Witamy w PCPR
Ogłoszenie o konkursie na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 09:15

dosage serif;">OG?OSZENIE O KONKURSIE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZAST?PCZE NIEZAWODOWE

sildenafil serif;">Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

 2. Rozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie szkole? dla kandydatów do sprawowania pieczy zast?pczej (Dz. U. z 2011 roku, nr 274 poz. 1620).

Nazwa i adres Zamawiaj?cego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

19-300 E?k, ul. Pi?sudskiego 5

tel. (87) 621-15-50

Przedmiot konkursu:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pe?nienia funkcji rodzin zast?pczych niezawodowych oraz tych które s?d zobowi?za? do odbycia szkolenia zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkole? dla kandydatów do sprawowania pieczy zast?pczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Liczba osób:

Grupa od 10 do 20 osób

Zadanie obejmuje przeszkolenie:

 • 2 rodzin - kandydatów na rodziny zast?pcze niezawodowe

 • 2 osób – kandydatów na rodzin? zast?pcz? niezawodow?

 • 2 rodzin – pe?ni?cych ju? funkcj? rodzin zast?pczych niezawodowych zobowi?zanych przez s?d do odbycia szkolenia

 • 5 osób – pe?ni?cych ju? funkcj? rodzin zast?pczych niezawodowych zobowi?zanych przez s?d do odbycia szkolenia

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników

Termin realizacji zadania: pa?dziernik 2016 r. – grudzie? 2016 r.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpocz?cia szkolenia.

Miejsce realizacji zadania:

Szkolenie odbywa? si? b?dzie w budynku Starostwa Powiatowego w E?ku b?d? w innym miejscu ustalonym pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc?.

Wymagania zwi?zane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zadania b?dzie zobowi?zany do:

 1. Przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej - zgodny z zakresem programowym wynikaj?cym z rozporz?dzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkole? dla kandydatów do sprawowania pieczy zast?pczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

 2. Przeszkolenia m. in. 4 rodzin kandydatów na rodzin? zast?pcz? niezawodow?.

 3. Przeszkolenia ok. 7 rodzin pe?ni?cych funkcj? rodzin zast?pczych niezawodowych.

 4. Przedstawienia programu szkolenia oraz opracowania harmonogramu szkolenia, który b?dzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiaj?cym.

 5. Przeprowadzenia bada? psychologiczno – pedagogicznych osób uczestnicz?cych w szkoleniu.

 6. Przekazania informacji o ka?dym z uczestników szkolenia b?d?cej podstaw? do wydania za?wiadczenia kwalifikacyjnego

 7. Wydania dla ka?dego kandydata ?wiadectwa uko?czenia szkolenia.

 8. Zapewnienia materia?ów szkoleniowych.

 9. Zapewnienia napojów (kawa, herbata, woda mineralna) oraz pocz?stunek.

 10. Szkolenie b?dzie realizowane w soboty nie wi?cej ni? 6 godzin dziennie, ewentualne inne terminy podlega? b?d? negocjacjom pomi?dzy Wykonawc? a Zamawiaj?cym.

 11. Prowadzenie i przekazanie na zako?czenie szkolenia Zamawiaj?cemu nast?puj?cych dokumentów rozliczeniowych: imienne listy obecno?ci, dzienniki zaj??, potwierdzenie odbioru otrzymanych przez uczestników materia?ów szkoleniowych.

Oferta:

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cen? (brutto) za przeszkolenie i przeprowadzenie bada? jednego kandydata do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej, w rozbiciu na ma??e?stwo i osob? nie pozostaj?c? w zwi?zku ma??e?skim. Kryterium oceny ofert jest cena brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej i do?wiadczenie w przeprowadzaniu szkole?.

W przypadku wykonawcy nieprowadz?cego dzia?alno?ci gospodarczej oferta cenowa powinna zawiera? wszystkie koszty zwi?zane z realizacj? przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, tak?e w przypadku, kiedy umowa lub obowi?zuj?ce przepisy prawa rodz? po stronie Zamawiaj?cego obowi?zek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodze?, równie? wysoko?? tych kosztów.

P?atno?? za szkolenie nast?pi po wykonaniu ca?o?ci zadania na podstawie faktury prawid?owo wystawionej przez Wykonawc? lub rachunku w terminie 7 dni od daty dor?czenia jej Zamawiaj?cemu i przedstawieniu Zamawiaj?cemu dokumentacji, o której mowa wy?ej.

Zamawiaj?cy zap?aci za faktyczn? liczb? przeszkolonych kandydatów.

Do oferty nale?y do??czy?:

 • Dokument potwierdzaj?cy zatwierdzenie przez w?a?ciwego ministra programu szkolenia, na podstawie, którego zostanie szkolenie przeprowadzone.

 • Dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie do prowadzenia szkolenia wed?ug programu zatwierdzonego przez w?a?ciwego ministra (certyfikaty trenerów).

 • Informacj? o posiadanym wykszta?ceniu i do?wiadczeniu w prowadzeniu tego typu szkole?.

 • Harmonogram szkolenia zawieraj?cy w szczególno?ci rozbicie na poszczególne dni, godziny i bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadz?cych poszczególne zaj?cia.

Miejsce i termin sk?adania ofert:

Ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w zamkni?tej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zast?pcze niezawodowe z terenu Powiatu E?ckiego” do dnia 22 wrze?nia 2016 r. do godz. 13:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, 19-300 E?k. Oferty mo?na sk?ada? osobi?cie lub wys?a? na powy?szy adres. W przypadku wys?ania oferty za dat? wp?ywu uznaje si? dat? i godzin? jej dor?czenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena 70%

 2. Do?wiadczenie 30%

PCPR uniewa?ni niniejsze post?powanie w przypadku, gdy najni?sza cena oferty przekracza? b?dzie kwot? przeznaczon? na realizacj? szkolenia.

 

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:02
 
26.07.2016 r. - Dzień Otwarty Ośrodka Adopcyjnego w Ełku PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
wtorek, 26 lipca 2016 09:22

26.07.2016 r. w godzinach 7.30 - 19.30 filia Warmi?sko-Mazurskiego O?rodka Adopcyjnego w E?ku organizuje DZIE? OTWARTY. Zapraszamy osoby pragn?ce skorzysta? z po?rednictwa i pomocy o?rodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? pod numerem tel. 87 621 38 25 lub pisz?c na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . O?rodek mie?ci si? przy ul. Pi?sudskiego 10, viagra w tzw. "Pa?acyku".

ZAPRASZAMY

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:02
 
Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 04 lipca 2016 12:45
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów na rodziców zast?pczych dla dzieci, healing które zosta?y cz??ciowo lub ca?kowicie pozbawione opieki rodzicielskiej.
Najkorzystniejszym i naturalnym ?rodowiskiem wychowawczym jest rodzina. Je?li jednak nie mo?e to by? rodzina w?asna, treatment powinna j? zast?pi? rodzina obca, która chce i potrafi zaopiekowa? si? porzuconym dzieckiem. Aby zosta? rodzicem zast?pczym niezawodowym nie trzeba rezygnowa? z pracy. Do swojego domu przyjmuje si? dziecko, któremu trzeba zapewni? w?a?ciw? opiek?, edukacj? i da? mi?o??. Rodzice otrzymuj? pomoc finansow? na cz??ciowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka. Zainteresowanych kandydatów do pe?nienia rodzin zast?pczych zapraszamy do tut. Centrum. Zapewniamy nieodp?atne szkolenie.
 
Festyn Rodzinny PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 29 czerwca 2016 08:44

mind serif;">W ramach tegorocznych Dni Rodziny równie? zorganizowano dla spo?eczno?ci lokalnej, help jak i rodzin zast?pczych oraz wychowanków pieczy zast?pczej Festyn Rodzinny „Aktywni rodzice – aktywne dzieci”, który odby? si? na terenie „Bramy Mazur” w dniu 4.06.2016 r. w godz. 12:00 – 17:00. Wspó?organizatorami wydarzenia by?o: Starostwo Powiatowe, Mi?dzyszkolny O?rodek Sportowy, Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „Zacisze”, Master Management Sp. z o.o. „Brama Mazur”, Szko?a Policealna „Medyk”, Calypso Fitness Club, „KIND”, SMYK, Warmi?sko – Mazurski O?rodek Adopcyjny filia w E?ku. Program zawiera? m.in. animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, ?wiczenia na ergometrach pod okiem trenerów m.in. Sebastiana Kosiorka – podwójnego olimpijczyka z Aten i Pekinu, warsztaty kreatywne, nauk? ta?ca, aerobik, techniki masa?u i piel?gnacji cia?a, koncert Zespo?u Centrum i Dysonans.Serdecznie dzi?kujemy firmom, instytucjom, a przede wszystkim Fundacji Wolontariacki O?rodek Wsparcia w organizacji imprezy.


 

 
Konferencja - Dni Rodziny na terenie Powiatu Ełckiego PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 29 czerwca 2016 08:29

viagra 40mg serif;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku jak co roku aktywnie w??czy?o si? w organizacj? na terenie Powiatu E?ckiego XVIII Warmi?sko – Mazurskich Dni Rodziny. Dni Rodziny przebiega?y w województwie pod has?em „Rodzina – tu wszystko si? zaczyna”. Zgodnie z g?ównym has?em Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku przygotowa?o w dniu 3.06.2016 r. konferencj?, help która odby?a si? w sali konferencyjnej Urz?du Miasta. view serif;">Celem konferencji by?o poruszenie problematyki ?rodowiska rodzinnego, w którym kszta?tuj? si? wszelkie po??dane cechy psychofizyczne dziecka. Zosta?y równie? przedstawione zmiany prawne dotycz?ce wsparcia rodziny.

Konferencj? rozpocz?to wyst?pem Anny ?ledziewskiej, która m.in. zaj??a I miejsce w kategorii solista podczas XIV Albertiany, I miejsce podczas IX Festiwalu Piosenki Osób Niepe?nosprawnych „Magiczny Mikrofon” w W?gorzewie w 2015 r. Nast?pnie Pan Piotr Gajewski wskaza?, i? rodzina powinna by? miejscem wychowania m?odego cz?owieka. W rodzinie buduj? si? wi?zi, które zbli?aj? rodziców i dzieci, a wychowanie powinno bazowa? na tradycji i kulturze. Pani Iwona Nowakowska w swoim wyst?pieniu wskaza?a problemy w funkcjonowaniu rodziny. Odczyta?a list m?odego cz?owieka skierowanego do matki, która przez problem wspó?uzale?nienia nie podo?a?a obowi?zkom rodzicielskim. Zaproszony go?? specjalny Pani dr Barbara Passini wyra?nie zaznaczy?a, ?e w przypadku nie wywi?zywania si? rodziców z opieki nad dzieckiem alternatyw? jest piecza zast?pcza. Jednak w swoim wyst?pieniu wskaza?a, ?e dzieci zbyt d?ugo pozostaj? pod opiek? rodziców zast?pczych. W/w jest przeciwniczk? umieszczania dzieci w rodzinach zast?pczych u dziadków. Wskaza?a, ?e dziadkowie nie poradzili sobie z wychowaniem rodziców, wi?c w jaki sposób mog? wychowa? wnuki. Pani Ma?gorzata Kacprzyk w swojej prelekcji odnios?a si? do ró?nych form pomocy jakie udzielaj? rodzinom instytucje by usprawni? ich umiej?tno?ci rodzicielskie czy podj?? dzia?ania interwencyjne w przypadku zagro?enia dzieci. Pan Karol Marchel zast?puj?cy na konferencji Senator – Ma?gorzat? Kopiczko wskaza? na intensywne dzia?ania Pa?stwa pod k?tem wspierania finansowego rodziny, a tak?e ulg i propozycji zmian ustawowych.

Cho? nie ma z?otego ?rodka na to, jak m?drze wychowa? dzieci, to jednak wiadomo, ?e potrzebuj? one rodziców, którzy s? odpowiedzialnymi przewodnikami po ?wiecie, chroni? je i stanowi? wzorzec dojrza?ego post?powania. A podstaw? tych wszystkich dzia?a? jest bliska wi?? rodziców z dzieckiem.


Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:03
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 27