Witamy w PCPR
Aktywny samorząd zmiana PDF Drukuj

 

pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2016 r.

 

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

zobacz..

 
PDF Drukuj
wtorek, 20 grudnia 2016 12:15

 

Ełk,dnia 20.12.2016 r.

 

 

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego 2017

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w chwili obecnej trwa nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego w 2017 roku przez PCPR w Ełku, ul. Piłsudskiego 5. Program korekcyjno-edukacyjny jest skierowany do osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone są w celu:

  1. powstrzymania przed niekontrolowanymi zachowaniami, b?d?cymi skutkiem nieradzenia

    sobie z negatywnymi emocjami,

  2. rozwijania samokontroli i wspó??ycia w rodzinie,

  3. kszta?towania umiej?tno?ci w zakresie wychowywania dzieci,

  4. uznania swojej odpowiedzialno?ci za niew?a?ciwe zachowania wzgl?dem cz?onków rodziny,

  5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów prowadz?cych do niew?a?ciwych zachowa? wzgl?dem cz?onków rodziny,

  6. zdobycia umiej?tno?ci w?a?ciwego komunikowania si? i rozwi?zywania konfliktów,

  7. uzyskania informacji o mo?liwo?ciach podejmowania dzia?a? terapeutycznych.

 

Więcej…
 
"Biała Wstążka" 2016 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   
środa, 23 listopada 2016 12:29

 

 

Za??cznik 1

Za??cznik 2

Poprawiony: środa, 23 listopada 2016 14:38
 
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Ełku PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 13 października 2016 10:32

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 180 pkt.2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej (Dz.U. z 2016r. poz.575) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) Zarz?d Powiatu w E?ku og?asza konkurs na realizacj? zadania w?asnego w zakresie pomocy spo?ecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie ca?odobowych placówek opieku?czo-wychowawczych w E?ku.

1. Rodzaj zadania:
Zadanie w?asne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast?pczej finansowane ze ?rodków bud?etu powiatu polegaj?ce na:

- prowadzeniu 5 placówek socjalizacyjnych o liczbie miejsc nieprzekraczaj?cej 14 osób w ka?dej placówce, w tym 4 miejsca interwencyjne.

- zapewnienie transportu oraz udzia?u wychowawcy/psychologa/pedagoga w przypadku konieczno?ci odebrania ma?oletnich w celu umieszczenia w pieczy zast?pczej.

2.Post?powanie konkursowe odbywa? si? b?dzie z uwzgl?dnieniem zasad okre?lonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ofert? nale?y z?o?y? na formularzu zgodnym ze wzorem stanowi?cym za??cznik do rozporz?dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotycz?cych realizacji zada? publicznych oraz wzorów sprawozda? z wykonania tych zada? (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Powinna ona w szczególno?ci zawiera?:

-szczegó?owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-miejsce realizacji zadania publicznego

-kalkulacj? przewidywanych kosztów realizacji zadania;

-informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj?cych realizacj? zadnia;

-informacje o wysoko?ci ?rodków finansowych w?asnych albo pozyskanych z innych ?róde? na realizacj? danego zadania;

-ogóln? koncepcj? dzia?ania placówek (planowane kierunki zmian w zakresie organizacji placówki, propozycje wykorzystania zasobów kadrowych i lokalowych istniej?cych placówek).

4. Do ofert nale?y do??czy?:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru S?dowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzaj?cego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentuj?cych

- dokument potwierdzaj?cy dzia?alno?? statutow? podmiotu uprawnionego oraz jednostki wykonuj?cej zadanie

- o?wiadczenie o posiadaniu wyodr?bnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z dzia?alno?ci jednostki za 2015 rok

- kwalifikacje osób przy udziale, których oferent zamierza realizowa? zadanie

- informacja o organizacji opieki nad dzie?mi (w szczególno?ci: zaj?cia opieku?czo-wychowawcze, zaj?cia ze specjalistami, opieka nocna)

- informacja o prowadzonych zaj?ciach z: psychologiem, pedagogiem, osob? prowadz?ca terapi? itp.

- regulaminy i procedury obowi?zuj?ce w jednostce bezpo?rednio realizuj?cej zadanie

- informacja o zrealizowanych zadaniach z udzia?em ?rodków publicznych innych ni? przekazanych przez Powiat E?cki w latach 2012-2015

- aktualne za?wiadczenie Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych o niezaleganiu w sk?adkach na ubezpieczenie spo?eczne (wa?ne 3 m-ce od daty wystawienia)

- aktualne za?wiadczenie z Urz?du Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (wa?ne 3 m-ce od daty wystawienia)

- o?wiadczenie, i? wobec oferenta nie toczy si? post?powanie s?dowe lub inne post?powanie zmierzaj?ce do zabezpieczenia, ustalenia, zas?dzenia lub wyegzekwowania nale?no?ci pieni??nych lub ?wiadczenia niepieni??nego o warto?ci mog?cej wp?yn?? na mo?liwo?? prawid?owego i terminowego wywi?zywania si? ze zobowi?za? wynikaj?cych ze z?o?onej oferty i podpisanej umowy.

- Wszelkie dokumenty powinny by? z?o?one w oryginale lub kopie po?wiadczone za zgodno?? z orygina?em.

5. Z?o?enie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.

6. Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór okre?la rozporz?dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotycz?cych realizacji zada? publicznych oraz wzorów sprawozda? z wykonania tych zada? (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

7.Termin i warunki realizacji zadania:

- Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa powy?ej obejmuje okres: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

- Oferent realizuj?c zlecone zadania jest zobowi?zany do stosowania w szczególno?ci przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej i rozporz?dzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zast?pczej.

8. Oferty na realizacj? zada? nale?y sk?ada? w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, w zamkni?tych kopertach z dopiskiem „konkurs”, w ci?gu 21 dni od daty ukazania si? og?oszenia do godz. 15:00. Szczegó?owych informacji udziela Dyrektor PCPR - Iwona Nowakowska, nr tel. (087)- 621-15-50.

W przypadku przes?ania oferty drog? pocztow? o terminie z?o?enia oferty decyduje data i godzina wp?ywu do PCPR w E?ku.

Oferty, które wp?yn? po up?ywie w/w terminu nie b?d? rozpatrywane

9. Oferty rozpatrzone zostan? z ci?gu 7 dni od dnia, w którym up?yn?? termin ich sk?adania, przez Komisj? Opiniuj?c?, powo?an? przez Zarz?d Powiatu w E?ku

10. Zarz?d Powiatu w E?ku dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o nast?puj?ce kryteria:

- spodziewane efekty – 30 pkt,

- koszt realizacji zadania – 20 pkt,

- sposób realizacji i innowacyjno?? – 20 pkt,

- ocena mo?liwo?ci realizacji zadania przez podmiot – 15 pkt,

- zaanga?owanie ?rodków w?asnych – 15 pkt,

??cznie 100 pkt.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do konkursu z dnia 22 sierpnia 2016 r. na przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 30 września 2016 12:25

W ramach og?oszonego konkursu wp?yn??y 2 oferty. Z?o?one oferty spe?ni?y wymagania formalne, nurse jednak za najkorzystniejsz? ofert? uznano z?o?on? przez:

Stowarzyszenie „Razem ?atwiej”

Oferuj?cy realizacj? szkolenia szczegó?owo przedstawi? ofert? wraz z kosztorysem zadania z podzia?em na wynagrodzenia trenerów, specjalistów, materia?y szkoleniowe i biurowe, catering oraz obs?ug?. Dodatkowo czas szkolenia jest dogodny do oczekiwa? rodzin. Oferent przewidzia? dwa spotkania indywidualne w domu kandydatów i spotkanie decyzyjne. Trenerzy uko?czyli kurs szkoleniowy Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zast?pcza/Adopcja.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 29