Witamy w PCPR
26.07.2016 r. - Dzień Otwarty Ośrodka Adopcyjnego w Ełku PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
wtorek, 26 lipca 2016 09:22

26.07.2016 r. w godzinach 7.30 - 19.30 filia Warmi?sko-Mazurskiego O?rodka Adopcyjnego w E?ku organizuje DZIE? OTWARTY. Zapraszamy osoby pragn?ce skorzysta? z po?rednictwa i pomocy o?rodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? pod numerem tel. 87 621 38 25 lub pisz?c na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . O?rodek mie?ci si? przy ul. Pi?sudskiego 10, viagra w tzw. "Pa?acyku".

ZAPRASZAMY

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:02
 
Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 04 lipca 2016 12:45
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów na rodziców zast?pczych dla dzieci, healing które zosta?y cz??ciowo lub ca?kowicie pozbawione opieki rodzicielskiej.
Najkorzystniejszym i naturalnym ?rodowiskiem wychowawczym jest rodzina. Je?li jednak nie mo?e to by? rodzina w?asna, treatment powinna j? zast?pi? rodzina obca, która chce i potrafi zaopiekowa? si? porzuconym dzieckiem. Aby zosta? rodzicem zast?pczym niezawodowym nie trzeba rezygnowa? z pracy. Do swojego domu przyjmuje si? dziecko, któremu trzeba zapewni? w?a?ciw? opiek?, edukacj? i da? mi?o??. Rodzice otrzymuj? pomoc finansow? na cz??ciowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka. Zainteresowanych kandydatów do pe?nienia rodzin zast?pczych zapraszamy do tut. Centrum. Zapewniamy nieodp?atne szkolenie.
 
Festyn Rodzinny PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 29 czerwca 2016 08:44

mind serif;">W ramach tegorocznych Dni Rodziny równie? zorganizowano dla spo?eczno?ci lokalnej, help jak i rodzin zast?pczych oraz wychowanków pieczy zast?pczej Festyn Rodzinny „Aktywni rodzice – aktywne dzieci”, który odby? si? na terenie „Bramy Mazur” w dniu 4.06.2016 r. w godz. 12:00 – 17:00. Wspó?organizatorami wydarzenia by?o: Starostwo Powiatowe, Mi?dzyszkolny O?rodek Sportowy, Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „Zacisze”, Master Management Sp. z o.o. „Brama Mazur”, Szko?a Policealna „Medyk”, Calypso Fitness Club, „KIND”, SMYK, Warmi?sko – Mazurski O?rodek Adopcyjny filia w E?ku. Program zawiera? m.in. animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, ?wiczenia na ergometrach pod okiem trenerów m.in. Sebastiana Kosiorka – podwójnego olimpijczyka z Aten i Pekinu, warsztaty kreatywne, nauk? ta?ca, aerobik, techniki masa?u i piel?gnacji cia?a, koncert Zespo?u Centrum i Dysonans.Serdecznie dzi?kujemy firmom, instytucjom, a przede wszystkim Fundacji Wolontariacki O?rodek Wsparcia w organizacji imprezy.


 

 
Konferencja - Dni Rodziny na terenie Powiatu Ełckiego PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 29 czerwca 2016 08:29

viagra 40mg serif;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku jak co roku aktywnie w??czy?o si? w organizacj? na terenie Powiatu E?ckiego XVIII Warmi?sko – Mazurskich Dni Rodziny. Dni Rodziny przebiega?y w województwie pod has?em „Rodzina – tu wszystko si? zaczyna”. Zgodnie z g?ównym has?em Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku przygotowa?o w dniu 3.06.2016 r. konferencj?, help która odby?a si? w sali konferencyjnej Urz?du Miasta. view serif;">Celem konferencji by?o poruszenie problematyki ?rodowiska rodzinnego, w którym kszta?tuj? si? wszelkie po??dane cechy psychofizyczne dziecka. Zosta?y równie? przedstawione zmiany prawne dotycz?ce wsparcia rodziny.

Konferencj? rozpocz?to wyst?pem Anny ?ledziewskiej, która m.in. zaj??a I miejsce w kategorii solista podczas XIV Albertiany, I miejsce podczas IX Festiwalu Piosenki Osób Niepe?nosprawnych „Magiczny Mikrofon” w W?gorzewie w 2015 r. Nast?pnie Pan Piotr Gajewski wskaza?, i? rodzina powinna by? miejscem wychowania m?odego cz?owieka. W rodzinie buduj? si? wi?zi, które zbli?aj? rodziców i dzieci, a wychowanie powinno bazowa? na tradycji i kulturze. Pani Iwona Nowakowska w swoim wyst?pieniu wskaza?a problemy w funkcjonowaniu rodziny. Odczyta?a list m?odego cz?owieka skierowanego do matki, która przez problem wspó?uzale?nienia nie podo?a?a obowi?zkom rodzicielskim. Zaproszony go?? specjalny Pani dr Barbara Passini wyra?nie zaznaczy?a, ?e w przypadku nie wywi?zywania si? rodziców z opieki nad dzieckiem alternatyw? jest piecza zast?pcza. Jednak w swoim wyst?pieniu wskaza?a, ?e dzieci zbyt d?ugo pozostaj? pod opiek? rodziców zast?pczych. W/w jest przeciwniczk? umieszczania dzieci w rodzinach zast?pczych u dziadków. Wskaza?a, ?e dziadkowie nie poradzili sobie z wychowaniem rodziców, wi?c w jaki sposób mog? wychowa? wnuki. Pani Ma?gorzata Kacprzyk w swojej prelekcji odnios?a si? do ró?nych form pomocy jakie udzielaj? rodzinom instytucje by usprawni? ich umiej?tno?ci rodzicielskie czy podj?? dzia?ania interwencyjne w przypadku zagro?enia dzieci. Pan Karol Marchel zast?puj?cy na konferencji Senator – Ma?gorzat? Kopiczko wskaza? na intensywne dzia?ania Pa?stwa pod k?tem wspierania finansowego rodziny, a tak?e ulg i propozycji zmian ustawowych.

Cho? nie ma z?otego ?rodka na to, jak m?drze wychowa? dzieci, to jednak wiadomo, ?e potrzebuj? one rodziców, którzy s? odpowiedzialnymi przewodnikami po ?wiecie, chroni? je i stanowi? wzorzec dojrza?ego post?powania. A podstaw? tych wszystkich dzia?a? jest bliska wi?? rodziców z dzieckiem.


Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:03
 
Zapraszamy na Facebook PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
środa, 29 czerwca 2016 07:43

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na portalu Facebook: https:/www.facebook.com/PCPR.Elk/

 

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:03
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 29