g+BGR+NZ1aaqQcHxJTsfWfRzb0N/As9u2pG5g41K3erDuYZ/8FfKVaUqUssjZO5aVmSKA8664+miWdq9tGwNzOukKOOiM8GZvVkZA9f4V34DCurNSfqorJ2Pm+vpDEUAoBQFr0Z6QzbPnE9vp1hSvaXIwefCsa9CNaOWRKdjdsrpRPb2s1qojaCY5ZJEDYbGNS+puA4//EVWphoTmp7mgmTn6wL023k5kTTu91vBGok3Q+prHHR3YqiwVLPn9tuBOZmt+nF0bi2uMx7y1QRxdjhpAI4jPE4NSsHTUJQ4S3jMzZZdYF7EJdEi/OStMMorbuVy2pos/wBMnUeXr8TmJYKlK1+Ct4+IzMmfKfe/O8LfEz65VMKlXbSqcQeBBCj8qp6Ppab9BmZDfp/eNPPOzRl7iLcv2BgR8sKO6r9SpZVHk7jMzP5Qrz1xfRvJf6f/AKP5+l41HUaXfvuMzA6xL0C3w0Ya2wI5BGusooK6Gb6yEHiOR586dRpfa7xmZjtHrAvJo1jYxBY5FliCRIu6dPR0Y4AeGDzNIYGlF313WfeMzLTZvTyW6uIBfXAhhilWdzHBkzSRlNO8CkFiQmM93q4DGVTBxpxezV21bfuvyJzX3kbpp05a5e8igx5LcTCXtJhyVVFBz3A7sHFXw2DUFGUvWS/f9yHIo+i/Sm52dIXtZNOrAdSAVYDOMjvxk+PHxNb18PCsrTRCbRK6SdOL2/ZGnmI3Z1IsfZCuOTDHHV454d2Mmq0cJSpJqK3hybNu2On15dQvE5jUSad68cSI8ukYG8YcWFVp4KlCWZcN3cS5Nmfyh33k+41x43e63m6j3m5/s1Y9HHCo6jSz5vbbgMzN2zOsu9t4oYkMJSAYjDRKcHlqzz1AZGRjg59dRPAUptt31GZnJ3dw0rvI51O7FmbhxZjkn8Sa7IxUUorcipqqQKAUAoC56MdKLnZ0he1k06gA6kAqwGcZHfjJ8ePiawr4enWVpolNo9Ks+vqQA72yjc54FJmQY9WCrZOc8c/hXnS6IXCXuL7Qg7Z68bqVWW3gigyMBixdlPeQcBf+mr0+ioJ3k7+4hzPMb+9knkaWV2eRzqZmPEk16cIRhHLFaFDRVgKAUAoDvepK1SXairIiOu6c6XVWGeHca8/pKTVG65lobzrLjYMC2e1rqKJTBc28Nxblo1+bL73WinjpZTjOOWR3YriVaTnTg3qm0/cWtvPzpD1fLd7UuBmTdW8MTMkMduskjPqwq+iinsk5IPLxqaOMdOiubb337g43ZXt1VQLdTRyTTpELTylCRGXjIOCsgAw+nieyRnlnvrX0jNwTSV72/wDBkKufq/huVsZdnyzbm7lMLb8R643XUScLgMNKPw9a8+1w1WNnBzjVWsVfQjLyL6TqtS3e2mjFwd3dxRyxzpCRMmtAZIwmdMfM4fJ088Y48/pCU1KMrap2tw7icpn0t6H7PL395O9xGkFwse7gSEDBjiOFB4ZJfmSB4VGHxNZKFONndcb82GlvKibqwi8tCrcP5GbbysyFAZBD3rjgNR9eOGfR9ey6Qls9Y/avbuIy6kKXoDBOLKayuHW3u5TCTcKmuKQAn6pAfVpYADHEAZ48LrGzhnjUjrFX0GXkS+knV9a281vGpvo95cpCd9HGRJG7hdcciDQrYDHS/EjjgY40o42pKMm7Oyvp+qYcUbdq9XtjqvoLWe6N1Zx70iQRbtkxkrkAEsARx4c+AODUQxtb7EppZZO3eMqK7pR0V2fZRQa5rvfXMCSJ2YjHGzekznGopx4BQWGg88jGtHE16rdkrJhpItNo9WlvHaPcA3se40PKswtw0sBPaaNBloiQCV3neMHkSMYY+o55dHfda+j/AF9gyo/L/qtijW/cSuVhUG0O8iO8xEZX19niNOCMYqY9ISbgrb9/nYZDZJ1c2Mfle+muQbOCCSbQYG+ck1l0UafUgAyRgtk5FQsdWeWyX2m7b+6xOVGNv1b2Usttup593e28j2+sxBlmj0krJwwynX9UZ7J/zR46rFSuleL18CMqKrY/V4JbS3aVpIrq6uTFFGQoCxpneO6MAxKhW5HGSo4ZrWpjmpvKrxSu/wBAo6GzzDs6G9t47e4leaG9ihmimjXTL21DNHgcEDKwIbPMceWqNtXlTk5R0cW01wFlcu+lvQ+yurvaC27yx3NvHviuiJbcKqr2AB2tRHfyyaxoYmrThBy1i3bvJaTZ5BXsmYoBQCgFAKAUAoBQCgFAdD0D6T+bLsXG63uEZdGvT6WOOdJ9XqrmxWH28Ml7ExdmT9jdPHg2ZPs9ohIkudD69Jj1elwwdYzx5jmePLGdTBKdZVU7WJUtLFpfdaG+uriR7RWguolimtzMeITVpYSBQVbtHu7/AMso9H5YJKWqd07foTmLLq+6Q2xnvXWC3tohZMiQs+dZGODscGRm8McPzrHF0JqME2282/63ExZQXfWGVFmllbi2itJDIIzKZNbnmWYqDjSWH/OfDHTHA3zOpK7kt+4rm5GG0Om0DzRzRbPijlFwtxLJvWZnZWViqEr80rEEng3pf5yhg5qLi53VrL64jMbukPWJ5Xb3kPk+jyqdZtW+zo0rGunGgas7vOcj0uXDio4HZzjLNuVt3j+4crm/5T2E0Egtl0R2otZYmkJEsfec6RoJ/HHjVfR6ytZtb3T5E5it2t02WSO2ghtIo7W3cuLd3aQSO3MuxAJ5tyx6X+K0hg2nKUpXk+O4hyL636xBO9raxQG3gN3DI5kuZJdKrIhVULACKNdPLlw7uOeeWBcFKcnd2fC3D3k5uBK6c9OYYLq/jtbePfTqImvFnLBoyozhMYzg4yG7h6qrhcJKcIOctFwsS5HJdIemjXMtlKkQiezjjRcvrDNGdQbGkY4jlx/zXZRwihGcW75irkXV/wBZkcqXa+QhDeoBNItw2oyKMKwyhAQD6uO89qsI9Hyi4vP6u7QnMIutWQCyUwApbqyzJrXFxmMRrq7HYwuR9bOaPo5fa137u7W4zlfJ1gM3nPXCCdoaRkSY3QTUFHo/OcGA+r6PjWnUrbOz9X3kZt5L2T0hlvX2ZBCIoHsNREss+lHBKE54AqMLjAJJDGqVKEaSqSlqpcEvElO9iX1i9NcbWiksypSzPYwSUZ2YtKeeMNnSSME48BVcJhb0Gp/9vpCUtSrv+nULypLFs+KKTylLmZ96zM7oQ2EJX5lWOrPpel4cdI4OaTTndWaX1xIzGcfWHi8vrnyf6ZEYtG+/p5ULnOjt8uWBzo8DenCGb1XfcM2pw1d5UUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQH/2Q==" border="0" width="178" height="89" />

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku b?d?ce realizatorem pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” w 2016 roku przypomina, i? wnioski o dofinansowanie Modu?u II – pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym b?d? przyjmowane w terminie od 18 marca 2016 do 15 kwietnia 2016 r.

w za??czeniu druk wniosku o dofinansowanie:

 

Za??cznik 1


Druk wniosku

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:04
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 24