Witamy w PCPR
Dni Rodziny 2014 PDF Drukuj
piątek, 25 kwietnia 2014 10:53

Jak co roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku aktywnie w??cza si? w organizacj? tegorocznych XVI Warmi?sko – Mazurskich Dni Rodziny. W ramach przedsi?wzi?? planowana jest Konferencja pn. „Rodzina fundamentem ?ycia spo?ecznego”, treat która odb?dzie si? w sali konferencyjnej Urz?du Miasta w dniu 2.06.2014 r. w godz. 12:00 – 15:00.

Dla rodzin zast?pczych oraz wychowanków pieczy zast?pczej zaplanowany jest Festyn Rodzinny, unhealthy który odb?dzie si? na terenie Mi?dzyszkolnego O?rodka Sportowego przy ul. Grunwaldzkiej 10 w dniu 7.06.2014 r. w godz. 10:00-14:00. Rodziny zast?pcze wraz z dzie?mi b?d? mog?y skorzysta? ze sprz?tu wodnego znajduj?cego si? na wyposa?eniu O?rodka, ponadto atrakcje w formie dmucha?ców, animacji, konkursów, malowania twarzy, nauk? chodzenia na szczud?ach i ba?ki mydlane zapewni Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny “ZACISZE” w E?ku. Dla wzmocnienia uczestników zostanie przygotowana kie?baska z grilla i wata cukrowa.

W ramach obchodów Dni Rodziny planowane jest równie? szkolenie dla rodzin zast?pczych pt. "Daj mi szans?..." dotycz?ce m.in. dzia?alno?ci O?rodka Adopcyjnego, procesu kwalifikacji dziecka do przysposobienia i obowi?zków opiekunów. Szkolenie b?dzie prowadzone przez O?rodek Adopcyjny w E?ku i odb?dzie si? w sali konferencyjnej Urz?du Miasta w dniu 4.06.2014 r. w godz. 12:00 – 14:00.


Program konferencji „Rodzina fundamentem ?ycia spo?ecznego”

12:00 – 12:10 - otwarcie konferencji – Krzysztof Pi?at Starosta E?cki

12:10 – 12:20 - wprowadzenie - Iwona Nowakowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

12:20 – 12:30 - „Demografia w Powiecie E?ckim” – Piotr Gajewski Przewodnicz?cy Rady Powiatu

12:30 – 12:50 - wyk?ad „Wp?yw ?ycia rodzinnego na osobowo?? dziecka” – Iwona Nowakowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

12:50 – 13:05 - wyk?ad „Rodzina szko?? ?ycia. Jak m?drze wychowywa? dzieci” – Laura Litwin psycholog

13:05 - 13:20 - wyk?ad „Rodzina w ?wietle wyzwa? i zagro?e?” - Iwona Nowakowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku

13:20 – 13:35 - wyk?ad „Ko?ció? obro?c? warto?ci rodzinnych, narodowych i uniwersalnych” - ks. proboszcz Jaros?aw D?browski

13:35 – 13:50 - wyk?ad „Z do?wiadcze? rodzinnego poradnictwa parafialnego” - ks. proboszcz Jaros?aw D?browski

13:50 – 14:15 - dyskusja i zamkni?cie konferencji


Patronat medialny:

 
Dzień Otwarty w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej PDF Drukuj
poniedziałek, 10 marca 2014 09:55

?rodowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi E?ckiej, sales ul. Lipowa 1 (w bezpo?rednim s?siedztwie Domu Pomocy Spo?ecznej) zaprasza w dniu 20.03.2014 r. w godz. 10:00 – 14:00 na Dzie? Otwarty.


?DS jest dziennym o?rodkiem wsparcia prowadzonym przez Powiat E?cki, przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chorych psychicznie, niepe?nosprawnych intelektualnie oraz wykazuj?cych inne przewlek?e zaburzenia czynno?ci psychicznych). Uczestnicy maj? zapewnion? fachow? opiek? i terapi?, ciep?y posi?ek, bezp?atny transport z E?ku oraz w miar? potrzeby kontakt z psychologiem i psychiatr? na terenie Domu. Na miejscu mo?na b?dzie obejrze? O?rodek, zapozna? si? szczegó?owo z jego ofert? a tak?e uzyska? informacj? na temat procedury przyj?cia.

W szczególno?ci zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem, ich rodziców, opiekunów ale równie? lekarzy pierwszego kontaktu, piel?gniarki ?rodowiskowe, pracowników socjalnych o?rodków pomocy spo?ecznej funkcjonuj?cych na terenie naszego powiatu.

 
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 r. PDF Drukuj
piątek, 07 marca 2014 07:55

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, ed i? w zwi?zku z mo?liwo?ci? ubiegania si? o dofinansowanie ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych w ramach pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” MODU? II – pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym przedstawiamy Harmonogram dzia?a? decyzyjnych wynikaj?cy z obecnie obowi?zuj?cych zasad realizacji MODU?U II programu:

 

30.03.2014 r.

Termin zako?czenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/pó?rocza.

31.05.2014 r.

Termin zako?czenia wyp?aty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/pó?rocza.

30.09.2014 r.

Termin zako?czenia przyjmowania w 2014 r. wniosków w ramach programu.

31.01.2015 r.

Termin zako?czenia wyp?at dofinansowania w ramach programu

(w odniesieniu do wniosków z?o?onych w 2014 r.).

30.06.2015 r.

Termin rozliczenia ?rodków finansowych przekazanych na realizacj? programu

w 2014 r. - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomi?dzy PCPR

w E?ku a Wnioskodawc? powinny zosta? rozliczone.

 

Jednocze?nie PCPR w E?ku informuje, dosage ?e zgodnie z wprowadzonymi zmianami zapisów proceduralnych zwi?zanych z realizacj? pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” w 2014 roku pn. „Kierunki dzia?a? i warunki brzegowe obowi?zuj?ce realizatorów pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” w 2014 roku”, drug zosta?a wyznaczona jednolita na terenie ca?ego kraju zasada naliczania kwoty dofinansowania do kosztów nauki dotycz?ca dodatku na pokrycie kosztów kszta?cenia, tj. obligatoryjnie zlikwidowano ubieg?oroczny schemat zwi?kszania podstawowej kwoty dofinansowania na podstawie ?redniej ocen, miejsca zamieszkania oraz stopnia niepe?nosprawno?ci.

 

Ponadto prosimy o zapoznanie si? z zamieszczonymi poni?ej szczegó?owymi informacjami dotycz?cymi osób niepe?nosprawnych ubiegaj?cych si? o dofinansowanie w ramach MODU?U II pilota?owego programu „Aktywny samorz?d”:

 

INFORMACJE DODATKOWE dla osób ubiegaj?cych si? w 2014 roku o dofinansowanie ze ?rodków PFRON w ramach pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” MODU?U II - Pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym

 
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2014 PDF Drukuj
poniedziałek, 03 marca 2014 10:18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, illness i? od dnia 03.03.2014 r. rozpoczyna si? nabór wniosków o dofinansowanie ze ?rodków PFRON w ramach pilota?owego programu „Aktywny samorz?d”. Program „Aktywny samorz?d” obejmuje dofinansowania w nast?puj?cym zakresie:

MODU? I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie i monta?u oprzyrz?dowania do posiadanego samochodu, cialis

- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dost?pie do uczestniczenia w spo?ecze?stwie informacyjnym:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprz?tu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie 2: dofinansowanie szkole? w zakresie obs?ugi nabytego w ramach programu sprz?tu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu si?:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym,

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym,

- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy ko?czyny, w której zastosowano nowoczesne rozwi?zania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako?ci,

- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanej protezy ko?czyny (co najmniej na III poziomie jako?ci),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywno?ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale?nej;

 

MODU? II - pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym.

Zasady i Kierunki dzia?a? oraz warunki brzegowe dotycz?ce realizacji pilota?owego programu „Aktywny samorz?d” w 2014 roku znajduj? si? na stronie PFRON-u http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

Druki wniosków oraz szczegó?owe informacje nt. programu osoby niepe?nosprawne zamieszkuj?ce Powiat E?cki mog? uzyska? w siedzibie PCPR w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, I pi?tro, pok. nr 3. oraz pod nr tel. 87-621-15-50.


Wnioski o dofinansowanie s? przyjmowane w nast?puj?cych terminach:

MODU? I - od dnia 03.03.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.

MODU? II

I termin - od dnia 03.03.2014 r. do dnia 30.03.2014 r.

II termin - od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.

Za dat? z?o?enia wniosku uwa?a si? dat? jego wp?yni?cia do PCPR w E?ku, a w przypadku wniosków sk?adanych drog? pocztow? - dat? stempla pocztowego.

 
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze PDF Drukuj
środa, 15 stycznia 2014 10:58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  3. wypełniają obowiązek alimentacyjny;
  4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
  6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Opieka zastępcza może być powierzona osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodów.


Wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne określone Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, nr 149, poz. 887 z późn. zm.) zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem, które planowane jest w pierwszej połowie 2014 r.

Rodziny chętne do tworzenia rodzin zastępczych w celu uzyskania dokładnych informacji na temat wszelkich procedur proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°, tel. (87) 621-15-50.

Przemyśl to, podejmij decyzję... i daj dziecku miłość i dom!

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 14 z 23