Witamy w PCPR
Konkurs plastyczny PDF Drukuj
czwartek, 25 kwietnia 2013 12:33

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, którego tematem jest zaprojektowanie i wykonanie logo. Szczegółowe informacje na temat konkursu - pobierz.

 
Ogłoszenie PDF Drukuj
poniedziałek, 25 lutego 2013 08:39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, że katalog oraz zasady udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok będą dostępne 15.03.2013 r.

 
Nowa edycja programu a KuKu 2013 PDF Drukuj
piątek, 18 stycznia 2013 12:43

Chcemy serdecznie zaprosić rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w kolejnym wydaniu Programu “aKuKu”.

Program A Kuku realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Myślą przewodnią twórców tego projektu było poczucie, że wiele z dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, rozwijającego zdolności i umiejętności a także zainteresowania. Tym projektem chcemy także wesprzeć rodzinne formy opieki i zwrócić uwagę, że dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka potrzebują naszego wsparcia tak samo jak ich rówieśnicy w domach dziecka.Podjęta akcja ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci. Program A Kuku to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowań, na pozytywne spojrzenie na świat i swoje perspektywy.

W tym wydaniu Program podzielony jest na trzy edycje:

I edycja w terminie: marzec 2013 r., dokumenty należy składać do 30 marca 2013 roku.

- Leniuchowanie i wiedzy zdobywanie! – wspieranie wyjazdów indywidualnych /obozy, kolonie/, dzięki którym dzieci rozwijają swoje umiejętności i uczą się, co pozwala im lepiej przygotować się do szkoły i rozszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe lub rozwinąć już posiadane umiejętności. W tej edycji można składać wnioski np. na: dofinansowanie obozów i kolonii językowych, sportowych, artystycznych, rozwijających umiejętności życiowe dzieci lub zmniejszających ich deficyty rozwojowe, co wpływa na poprawę ich funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i szkole.

II edycja w terminie: czerwiec 2013 r., dokumenty należy składać do 30 czerwca 2013 roku.

- Czas do szkoły! – mimo, że zbliżają się wakacje, chcemy dbać o to, aby dzieci mogły je spędzić beztrosko i nie musiały martwic się o książki i przybory szkolne w nadchodzącym roku szkolnym. W tej edycji można składać wnioski o dofinansowanie np. na: dojazdy do szkoły, podręczniki szkolne, przybory szkolne, plecaki do szkoły, opłaty za internat.

III edycja w terminie: wrzesień 2013 r., dokumenty należy składać do 30 września 2013 roku.

- Lubię się uczyć! – dajemy szansę dzieciakom na rozwijanie swoich zdolności naukowych, nadrabianie zaległości oraz wspieramy zdolności dzieci, które pozwolą im na zbudowanie swojej lepszej przyszłości i rozwój umiejętności potrzebnych w szkole i poza nią. W tej edycji można składać wnioski np. na: naukę języków obcych, pomoc pedagogiczną lub specjalistyczną związana z nauką, opłaty za szkoły, w tym np. szkołę muzyczną, dofinansowanie zajęć dodatkowych oraz na: sprzęt do uprawiania sportów, tańca, rozwoju umiejętności plastycznych, instrumenty muzyczne.

Dokumenty zawierające:

Wniosek – zgłoszenie do programu

Zgodę na udział w programie

Postanowienie lub decyzję o ustanowieniu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka /kopia/

należy składać na adres:

FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA
Ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
z dopiskiem “aKuKu”

Wnioski należy przesyłać w następujących nieprzekraczalnych terminach (liczy się data wpływu dokumentów na adres Fundacji Przyjaciółka):

I edycja – 30 marca 2013 r.
II edycja – 30 czerwca 2013 r.
III edycja – 30 września 2013 r.


Pobierz:

Regulamin programu

Wniosek zgłoszerniowy

Zgoda na udział w programie

 
Konkurs „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” - rozstrzygnięty PDF Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku pozyskało kwotę 36 097,00 zł w ramach konkursu - „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” rozstrzygniętego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r.

Spośród 284 ofert złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego 275 jednostek spełniło formalne i merytoryczne warunki konkursu (9 ofert nie spełniło warunków).

Przy rozpatrywaniu ofert były brane pod uwagę następujące kryteria:

 • liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka:
 • wysokość świadczeń wskazanych w Programie przyznanych  w 2012 r. w stosunku do wysokości wszystkich świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej przyznanych w 2012 r.:
 • liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w stosunku do liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ogółem;
 • zamożność powiatu – wskaźnik P.


Biorąc pod uwagę ww. kryteria oraz wysokość środków przewidzianych przez Program do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 64 ofert powiatów, w tym Powiat Ełcki. Pozyskane środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych na naszym terenie.

 
Szukamy kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej PDF Drukuj
poniedziałek, 23 lipca 2012 07:04

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Obecnie w naszym powiecie 280 dzieci znalazło opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych w tym 81 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych i 53 dzieci w rodzinach zawodowych. Coraz więcej dzieci traci oparcie w swych rodzicach i nie mogą liczyć na ich pomoc. Potrzebują one szczególnej troski, opieki oraz miłości. Z uwagi na brak nowych rodzin zastępczych, opuszczone dzieci trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na terenie powiatu ełckiego funkcjonują 4 takie placówki, w których łącznie przebywa 91 dzieci. Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej jest rozwiązaniem ostatecznym, jak wiadomo dla każdego człowieka a przede wszystkim dziecka najlepszym miejscem do prawidłowego rozwoju i poczucia bezpieczeństwa jest rodzina. Dlatego też poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze.

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Opieka zastępcza może być powierzona osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodów.

Nadmieniamy, iż Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej i wynosi ona 1000,00 zł. Natomiast w przypadku rodzin spokrewnionych z dzieckiem jest to kwota 660,00 zł. Powyższe kwoty pomniejsza się o 50% dochodu dziecka.

Wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne określone Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, nr 149, poz. 887 z późn. zm.) zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem, które odbędzie się w okresie wrzesień - listopad 2012 r.

Rodziny chętne do tworzenia rodzin zastępczych w celu uzyskania dokładnych informacji na temat wszelkich procedur proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°, tel. (87) 621-15-50.

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 14 z 21