Witamy w PCPR
Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
wtorek, 26 stycznia 2016 07:32

Spotkania Grupy Wsparcia dla rodzin zast?pczych odbywa? si? b?d? od 1 lutego 2016 r. - w ka?dy poniedzia?ek o godz. 1700.

Wszystkie rodziny zast?pcze zapraszamy do udzia?u w zaj?ciach w ramach Grupy Wsparcia.

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:05
 
29.12.2015 r. - Dzień Otwarty Ośrodka Adopcyjnego w Ełku PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 23 grudnia 2015 14:04

29.12.2015r. w godz. 10.00 - 18.00 filia Warmi?sko-Mazurskiego O?rodka Adopcyjnego w E?ku organizuje DZIE? OTWARTY. Zapraszamy osoby pragn?ce skorzysta? z po?rednictwa i pomocy o?rodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? pod nr telefonu 87 621 38 25 lub pisz?c na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . O?rodek mie?ci si? na ul. Pi?sudskiego 10

ZAPRASZAMY !

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:05
 
„Aktywny samorząd” Moduł II PDF Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku przypomina i? w terminie od 01 wrze?nia 2015 r. do 10 pa?dziernika 2015 r. przyjmowane s? wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” Modu? II – pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym (rok 2015/2016, site semestr zimowy).

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:05
 
Ramowy Program Pracy Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ełckiego PDF Drukuj
poniedziałek, 15 czerwca 2015 07:07

Ramowy Program Pracy Grupy Wsparcia dla rodzin zast?pczych z terenu Powiatu E?ckiego

Grupa Wsparcia przy PCPR w E?ku zosta?a powo?ana w celu wzajemnej pomocy osób, stomach które maj? podobne problemy i trudno?ci zwi?zane z wychowywaniem dzieci umieszczonych w pieczy zast?pczej i oczekuj? wsparcia w zakresie:

 • wzmocnienia kompetencji opiekuna zast?pczego, ailment
 • zintegrowania ?rodowiska rodzin zast?pczych, erectile
 • dzielenia si? do?wiadczeniami sprawowania funkcji rodzica zast?pczego – zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi oraz wymiany do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami w atmosferze wsparcia i ?yczliwo?ci,
 • poszukiwania pomocy i rozwi?za? sytuacji trudnych u osób, które maj? podobne do?wiadczenia,
 • emocjonalnego wsparcia.

Grupa ma charakter otwarty.
Ide? przy?wiecaj?ca pracy Grupy Wsparcia jest zrealizowanie zasady:
„Nikt nie zrozumie lepiej rodzica zast?pczego ni? inny rodzic zast?pczy”.

Cz?onkami Grupy Wsparcia mog? zosta? ch?tne osoby, które s?:

 • rodzicami zast?pczymi – tworz? rodzin? zast?pcz? zawodow?, niezawodow?, spokrewnion?,
 • kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zast?pczej.

Uczestnictwo w Grupie Wsparcia jest dobrowolne, stanowi mo?liwo?? zbudowania forum wymiany do?wiadcze?.

Uczestnicy w trakcie spotka? w kameralnej atmosferze mog? podyskutowa? i wymieni? si? swoimi do?wiadczeniami oraz uzyska? informacje i wsparcie w nurtuj?cych je problemach zwi?zanych z funkcjonowaniem rodziny zast?pczej.

W wybranych blokach tematycznych mog? uczestniczy? wykwalifikowani specjali?ci (w miar? mo?liwo?ci pozyskania wolontariuszy-specjalistów) s?u??cy wsparciem i rad? m. in.: psycholog, pedagog, przedstawiciel policji, radca prawny, specjalista ds. uzale?nie?.

Zebrania Grupy Wsparcia odbywa? si? b?d? cyklicznie – raz w tygodniu – od kwietnia do grudnia 2015 r. w ka?dy poniedzia?ek o godz. 17.00
Moderatorem grupy jest socjoterapeuta – Ma?gorzata Kacprzyk
Spodziewany efekt dzia?a? to rozwój kompetencji opieku?czo - wychowawczych oraz integracja ?rodowiska rodzin zast?pczych.

Proponowane zagadnienia do omówienia na zebraniach Grupy Wsparcia:

 • Przypomnienie podstawowych wiadomo?ci na temat rodzinnej opieki zast?pczej,
 • Prawa i obowi?zki rodzin zast?pczych,
 • Do?wiadczenia rodzin zast?pczych w codziennym funkcjonowaniu,
 • Trudno?ci opieku?czo-wychowawcze i dydaktyczne,
 • Przyczyny niepowodze? szkolnych,
 • Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej,
 • Potrzeby dzieci w pieczy zast?pczej,
 • Zaburzenia zachowania u dziecka w pieczy zast?pczej w czterech obszarach jego funkcjonowania: ja – doros?y, ja – rówie?nicy, ja-ja, ja – zadanie oraz sposoby korekcji zaburze?
 • Dost?pno?? pomocy specjalistycznej dla dzieci,
 • Zaspokajanie potrzeb rozwojowych, spo?ecznych, edukacyjnych u dziecka w pieczy zast?pczej,
 • Znaczenie wi?zi w ?yciu dziecka,
 • Wzmacnianie wi?zi: dziecko a rodzice biologiczni,
 • Wzmacnianie wi?zi: rodzina zast?pcza, dziecko a rodzice biologiczni,
 • Roz??ka i strata,
 • Poczucie w?asnej warto?ci i to?samo?ci dziecka,
 • Wzmacnianie relacji wewn?trzrodzinnych, odbudowywanie poczucia warto?ci dziecka,
 • Komunikacja w rodzinie,
 • Rozwi?zywanie konfliktów w rodzinie,
 • Trudne aspekty rodzicielstwa (jak sobie radzi? z w?asnym l?kiem, rozczarowaniem, z?o?ci?) oraz inne zagadnienia  zwi?zane z rodzicielstwem zast?pczym zg?aszane przez uczestników grupy,WSZYSTKIE RODZINY ZAST?PCZE ZAPRASZAMY DO UDZIA?U W PROPONOWANYCH ZAJ?CIACH W RAMACH GRUPY WSPARCIA

 
DNI RODZINY W POWIECIE EŁCKIM PDF Drukuj
piątek, 15 maja 2015 08:25

Jak co roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku aktywnie w??cza si? w organizacj? tegorocznych XVII Warmi?sko – Mazurskich Dni Rodziny.

W ramach przedsi?wzi?? planowana jest konferencja p.n. „Rodzina drogowskazem ?ycia”, sick która odb?dzie si? w sali konferencyjnej Urz?du Miasta w dniu 8.06.2015 r. od godz. 11:00.

Dla rodzin zast?pczych oraz wychowanków pieczy zast?pczej zaplanowany jest Piknik Rodzinny, który odb?dzie si? na terenie Mi?dzyszkolnego O?rodka Sportowego przy ul. Grunwaldzkiej 10 w dniu 31.05.2015 r. w godz. 14:00 – 18:00. Rodziny zast?pcze wraz z dzie?mi b?d? mog?y skorzysta? ze sprz?tu wodnego znajduj?cego si? na wyposa?eniu O?rodka, ponadto atrakcje w formie dmucha?ców, animacji, konkursów, malowania twarzy, baniek mydlanych, koników mechanicznych i balonowego zoo zapewni Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny "ZACISZE" w E?ku. Dla wzmocnienia uczestników zostanie przygotowany pocz?stunek.

W ramach obchodów Dni Rodziny planowane jest równie? szkolenie dla rodzin zast?pczych pt. „Jak rozwija? kompetencje wychowawcze w rodzinie zast?pczej”, które b?dzie prowadzone przez Pani? Bernadet? Jab?o?sk? i odb?dzie si? w Mazurskim O?rodku Doskonalenia Nauczycieli w dniach 6.06.2015 r. w godz. 10:00 – 18:00 i 7.06.2015 r. w godz. 9:00 – 17:00.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 24