Witamy w PCPR
Ogłoszenie o konkursie literackim PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 30 września 2016 12:20

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku zaprasza wszystkich zainteresowanych „tych du?ych i ma?ych” do udzia?u w

Konkursie Literackim pt. „Pracownik pomocy spo?ecznej”.

Prac? konkursow? nale?y sk?ada?:

 • w maszynopisie

 • format pracy A4, salve obj?to?? do 1 strony

 • czcionka 12 pkt Times New Roman

 • interlinia 1,5 - wierszowa

Praca winna by? nades?ana w zamkni?tej kopercie wraz ze swoimi danymi osobowymi, tj. imi? i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.

Prace konkursowe nale?y sk?ada? w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, lub wys?a? poczt? na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Pi?sudskiego 5

19-300 E?k

z dopiskiem "Konkurs Literacki”

Termin sk?adania prac up?ywa 30 pa?dziernika 2016 r. Decyduje data wp?ywu do sekretariatu lub stempla pocztowego. Organizator za udzia? w konkursie przewidzia? nagrody ksi??kowe.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

 
Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 05 września 2016 12:08

Spotkania Grupy Wsparcia dla rodzin zast?pczych odbywa? si? b?d? od dnia 5 wrze?nia 2016 r.  - w ka?dy wtorek o godz. 17.00.

Wszystkie rodziny zast?pcze zapraszamy do udzia?u w zaj?ciach w ramach Grupy Wsparcia.

 
Aktywny samorząd MODUŁ II PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   
poniedziałek, 05 września 2016 10:10

 

UWAGA

MODU? II pilota?owy program „Aktywny samorz?d”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku b?d?ce realizatorem pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” w 2016 roku informuje, salve i? rozpocz?? si? nabór wniosków o dofinansowanie ze ?rodków PFRON w ramach pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” Modu?u II – pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy).

Wnioski przyjmowane b?d? w siedzibie PCPR w E?ku, przy ul. Pi?sudskiego 5 do dnia 10 pa?dziernika 2016 r.

 

Druk Wniosku

Za??cznik 1

Za??cznik 2

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:02
 
VII Piknik pod Kasztanami PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
czwartek, 01 września 2016 13:20

there serif;">Stowarzyszenie Ostoja zaprasza wszystkich e?czan na „VII Piknik Pod Kasztanami” z okazji Dnia Solidarno?ci z Osobami Chorymi na Schizofreni?, symptoms pod patronatem Prezydenta Miasta E?ku, capsule który odb?dzie si? 11 wrze?nia 2016r. na posesji ?rodowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” przy ul. Ko?ciuszki 33 w godz. 10.00 – 15.00

Impreza jest otwarta dla wszystkich mieszka?ców E?ku i Go?ci naszego miasta.

W programie m,in:

- konkursy z nagrodami dla dzieci i doros?ych,

- loteria fantowa,

- losowanie „szcz??liwego numerka”

-atrakcje dla dzieci (wata cukrowa, dmucha?ce, ba?ki mydlane, malowanie twarzy i inne)

- mo?liwo?? skorzystania z pomiaru ci?nienia krwi,

- wyst?py muzyczne i artystyczne

- warsztat Zumby (Paulina Kosmala)

- kiermasz prac osób niepe?nosprawnych,

- degustacja bigosu, potraw z grilla i ciast domowego wypieku

- pokaz Autochodzika (Stra? Miejska)

!!! dla pierwszych 100 osób- s?odki upominek.........................i wiele innych

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:02
 
Ogłoszenie o konkursie na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 09:15

dosage serif;">OG?OSZENIE O KONKURSIE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZAST?PCZE NIEZAWODOWE

sildenafil serif;">Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

 2. Rozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie szkole? dla kandydatów do sprawowania pieczy zast?pczej (Dz. U. z 2011 roku, nr 274 poz. 1620).

Nazwa i adres Zamawiaj?cego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

19-300 E?k, ul. Pi?sudskiego 5

tel. (87) 621-15-50

Przedmiot konkursu:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pe?nienia funkcji rodzin zast?pczych niezawodowych oraz tych które s?d zobowi?za? do odbycia szkolenia zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkole? dla kandydatów do sprawowania pieczy zast?pczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Liczba osób:

Grupa od 10 do 20 osób

Zadanie obejmuje przeszkolenie:

 • 2 rodzin - kandydatów na rodziny zast?pcze niezawodowe

 • 2 osób – kandydatów na rodzin? zast?pcz? niezawodow?

 • 2 rodzin – pe?ni?cych ju? funkcj? rodzin zast?pczych niezawodowych zobowi?zanych przez s?d do odbycia szkolenia

 • 5 osób – pe?ni?cych ju? funkcj? rodzin zast?pczych niezawodowych zobowi?zanych przez s?d do odbycia szkolenia

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników

Termin realizacji zadania: pa?dziernik 2016 r. – grudzie? 2016 r.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpocz?cia szkolenia.

Miejsce realizacji zadania:

Szkolenie odbywa? si? b?dzie w budynku Starostwa Powiatowego w E?ku b?d? w innym miejscu ustalonym pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc?.

Wymagania zwi?zane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zadania b?dzie zobowi?zany do:

 1. Przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej - zgodny z zakresem programowym wynikaj?cym z rozporz?dzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkole? dla kandydatów do sprawowania pieczy zast?pczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

 2. Przeszkolenia m. in. 4 rodzin kandydatów na rodzin? zast?pcz? niezawodow?.

 3. Przeszkolenia ok. 7 rodzin pe?ni?cych funkcj? rodzin zast?pczych niezawodowych.

 4. Przedstawienia programu szkolenia oraz opracowania harmonogramu szkolenia, który b?dzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiaj?cym.

 5. Przeprowadzenia bada? psychologiczno – pedagogicznych osób uczestnicz?cych w szkoleniu.

 6. Przekazania informacji o ka?dym z uczestników szkolenia b?d?cej podstaw? do wydania za?wiadczenia kwalifikacyjnego

 7. Wydania dla ka?dego kandydata ?wiadectwa uko?czenia szkolenia.

 8. Zapewnienia materia?ów szkoleniowych.

 9. Zapewnienia napojów (kawa, herbata, woda mineralna) oraz pocz?stunek.

 10. Szkolenie b?dzie realizowane w soboty nie wi?cej ni? 6 godzin dziennie, ewentualne inne terminy podlega? b?d? negocjacjom pomi?dzy Wykonawc? a Zamawiaj?cym.

 11. Prowadzenie i przekazanie na zako?czenie szkolenia Zamawiaj?cemu nast?puj?cych dokumentów rozliczeniowych: imienne listy obecno?ci, dzienniki zaj??, potwierdzenie odbioru otrzymanych przez uczestników materia?ów szkoleniowych.

Oferta:

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cen? (brutto) za przeszkolenie i przeprowadzenie bada? jednego kandydata do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej, w rozbiciu na ma??e?stwo i osob? nie pozostaj?c? w zwi?zku ma??e?skim. Kryterium oceny ofert jest cena brutto za przeszkolenie jednego kandydata do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej i do?wiadczenie w przeprowadzaniu szkole?.

W przypadku wykonawcy nieprowadz?cego dzia?alno?ci gospodarczej oferta cenowa powinna zawiera? wszystkie koszty zwi?zane z realizacj? przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, tak?e w przypadku, kiedy umowa lub obowi?zuj?ce przepisy prawa rodz? po stronie Zamawiaj?cego obowi?zek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodze?, równie? wysoko?? tych kosztów.

P?atno?? za szkolenie nast?pi po wykonaniu ca?o?ci zadania na podstawie faktury prawid?owo wystawionej przez Wykonawc? lub rachunku w terminie 7 dni od daty dor?czenia jej Zamawiaj?cemu i przedstawieniu Zamawiaj?cemu dokumentacji, o której mowa wy?ej.

Zamawiaj?cy zap?aci za faktyczn? liczb? przeszkolonych kandydatów.

Do oferty nale?y do??czy?:

 • Dokument potwierdzaj?cy zatwierdzenie przez w?a?ciwego ministra programu szkolenia, na podstawie, którego zostanie szkolenie przeprowadzone.

 • Dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie do prowadzenia szkolenia wed?ug programu zatwierdzonego przez w?a?ciwego ministra (certyfikaty trenerów).

 • Informacj? o posiadanym wykszta?ceniu i do?wiadczeniu w prowadzeniu tego typu szkole?.

 • Harmonogram szkolenia zawieraj?cy w szczególno?ci rozbicie na poszczególne dni, godziny i bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadz?cych poszczególne zaj?cia.

Miejsce i termin sk?adania ofert:

Ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w zamkni?tej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zast?pcze niezawodowe z terenu Powiatu E?ckiego” do dnia 22 wrze?nia 2016 r. do godz. 13:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, 19-300 E?k. Oferty mo?na sk?ada? osobi?cie lub wys?a? na powy?szy adres. W przypadku wys?ania oferty za dat? wp?ywu uznaje si? dat? i godzin? jej dor?czenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena 70%

 2. Do?wiadczenie 30%

PCPR uniewa?ni niniejsze post?powanie w przypadku, gdy najni?sza cena oferty przekracza? b?dzie kwot? przeznaczon? na realizacj? szkolenia.

 

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:02
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 29