Witamy w PCPR
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa PDF Drukuj
środa, 04 marca 2015 07:43

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, find i? w wyniku zako?czenia procedury naboru na stanowisko psychologa w PCPR zosta? wybrany Pan Robert Bezdziecki.

Uzasadnienie wyboru:

Ofert? zatrudnienia z?o?y?y dwie osoby. Jedna z ofert wp?yn??a po ustawowym terminie, help w zwi?zku z czym nie by?a rozpatrywana.

Wybrany kandydat spe?nia wymagania niezb?dne oraz dodatkowe okre?lone w og?oszeniu. Posiada wymagane wykszta?cenie i wymagany sta? pracy.

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?k

 

E?k, rx dnia 3 marca 2015 r.

 
Ogłaszenie o naborze ofert na stanowisko - koordynatora rodzinnej pieczy zastęczej PDF Drukuj
poniedziałek, 02 marca 2015 11:03

recipe sans-serif;">Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zast?pczej w powiecie e?ckim og?asza nabór ofert na stanowisko

koordynatora rodzinnej pieczy zast?pczej

Więcej…
 
Aktywny samorząd PDF Drukuj
czwartek, 26 lutego 2015 12:47

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, erectile i? rozpoczyna si? nabór wniosków o dofinansowanie ze ?rodków PFRON w ramach pilota?owego programu „Aktywny samorz?d”.

 

 

Wnioski o dofinansowanie b?d? przyjmowane w nast?puj?cych terminach:

MODU? I - od dnia 1 kwietnia 2015 r. - do dnia 30 wrze?nia 2015 r.

 

MODU? II

I termin - od dnia 2 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 rmedical serif;">. (dla wniosków roku akademickiego 2014/2015, semestr letni)

 

Więcej…
 
OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko pedagoga PDF Drukuj
środa, 25 lutego 2015 14:59

generic sans-serif;">OG?OSZENIE O NABORZE

ask sans-serif;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku zaprasza do sk?adania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko PEDAGOGA

 

Więcej…
 
OGŁOSZENIE - prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych PDF Drukuj
wtorek, 24 lutego 2015 08:36

E?k, clinic dnia 24 lutego 2015 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy (kobiet? i m??czyzn? spe?niaj?cych nast?puj?ce wymagania).

 

Wymagania:

1. Wykszta?cenie zgodne z § 9 Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia
22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych us?ug ?wiadczonych przez specjalistyczne o?rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ed kwalifikacji osób zatrudnionych w tych o?rodkach, viagra 40mg szczegó?owych kierunków prowadzenia oddzia?ywa? korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosuj?cych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadz?cych oddzia?ywania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011 r. Nr 50, poz. 259).

 

2. Udokumentowane minimum trzyletnie do?wiadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy ze sprawcami przemocy wed?ug modelu Duluth.

 

3. CV wraz z dokumentami po?wiadczaj?cymi kwalifikacje oraz do?wiadczenie zawodowe nale?y sk?ada? w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku przy
ul. Marsz. J. Pi?sudskiego 5 do dnia 3 marca 2015 r., do godz. 15.00. Z?o?one dokumenty nie b?d? odsy?ane i b?d? przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy, i? skontaktujemy si? tylko z wybranymi osobami.

W przes?anych dokumentach prosimy zawrze? nast?puj?c? klauzul?:

Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm) wraz z o?wiadczeniem i?, kandydat nie by? karany za przest?pstwo pope?nione umy?lnie oraz korzysta z pe?ni praw publicznych.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

 

Termin realizacji: marzec-grudzie? 2015 r.

Informacji udziela Pani Czes?awa Mi?owska - powiatowy koordynator
ds. przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie pod numerem telefonu (87) 621-15-50.

 

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 24