Witamy w PCPR
Prawdziwe oblicze mobbingu PDF Drukuj
środa, 09 lipca 2014 09:38

Mobbing pomimo, link i? nie jest regulacj? now?, dosage wci?? budzi du?e kontrowersje oraz stwarza problemy praktyczne. Wbrew pozorom trudno jest przyporz?dkowa? okre?lone zachowania w miejscu pracy do definicji mobbingu. Co wi?cej poj?cie mobbingu jest niejasne i cz?sto trudne do odró?nienia od poj?cia dyskryminacji. Pracodawcy s? przyzwyczajeni, i? stresuj?ce sytuacje w pracy zdarzaj? si? ka?dego dnia. Problem mo?e pojawi? si? w sytuacji, gdy stresuj?ce sytuacje zaczynaj? wkracza? na terytorium mobbingu. Je?eli nie nauczymy si? rozró?nia? tych subtelnych ró?nic, istnieje realne niebezpiecze?stwo sporu z pracownikiem lub procesu s?dowego.

Mobbing okre?lany równie? w orzecznictwie S?du Najwy?szego mianem deliktu prawa pracy, zosta? wprowadzony do Kodeksu pracy 1 stycznia 2004 roku. Zgodnie z kodeksem pracy definicja mobbingu jest nast?puj?ca: „Mobbing oznacza dzia?ania lub zachowania dotycz?ce pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj?ce na uporczywym i d?ugotrwa?ym n?kaniu lub zastraszaniu pracownika, wywo?uj?ce u niego zani?on? ocen? przydatno?ci zawodowej, powoduj?ce lub maj?ce na celu poni?enie lub o?mieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespo?u wspó?pracowników”.

 

Jak wida? definicja pos?uguje si? poj?ciami o nieostrym zakresie – co jest w mojej ocenie g?ówn? przyczyn? nieporozumie?. Obdzieraj?c definicj? mobbingu ze skostnia?ych poj?? prawnych oraz staraj?c si? przedstawi? ow? definicj? w sposób zrozumia?y oraz pozwalaj?cy na realn? diagnoz? zachowa? pracowników w miejscu pracy dochodzimy do nast?puj?cych wniosków.

 

W pierwszej kolejno?ci mo?na z ca?? pewno?ci? stwierdzi?, i? mobbing ma zwi?zek z zatrudnieniem, cechuje go uporczywo?? i d?ugotrwa?o??, oraz jest zachowaniem zawsze w pewnym sensie nagannym, nie maj?cym usprawiedliwienia w normach moralnych lub zasadach wspó??ycia spo?ecznego. Warto pami?ta?, ?e mobbing musi wywo?ywa? u pracownika b?d?cego jego ofiar? poczucie obni?onej przydatno?ci zawodowej oraz poni?enie oraz o?mieszenie pracownika lub izolowanie go z zespo?u wspó?pracowników.

 

Co ciekawe, pomimo i? definicja pos?uguje si? poj?ciami d?ugotrwa?o?ci oraz uporczywo?ci, konkretyzacji przedmiotowych poj?? pró?no szuka? w przepisach kodeksu pracy. W doktrynie przyjmuje si?, i? dzia?ania o charakterze mobbingu powinny trwa? co najmniej przez 6 miesi?cy. Jednak?e istnieje tak?e wiele opinii, i? okres ten mo?e by? krótszy. W konsekwencji wniosek z powy?szego jest nast?puj?cy – ka?dy przypadek mobbingu powinien by? rozpatrywany indywidualnie, a aspekt d?ugotrwa?o?ci oraz uporczywo?ci powinien by? badany w oparciu o okoliczno?ci konkretnej sprawy. Powy?sze oznacza, i? w drastycznych przepadkach nie mo?na wykluczy?, i? nawet sporadyczne przypadki zachowa?, które mog?yby zosta? zakwalifikowane jako mobbing, daj? szans? powodzenia w s?dzie w sprawie przeciwko pracodawcy.

 

Z definicji mobbingu wynika konieczno?? wykazania nie tylko bezprawno?ci dzia?ania, ale tak?e jego celu (poni?enie, o?mieszenie, izolowanie pracownika) i ewentualnych skutków (rozstrój zdrowia). Co ciekawe, zgodnie ze stanowiskiem S?du Najwy?szego (I PK 203/09), za mobbing mog? by? uznane tak?e nieumy?lne dzia?ania lub zachowania dotycz?ce lub skierowane przeciwko pracownikowi, a w szczególno?ci takie, które wywo?a?y rozstrój zdrowia u pracownika.

 

W mojej ocenie jako przyk?adowe zachowania mobbingowe mo?na wskaza?:

 • systematyczne gro?by pracodawcy dotycz?ce zako?czenia wspó?pracy,

 • uwagi personalne co do zdolno?ci merytorycznych pracowników,

 • zlecenia pracownikowi zada? poni?ej jego kwalifikacji,

 • bezpodstawne wykluczenie pracownika z zespo?u,

 • metody zarz?dzania – motywowania pracowników oparte na gro?bach,

 • regularne stawienie oskar?e? co do uczciwo?ci pracownika/pracowników,

 • u?ywanie przemocy psychicznej,

 • zlecanie zbyt du?ej ilo?ci pracy,

 • oskar?enia o rzekome b??dy czy te? regularne przyw?aszczanie sobie efektów czyjej? pracy,

 • karanie bez wys?uchania wyja?nie?,

 • publiczne krytykowanie – o?mieszanie czy te? poni?anie.

 

Naturalnie opisane powy?ej zachowania nie stanowi? wyczerpuj?cej listy zachowa? które mog? stanowi? przyk?ad mobbingu.

 

Zgodnie z wyrokiem S?du Najwy?szego (II PK 88/08) ocena, czy nast?pi?o n?kanie i zastraszanie pracownika oraz czy dzia?ania te mia?y na celu, mog?y doprowadzi? lub doprowadzi?y do wskazanych wcze?niej konsekwencji, czyli zani?onej oceny jego przydatno?ci zawodowej, poni?enia, o?mieszenia, izolacji b?d? wyeliminowania z zespo?u wspó?pracowników – opiera? si? musi na obiektywnych kryteriach. Tworzy to pewnego rodzaju problem praktyczny, albowiem nie nale?y te? zapomina?, ?e cech? charakterystyczn? mobbingu jest jego subiektywny charakter. Oznacza to, ?e u jednego pracownika post?powanie innej osoby tj. prze?o?onego lub kolegi z pracy uznane zostanie za naruszaj?ce dobre imi? pracownika, a w perspektywie okre?lonej powtarzalno?ci oraz nasilenia – mobbing, podczas gdy drugi pracownik takie lub podobne zachowanie zakwalifikuje jako zupe?nie normalne i nie b?dzie z tego tytu?u czu? si? skrzywdzony, poni?ony itp. Z tego powodu w praktyce s?dowej, w sprawach dotycz?cych mobbingu przyjmuje si?, i? dane zachowanie powinno zosta? uznane za mobbing nie tylko przez ofiar? ale równie? przez osoby niezaanga?owane w dan? sytuacj?, oceniaj?ce j? obiektywnie.

 

Granice pomi?dzy dzia?aniem „mobbingowym” a „niemobbingowym” cz?sto s? p?ynne i trudne do uchwycenia. Dlatego patrz?c na przedmiotow? ogólno?? regulacji, osoby b?d?ce do niej sceptycznie nastawione mog? powiedzie?, i? wszelkie nieporozumienia pomi?dzy pracownikiem, a pracodawc? lub pomi?dzy pracownikami mog? oznacza? mobbing. Nie jest to jednak opinia uzasadniona. Z ca?? pewno?ci? pracodawca jest uprawiony do wydawania polece? pracownikom, nak?adania kar porz?dkowych, wyznaczania celów oraz ich egzekwowania. Zdaniem S?du Najwy?szego wydanie polece? pracownikom nie mo?e by? przejawem mobbingu o ile czynno?? wykonywane s? w sposób nie naruszaj?cy godno?ci drugiej osoby. Co wi?cej dyscyplinowanie pracownika, który nienale?ycie wykonuje swoje obowi?zki, mimo ?e jest to niew?tpliwie stresuj?ce prze?ycie dla pracownika, nie jest mobbingiem. Wydaje si?, ?e mobbingiem nie b?d? tak?e konflikty – „spi?cia” – innych pracowników z „ofiar?” mobbingu, które sprowokowane b?d? na przyk?ad nieprzestrzeganiem – tak?e nieformalnych – zasad i organizacji pracy w danym zak?adzie pracy.

 

Osobnym zjawiskiem wymagaj?cym s?owa komentarza jest zagadnienie „fa?szywego mobbingu”. Praktyka pokazuje, i? zjawisko to jest szczególnie popularne w sytuacjach, w których pracodawca decyduje si? zako?czy? wspó?prac? z danym pracownikiem. Roz?alony pracownik usi?uje wówczas zaszkodzi? pracodawcy poprzez stawienie zarzutu dotycz?cego stosowania mobbingu. Cz?sto w takiej sytuacji dochodzi do procesu s?dowego, którego przedmiotem jest równolegle kwestia zasadno?ci dokonanego wypowiedzenia b?d? rozwi?zania umowy o prac? oraz aspekt mobbingu.

 

Wobec odpowiedzialno?ci za zjawisko mobbingu, ci???cej na pracodawcy, warto zastanowi? si? jakie czynno?ci mo?e podj?? pracodawca aby zapobiega? przejawom mobbingu w miejscu pracy. Wydaje si?, i? w?a?ciwe dzia?ania informacyjne s? niezb?dne do osi?gni?cia zamierzonego celu. Pracodawca mo?e rozwa?y? tak?e wprowadzenie odpowiednich zapisów w regulaminach wewn?trznych pracy, zakazuj?cych stosowania mobbingu, oraz zapisów sankcjonuj?cych takie post?powanie. Wydaje si? równie? wskazane, aby wyznaczy? jedn? osob? w?ród pracowników odpowiedzialn? za przyjmowanie skarg i wniosków zwi?zanych z tym zagadnieniem, oraz umo?liwi? dost?p do takiej osoby w sposób gwarantuj?cy anonimowo??.

 

Je?eli chodzi natomiast o ofiar? mobbingu wydaje si?, i? w?a?ciwym zachowaniem jest wyra?ny oraz zauwa?any dla otoczenia sprzeciw wobec niepo??danego zachowania. Zawsze nale?y zawiadomi? o takich przypadkach pracodawc?, bowiem z mocy prawa jest on zobowi?zany do zwalczania mobbingu w miejscu pracy. Je?eli problemem jest bezpo?redni prze?o?ony, nale?y zwróci? si? do zarz?du spó?ki lub innej osoby usytuowanej wy?ej w hierarchii danej organizacji. W ka?dym przypadku pracownik powinien zapisywa? wszystkie przypadki prze?ladowa? wraz z dat? i godzin? – b?dzie to bowiem nieoceniony dowód w przypadku post?powania s?dowego.

 

 

?ród?o: http://hrstandard.pl/2012/07/03/prawdziwe-oblicze-mobbingu/

 
Sprawozdanie z konferencji „Rodzina fundamentem życia społecznego” PDF Drukuj
poniedziałek, 07 lipca 2014 08:15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku jak co roku aktywnie w??czy?o si? w organizacj? na terenie powiatu e?ckiego XVI Warmi?sko – Mazurskich Dni Rodziny. Dni Rodziny przebiega?y w województwie pod has?em „Rodzina fundamentem ?ycia spo?ecznego”. Zgodnie z g?ównym has?em Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku przygotowa?o w dniu 2.06.2014 r. konferencj?, sick która odby?a si? w sali konferencyjnej Urz?du Miasta. Uczestniczy?y w niej osoby pracuj?ce w ró?nych formach pomocy spo?ecznej, viagra order przedstawiciele diecezji, w?adz i s?downictwa, przedstawiciele szkó?, dyrektorzy placówek opieku?czo – wychowawczych, rodziny zast?pcze oraz m?odzie? ze szkó? ?rednich.

Poni?ej przedstawiamy szczegó?owy program konferencji, wraz z omawianymi zagadnieniami i osobami prowadz?cymi:

 • 12:00 – 12:10 – otwarcie konferencji – Krzysztof Pi?at Starosta E?cki

 • 12:10 – 12:20 – wprowadzenie - Iwona Nowakowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

 • 12:20 – 12:30 – „Demografia w Powiecie E?ckim” – Piotr Gajewski Przewodnicz?cy Rady Powiatu

 • 12:30 – 12:50 wyk?ad „Wp?yw ?ycia rodzinnego na osobowo?? dziecka” – Iwona Nowakowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

 • 12:50 – 13:05 wyk?ad „Rodzina szko?? ?ycia. Jak m?drze wychowywa? dzieci” – Laura Litwin psycholog

 • 13:05 - 13:20 - wyk?ad „Rodzina w ?wietle wyzwa? i zagro?e?” - Iwona Nowakowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

 • 13:20 – 13:35 – wyk?ad „Ko?ció? obro?c? warto?ci rodzinnych, narodowych i uniwersalnych” - ks. proboszcz Jaros?aw D?browski

 • 13:35 – 13:50 – wyk?ad „Z do?wiadcze? rodzinnego poradnictwa parafialnego” - ks. proboszcz Jaros?aw D?browski

 • 13:50 – 14:15 - dyskusja i zamkni?cie konferencji

Podczas konferencji poruszono m.in. problematyk? rosn?cej liczby rozwodów w Powiecie e?ckim, a tak?e zmniejszenia si? liczby urodze? dzieci. Rozwody sta?y si? utrwalonym zjawiskiem rzeczywisto?ci spo?ecznej, które w znacz?cym stopniu uznawane s? za jedn? z g?ównych przyczyn powstawania rodzin niepe?nych. Omówiono konsekwencje coraz liczniejszych rozwodów, które maj? wp?yw na egzystencj? rodziny oraz s? przyczyn? powstawania liberalnych postaw wobec wymaganych niegdy? trwa?o?ci ma??e?stwa i powodów jego rozwi?zania. Za przyczyny rozk?adu po?ycia ma??e?skiego niezmiennie wymienia si? - niedochowanie wierno?ci ma??e?skiej, nadu?ywanie alkoholu, niezgodno?? charakterów.

Ponadto w zdrowym ?rodowisku rodzinnym kszta?tuj? si? wszelkie po??dane cechy psychofizyczne dziecka. Wa?? si? jego losy i rodzina ma wp?yw, czy stanie si? ono jednostk? siln?, odporn? fizycznie i psychicznie czy te? s?ab?, niedojrza?? emocjonalnie i spo?ecznie. Rodzina stymuluje rozwój intelektualny dziecka i przygotowuje nowego cz?onka do udzia?u w ?yciu spo?ecznym, ale warunkiem tego jest mi?o?? otoczenia, akceptacja ze strony rodziców i zwarto?? rodziny, które kszta?tuj? u dziecka poczucie bezpiecze?stwa.

Psycholog Pani Laura Litwin wskaza?a, ?e bycie dobrym i m?drym rodzicem jest wspó?cze?nie trudniejsze ni? kiedykolwiek. Rodzice przeci??aj? dzieci dodatkowymi zaj?ciami, by jak najwcze?niej zdoby?y ró?ne umiej?tno?ci i nagrody. Dla znacznej cz??ci z nich dzieci?stwo jest swoistym wy?cigiem po sukces. Przyczyn? tego stanu rzeczy jest fakt, ?e w spo?ecze?stwie dominuje konsumpcjonizm i konkurencja. Dlatego rodzice uwa?aj?, ?e taka droga zwi?kszy szans? ich dziecka na sukces. Jednak rodzice myl? sukces z poczuciem bycia szcz??liwym.

Cho? nie ma z?otego ?rodka na to, jak m?drze wychowa? dzieci, to jednak wiadomo, ?e potrzebuj? one rodziców, którzy s? odpowiedzialnymi przewodnikami po ?wiecie, chroni? je i stanowi? wzorzec dojrza?ego post?powania. A podstaw? tych wszystkich dzia?a? jest bliska wi?? rodziców z dzieckiem.

Na zako?czenie konferencji jeden z wychowanków pieczy zast?pczej da? pokaz swoich umiej?tno?ci wokalnych.

 
Sprawozdanie ze szkolenia „Daj mi szansę ...” PDF Drukuj
poniedziałek, 07 lipca 2014 08:11

W ramach tegorocznych XVI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku wraz z Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Adopcyjnym filia w Ełku przygotowało szkolenie dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze pt. „Daj mi szansę...”.

Podczas szkolenia koordynator Ośrodka Adopcyjnego przedstawił historię powstania Ośrodka na terenie powiatu ełckiego, jego rolę i zdania. Szkoląca wskazała, że działalność ośrodka opiera się na zasadzie współpracy ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, zakładami opieki zdrowotnej, a także organizacjami społecznymi. Ośrodek prowadzi także działalność diagnostyczno - konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, przygotowuje kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzi procedurę przysposobienia.

Na szkoleniu uświadomiono przybyłym rodzinom zastępczym jak ważna jest współpraca z Ośrodkiem i przygotowywanie dziecka do przysposobienia. Rodzina adopcyjna informowana jest o rodzicach biologicznych dziecka, ich zdrowiu, ewentualnych nałogach, czy innych obciążeniach, dlatego też tak ważna jest współpraca rodzica zastępczego z Ośrodkiem, który to posiada najwięcej informacji o dziecku i jego rodzinie. Ważnym zadaniem opiekunów zastępczych jest także odpowiednie przygotowanie podopiecznych do adopcji. To zadanie zaczyna się od rozumienia przez opiekuna swojej roli w życiu dziecka, powierzonego jego tymczasowej pieczy.

Niezbędne jest zatem by dziecko w chwili przyjścia do rodziny zastępczej poznało swoją sytuację rodzinną i osobistą na tyle, żeby wiedzieć, jakie są możliwe opcje jego rozwoju. Powinno wiedzieć, że jest to sytuacja przejściowa. Czasem możliwy jest powrót do rodziny biologicznej po zrealizowaniu przez rodziców programu naprawczego, a czasem nie. Pozostaje wówczas adopcja, jako najkorzystniejsza forma dalszej pomocy dziecku.

Czasem sami opiekunowie nie pozwalają dzieciom odejść bez poczucia winy, podkreślając, jak wiele dziecko dla nich znaczy i jak to nie wyobrażają sobie życia bez niego.

Pani Agnieszka Brzozowska wskazała, że współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Sądem Rodzinnym na rzecz pomocy dziecku poprzez adopcję jest ważnym zadaniem rodziny zastępczej. W większości wypadków układa się właściwie. Zwłaszcza wówczas, gdy opiekun przygotowuje dziecko do przysposobienia.

 
Sprawozdanie z Festynu Rodzinnego PDF Drukuj
poniedziałek, 07 lipca 2014 08:04

W dniu 7 czerwca 2014 r. w godzinach 10.00 do 14.00 na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku odbył się Festyn Rodzinny, który został zorganizowany w ramach XVI Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny. Organizatorem festynu było Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, który udostępnił teren Ośrodka i znajdującą się na nim infrastrukturę rekreacyjno – sportową. Pozostałe atrakcje zapewniło Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny “ZACISZE” w Ełku.

 

Podczas festynu zarówno dzieci, jak i dorośli przy dźwiękach muzyki uczestniczyli w zabawach z kolorową chustą Klanza, animacjach i konkursach. Największe atrakcje mieli najmłodsi – wykonawca zapewnił im dmuchańce, malowanie twarzy, naukę chodzenia na szczudłach i bańki mydlane. Zarówno dla dorosłych, jak i dzieci nie lada atrakcją były koniki na rolkach. Organizatorzy zapewnili także uczestnikom sprzęt pływający – rowery wodne, kajaki i łodzie wiosłowe. Dla zwiększenia sił na dalsze harce każdy z uczestników otrzymał grillowaną kiełbaskę, a dla wspomnienia lat młodości rodzice, jak i dzieci były częstowane watą cukrową.

 

 
Dni Rodziny 2014 PDF Drukuj
piątek, 25 kwietnia 2014 10:53

Jak co roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku aktywnie w??cza si? w organizacj? tegorocznych XVI Warmi?sko – Mazurskich Dni Rodziny. W ramach przedsi?wzi?? planowana jest Konferencja pn. „Rodzina fundamentem ?ycia spo?ecznego”, treat która odb?dzie si? w sali konferencyjnej Urz?du Miasta w dniu 2.06.2014 r. w godz. 12:00 – 15:00.

Dla rodzin zast?pczych oraz wychowanków pieczy zast?pczej zaplanowany jest Festyn Rodzinny, unhealthy który odb?dzie si? na terenie Mi?dzyszkolnego O?rodka Sportowego przy ul. Grunwaldzkiej 10 w dniu 7.06.2014 r. w godz. 10:00-14:00. Rodziny zast?pcze wraz z dzie?mi b?d? mog?y skorzysta? ze sprz?tu wodnego znajduj?cego si? na wyposa?eniu O?rodka, ponadto atrakcje w formie dmucha?ców, animacji, konkursów, malowania twarzy, nauk? chodzenia na szczud?ach i ba?ki mydlane zapewni Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny “ZACISZE” w E?ku. Dla wzmocnienia uczestników zostanie przygotowana kie?baska z grilla i wata cukrowa.

W ramach obchodów Dni Rodziny planowane jest równie? szkolenie dla rodzin zast?pczych pt. "Daj mi szans?..." dotycz?ce m.in. dzia?alno?ci O?rodka Adopcyjnego, procesu kwalifikacji dziecka do przysposobienia i obowi?zków opiekunów. Szkolenie b?dzie prowadzone przez O?rodek Adopcyjny w E?ku i odb?dzie si? w sali konferencyjnej Urz?du Miasta w dniu 4.06.2014 r. w godz. 12:00 – 14:00.


Program konferencji „Rodzina fundamentem ?ycia spo?ecznego”

12:00 – 12:10 - otwarcie konferencji – Krzysztof Pi?at Starosta E?cki

12:10 – 12:20 - wprowadzenie - Iwona Nowakowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

12:20 – 12:30 - „Demografia w Powiecie E?ckim” – Piotr Gajewski Przewodnicz?cy Rady Powiatu

12:30 – 12:50 - wyk?ad „Wp?yw ?ycia rodzinnego na osobowo?? dziecka” – Iwona Nowakowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

12:50 – 13:05 - wyk?ad „Rodzina szko?? ?ycia. Jak m?drze wychowywa? dzieci” – Laura Litwin psycholog

13:05 - 13:20 - wyk?ad „Rodzina w ?wietle wyzwa? i zagro?e?” - Iwona Nowakowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

13:20 – 13:35 - wyk?ad „Ko?ció? obro?c? warto?ci rodzinnych, narodowych i uniwersalnych” - ks. proboszcz Jaros?aw D?browski

13:35 – 13:50 - wyk?ad „Z do?wiadcze? rodzinnego poradnictwa parafialnego” - ks. proboszcz Jaros?aw D?browski

13:50 – 14:15 - dyskusja i zamkni?cie konferencji


Patronat medialny:

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 14 z 24