Witamy w PCPR
OGŁOSZENIE - prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych PDF Drukuj
wtorek, 24 lutego 2015 08:36

E?k, clinic dnia 24 lutego 2015 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy (kobiet? i m??czyzn? spe?niaj?cych nast?puj?ce wymagania).

 

Wymagania:

1. Wykszta?cenie zgodne z § 9 Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia
22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych us?ug ?wiadczonych przez specjalistyczne o?rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ed kwalifikacji osób zatrudnionych w tych o?rodkach, viagra 40mg szczegó?owych kierunków prowadzenia oddzia?ywa? korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosuj?cych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadz?cych oddzia?ywania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011 r. Nr 50, poz. 259).

 

2. Udokumentowane minimum trzyletnie do?wiadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy ze sprawcami przemocy wed?ug modelu Duluth.

 

3. CV wraz z dokumentami po?wiadczaj?cymi kwalifikacje oraz do?wiadczenie zawodowe nale?y sk?ada? w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku przy
ul. Marsz. J. Pi?sudskiego 5 do dnia 3 marca 2015 r., do godz. 15.00. Z?o?one dokumenty nie b?d? odsy?ane i b?d? przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy, i? skontaktujemy si? tylko z wybranymi osobami.

W przes?anych dokumentach prosimy zawrze? nast?puj?c? klauzul?:

Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm) wraz z o?wiadczeniem i?, kandydat nie by? karany za przest?pstwo pope?nione umy?lnie oraz korzysta z pe?ni praw publicznych.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

 

Termin realizacji: marzec-grudzie? 2015 r.

Informacji udziela Pani Czes?awa Mi?owska - powiatowy koordynator
ds. przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie pod numerem telefonu (87) 621-15-50.

 

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?ku

 
OGŁASZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOĆI W EŁKU PDF Drukuj
poniedziałek, 09 lutego 2015 14:55

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W E?KU
OG?ASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPO?U DS. ORZEKANIA O NIEPE?NOSPRAWNO?CI
W E?KU

 

Więcej…
 
OGŁOSZENIE - prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych PDF Drukuj
czwartek, 05 lutego 2015 11:18

E?k, symptoms dnia 5 lutego 2015 r.

OG?OSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów do prowadzenia zaj?? korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy (kobiet? i m??czyzn? spe?niaj?cych nast?puj?ce wymagania).

Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj
środa, 04 lutego 2015 08:56

Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA

 
Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy PDF Drukuj
poniedziałek, 29 grudnia 2014 13:24

 

unhealthy Times, prostate serif;">W dniu 15.12.2014 r. w godzinach 12:00 – 14:00 w sali Orze? Hotelu Rydzewski odby?a si? konferencja ko?cz?ca projekt pt.„Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku. Projekt zosta? dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu Os?onowego „Wspieranie Jednostek Samorz?du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie”.


Celem g?ównym projektu „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” by?o podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu popraw? sytuacji rodzin zagro?onych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zw?aszcza pomoc ta kierowana by?a do dzieci – ofiar przemocy domowej, które zosta?y umieszczone w pieczy zast?pczej oraz do rodziców biologicznych, a tak?e rodziców zast?pczych.

Wsparciem zostali obj?ci mieszka?cy powiatu e?ckiego – ofiary przemocy i osoby zagro?one przemoc?, ?wiadkowie przemocy, wychowankowie umieszczeni w pieczy zast?pczej, którzy do?wiadczyli przemocy, osoby pracuj?ce w podmiotach realizuj?cych zadania na rzecz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie, osoby nie radz?ce sobie w sytuacjach konfliktowych, rodzice biologiczni dzieci, które zosta?y umieszczone w pieczy zast?pczej, opiekunowie, którzy chc? naby? kompetencje wychowawcze, uczniowie, przedstawiciele w?adz, s?dów i o?rodków pomocy spo?ecznej.

Na konferencji omówiono g?ówne etapy realizacji projektu. Prowadz?cy konferencj? m.in. Iwona Nowakowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ks. Jaros?aw D?browski i Grzegorz Mikucki wskazali jak przemoc wp?ywa na funkcjonowanie ca?ej rodziny i jakie wywiera skutki w wychowaniu, a pó?niej w funkcjonowaniu ju? doros?ych dzieci.

W ramach projektu pracownicy Dzia?u ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR-u opracowali poradnik dla rodziców i opiekunów pt. „Karanie bez pasa, nagradzanie z g?ow?”. Poradnik dost?pny jest bezp?atnie dla rodziców w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, pok. nr 4.

 

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 16 z 29