Witamy w PCPR
OGŁASZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOĆI W EŁKU PDF Drukuj
poniedziałek, 09 lutego 2015 14:55

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W E?KU
OG?ASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPO?U DS. ORZEKANIA O NIEPE?NOSPRAWNO?CI
W E?KU

 

Więcej…
 
OGŁOSZENIE - prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych PDF Drukuj
czwartek, 05 lutego 2015 11:18

E?k, symptoms dnia 5 lutego 2015 r.

OG?OSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy (kobiet? i m??czyzn? spe?niaj?cych nast?puj?ce wymagania).

Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj
środa, 04 lutego 2015 08:56

Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA

 
Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy PDF Drukuj
poniedziałek, 29 grudnia 2014 13:24

 

unhealthy Times, prostate serif;">W dniu 15.12.2014 r. w godzinach 12:00 – 14:00 w sali Orze? Hotelu Rydzewski odby?a si? konferencja ko?cz?ca projekt pt.„Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku. Projekt zosta? dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu Os?onowego „Wspieranie Jednostek Samorz?du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie”.


Celem g?ównym projektu „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” by?o podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu popraw? sytuacji rodzin zagro?onych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zw?aszcza pomoc ta kierowana by?a do dzieci – ofiar przemocy domowej, które zosta?y umieszczone w pieczy zast?pczej oraz do rodziców biologicznych, a tak?e rodziców zast?pczych.

Wsparciem zostali obj?ci mieszka?cy powiatu e?ckiego – ofiary przemocy i osoby zagro?one przemoc?, ?wiadkowie przemocy, wychowankowie umieszczeni w pieczy zast?pczej, którzy do?wiadczyli przemocy, osoby pracuj?ce w podmiotach realizuj?cych zadania na rzecz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie, osoby nie radz?ce sobie w sytuacjach konfliktowych, rodzice biologiczni dzieci, które zosta?y umieszczone w pieczy zast?pczej, opiekunowie, którzy chc? naby? kompetencje wychowawcze, uczniowie, przedstawiciele w?adz, s?dów i o?rodków pomocy spo?ecznej.

Na konferencji omówiono g?ówne etapy realizacji projektu. Prowadz?cy konferencj? m.in. Iwona Nowakowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ks. Jaros?aw D?browski i Grzegorz Mikucki wskazali jak przemoc wp?ywa na funkcjonowanie ca?ej rodziny i jakie wywiera skutki w wychowaniu, a pó?niej w funkcjonowaniu ju? doros?ych dzieci.

W ramach projektu pracownicy Dzia?u ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR-u opracowali poradnik dla rodziców i opiekunów pt. „Karanie bez pasa, nagradzanie z g?ow?”. Poradnik dost?pny jest bezp?atnie dla rodziców w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, pok. nr 4.

 

Więcej…
 
Informacja w sprawie kart parkingowych PDF Drukuj
środa, 19 listopada 2014 14:56

W celu zapewnienia osobom niepe?nosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych, site ustawa z dnia 10 pa?dziernika 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wyd?u?a do dnia 30 czerwca 2015 r. okres wa?no?ci kart parkingowych, prescription wydanych na podstawie przepisów obowi?zuj?cych przed dniem 1 lipca 2014 r.

?ród?o: generic 52,listopad-2014-r-.html">http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,52,listopad-2014-r-.html

Tre?? ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001589+2014%2411%2429&type=2

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 14 z 27