Witamy w PCPR
Ogłoszenie PDF Drukuj
poniedziałek, 25 lutego 2013 08:39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, pharmacy ?e katalog oraz zasady udzielania dofinansowa? przy udziale ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych na 2013 rok b?d? dost?pne 15.03.2013 r.

 
Nowa edycja programu a KuKu 2013 PDF Drukuj
piątek, 18 stycznia 2013 12:43

Chcemy serdecznie zaprosi? rodziny zast?pcze oraz rodzinne domy dziecka do udzia?u w kolejnym wydaniu Programu “aKuKu”.

Program A Kuku realizowany przez Fundacj? Oriflame Dzieciom i Fundacj? Przyjació?ka to program pomocy dzieciom z rodzin zast?pczych i rodzinnych domów dziecka.

My?l? przewodni? twórców tego projektu by?o poczucie, story ?e wiele z dzieci wychowuj?cych si? w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zast?pczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, medications rozwijaj?cego zdolno?ci i umiej?tno?ci a tak?e zainteresowania. Tym projektem chcemy tak?e wesprze? rodzinne formy opieki i zwróci? uwag?, medical ?e dzieci w rodzinach zast?pczych i rodzinnych domach dziecka potrzebuj? naszego wsparcia tak samo jak ich rówie?nicy w domach dziecka.Podj?ta akcja ma charakter d?ugofalowy i zak?ada spe?nianie potrzeb i marze? dzieci. Program A Kuku to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowa?, na pozytywne spojrzenie na ?wiat i swoje perspektywy.

W tym wydaniu Program podzielony jest na trzy edycje:

I edycja w terminie: marzec 2013 r., dokumenty nale?y sk?ada? do 30 marca 2013 roku.

- Leniuchowanie i wiedzy zdobywanie! – wspieranie wyjazdów indywidualnych /obozy, kolonie/, dzi?ki którym dzieci rozwijaj? swoje umiej?tno?ci i ucz? si?, co pozwala im lepiej przygotowa? si? do szko?y i rozszerzy? swoj? wiedz? oraz zdoby? nowe lub rozwin?? ju? posiadane umiej?tno?ci. W tej edycji mo?na sk?ada? wnioski np. na: dofinansowanie obozów i kolonii j?zykowych, sportowych, artystycznych, rozwijaj?cych umiej?tno?ci ?yciowe dzieci lub zmniejszaj?cych ich deficyty rozwojowe, co wp?ywa na popraw? ich funkcjonowania w ?rodowisku rówie?niczym i szkole.

II edycja w terminie: czerwiec 2013 r., dokumenty nale?y sk?ada? do 30 czerwca 2013 roku.

- Czas do szko?y! – mimo, ?e zbli?aj? si? wakacje, chcemy dba? o to, aby dzieci mog?y je sp?dzi? beztrosko i nie musia?y martwic si? o ksi??ki i przybory szkolne w nadchodz?cym roku szkolnym. W tej edycji mo?na sk?ada? wnioski o dofinansowanie np. na: dojazdy do szko?y, podr?czniki szkolne, przybory szkolne, plecaki do szko?y, op?aty za internat.

III edycja w terminie: wrzesie? 2013 r., dokumenty nale?y sk?ada? do 30 wrze?nia 2013 roku.

- Lubi? si? uczy?! – dajemy szans? dzieciakom na rozwijanie swoich zdolno?ci naukowych, nadrabianie zaleg?o?ci oraz wspieramy zdolno?ci dzieci, które pozwol? im na zbudowanie swojej lepszej przysz?o?ci i rozwój umiej?tno?ci potrzebnych w szkole i poza ni?. W tej edycji mo?na sk?ada? wnioski np. na: nauk? j?zyków obcych, pomoc pedagogiczn? lub specjalistyczn? zwi?zana z nauk?, op?aty za szko?y, w tym np. szko?? muzyczn?, dofinansowanie zaj?? dodatkowych oraz na: sprz?t do uprawiania sportów, ta?ca, rozwoju umiej?tno?ci plastycznych, instrumenty muzyczne.

Dokumenty zawieraj?ce:

Wniosek – zg?oszenie do programu

Zgod? na udzia? w programie

Postanowienie lub decyzj? o ustanowieniu rodziny zast?pczej lub rodzinnego domu dziecka /kopia/

nale?y sk?ada? na adres:

FUNDACJA PRZYJACIÓ?KA
Ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
z dopiskiem “aKuKu”

Wnioski nale?y przesy?a? w nast?puj?cych nieprzekraczalnych terminach (liczy si? data wp?ywu dokumentów na adres Fundacji Przyjació?ka):

I edycja – 30 marca 2013 r.
II edycja – 30 czerwca 2013 r.
III edycja – 30 wrze?nia 2013 r.


Pobierz:

Regulamin programu

Wniosek zg?oszerniowy

Zgoda na udzia? w programie

 
Konkurs „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” - rozstrzygnięty PDF Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku pozyska?o kwot? 36 097, order 00 z? w ramach konkursu - „Wsparcie rodzin zast?pczych i rodzinnych domów dziecka” rozstrzygni?tego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zast?pczej na 2012 r.

Spo?ród 284 ofert z?o?onych przez jednostki samorz?du terytorialnego 275 jednostek spe?ni?o formalne i merytoryczne warunki konkursu (9 ofert nie spe?ni?o warunków).

Przy rozpatrywaniu ofert by?y brane pod uwag? nast?puj?ce kryteria:

 • liczba rodzin zast?pczych i rodzinnych domów dziecka:
 • wysoko?? ?wiadcze? wskazanych w Programie przyznanych  w 2012 r. w stosunku do wysoko?ci wszystkich ?wiadcze? dla rodzinnej pieczy zast?pczej przyznanych w 2012 r.:
 • liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zast?pczej w stosunku do liczby dzieci umieszczonych w pieczy zast?pczej ogó?em;
 • zamo?no?? powiatu – wska?nik P.


Bior?c pod uwag? ww. kryteria oraz wysoko?? ?rodków przewidzianych przez Program do dofinansowania zakwalifikowanych zosta?o 64 ofert powiatów, salve w tym Powiat E?cki. Pozyskane ?rodki zosta?y przeznaczone na bie??ce funkcjonowanie rodzin zast?pczych na naszym terenie.

 
Szukamy kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej PDF Drukuj
poniedziałek, 23 lipca 2012 07:04

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku poszukuje kandydatów ch?tnych do pe?nienia funkcji rodzin zast?pczych dla dzieci pozbawionych cz??ciowo lub ca?kowicie opieki rodzicielskiej.

Obecnie w naszym powiecie 280 dzieci znalaz?o opiek? i wychowanie w rodzinach zast?pczych w tym 81 dzieci w rodzinach zast?pczych niezawodowych i 53 dzieci w rodzinach zawodowych. Coraz wi?cej dzieci traci oparcie w swych rodzicach i nie mog? liczy? na ich pomoc. Potrzebuj? one szczególnej troski, viagra order opieki oraz mi?o?ci. Z uwagi na brak nowych rodzin zast?pczych, patient opuszczone dzieci trafiaj? do placówek opieku?czo-wychowawczych. Na terenie powiatu e?ckiego funkcjonuj? 4 takie placówki, w których ??cznie przebywa 91 dzieci. Umieszczenie dziecka w placówce opieku?czo - wychowawczej jest rozwi?zaniem ostatecznym, jak wiadomo dla ka?dego cz?owieka a przede wszystkim dziecka najlepszym miejscem do prawid?owego rozwoju i poczucia bezpiecze?stwa jest rodzina. Dlatego te? poszukujemy kandydatów na rodziny zast?pcze.

 Pe?nienie funkcji rodziny zast?pczej mo?e by? powierzone osobom, które:

 1. daj? r?kojmi? nale?ytego sprawowania pieczy zast?pczej;
 2. nie s? i nie by?y pozbawione w?adzy rodzicielskiej, oraz w?adza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wype?niaj? obowi?zek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowi?zek w stosunku do nich wynika z tytu?u egzekucyjnego;
 4. nie s? ograniczone w zdolno?ci do czynno?ci prawnych;
 5. s? zdolne do sprawowania w?a?ciwej opieki nad dzieckiem, co zosta?o potwierdzone za?wiadczeniami o braku przeciwwskaza? zdrowotnych do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywaj? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewni? odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umo?liwiaj?ce dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i spo?ecznego,

b) w?a?ciwej edukacji i rozwoju zainteresowa?,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Opieka zast?pcza mo?e by? powierzona osobom, które nie by?y skazane prawomocnym wyrokiem za umy?lne pope?nienie przest?pstwa. W przypadku rodziny zast?pczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiada? sta?e ?ród?o dochodów.

Nadmieniamy, i? Starosta w?a?ciwy ze wzgl?du na miejsce zamieszkania rodziny zast?pczej udziela miesi?cznej pomocy pieni??nej na cz??ciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zast?pczej niezawodowej i zawodowej i wynosi ona 1000,00 z?. Natomiast w przypadku rodzin spokrewnionych z dzieckiem jest to kwota 660,00 z?. Powy?sze kwoty pomniejsza si? o 50% dochodu dziecka.

Wszyscy kandydaci spe?niaj?cy wymogi formalne okre?lone Ustaw? z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej (Dz. U. z 2011, nr 149, poz. 887 z pó?n. zm.) zostan? obj?ci nieodp?atnym szkoleniem, które odb?dzie si? w okresie wrzesie? - listopad 2012 r.

Rodziny ch?tne do tworzenia rodzin zast?pczych w celu uzyskania dok?adnych informacji na temat wszelkich procedur proszone s? o zg?aszanie si? do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku przy ul. Pi?sudskiego 5 od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 7°° do 15°°, tel. (87) 621-15-50.

 
Sprawozdanie z Festynu Rodzinnego PDF Drukuj
poniedziałek, 18 czerwca 2012 15:00

W dniu 9 czerwca 2012 r. w godzinach 10.00 do 13.00 na terenie Mi?dzyszkolnego O?rodka Sportowego w E?ku odby? si? Festyn Rodzinny, physician który zosta? zorganizowany w ramach XIV Warmi?sko-Mazurskich Dni Rodziny. Organizatorem festynu by?o Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, pill a atrakcje zapewni?o Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny “ZACISZE” w E?ku.

Podczas festynu zarówno dzieci, dosage jak i doro?li przy d?wi?kach muzyki uczestniczyli w zabawach z kolorow? chust? Klanza, animacjach i konkursach. Najwi?ksze atrakcje mieli najm?odsi – wykonawca zapewni? im malowanie twarzy, nauk? chodzenia na szczud?ach i ba?ki mydlane. Nie lada atrakcj? by?y dmucha?ce i dla zwi?kszenia si? na dalsze harce - grillowana kie?baska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 16 z 23