Witamy w PCPR
Konkurs „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” - rozstrzygnięty PDF Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku pozyskało kwotę 36 097,00 zł w ramach konkursu - „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” rozstrzygniętego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r.

Spośród 284 ofert złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego 275 jednostek spełniło formalne i merytoryczne warunki konkursu (9 ofert nie spełniło warunków).

Przy rozpatrywaniu ofert były brane pod uwagę następujące kryteria:

 • liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka:
 • wysokość świadczeń wskazanych w Programie przyznanych  w 2012 r. w stosunku do wysokości wszystkich świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej przyznanych w 2012 r.:
 • liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w stosunku do liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ogółem;
 • zamożność powiatu – wskaźnik P.


Biorąc pod uwagę ww. kryteria oraz wysokość środków przewidzianych przez Program do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 64 ofert powiatów, w tym Powiat Ełcki. Pozyskane środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych na naszym terenie.

 
Szukamy kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej PDF Drukuj
poniedziałek, 23 lipca 2012 07:04

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Obecnie w naszym powiecie 280 dzieci znalazło opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych w tym 81 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych i 53 dzieci w rodzinach zawodowych. Coraz więcej dzieci traci oparcie w swych rodzicach i nie mogą liczyć na ich pomoc. Potrzebują one szczególnej troski, opieki oraz miłości. Z uwagi na brak nowych rodzin zastępczych, opuszczone dzieci trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na terenie powiatu ełckiego funkcjonują 4 takie placówki, w których łącznie przebywa 91 dzieci. Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej jest rozwiązaniem ostatecznym, jak wiadomo dla każdego człowieka a przede wszystkim dziecka najlepszym miejscem do prawidłowego rozwoju i poczucia bezpieczeństwa jest rodzina. Dlatego też poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze.

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Opieka zastępcza może być powierzona osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodów.

Nadmieniamy, iż Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej i wynosi ona 1000,00 zł. Natomiast w przypadku rodzin spokrewnionych z dzieckiem jest to kwota 660,00 zł. Powyższe kwoty pomniejsza się o 50% dochodu dziecka.

Wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne określone Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, nr 149, poz. 887 z późn. zm.) zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem, które odbędzie się w okresie wrzesień - listopad 2012 r.

Rodziny chętne do tworzenia rodzin zastępczych w celu uzyskania dokładnych informacji na temat wszelkich procedur proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°, tel. (87) 621-15-50.

 
Sprawozdanie z Festynu Rodzinnego PDF Drukuj
poniedziałek, 18 czerwca 2012 15:00

W dniu 9 czerwca 2012 r. w godzinach 10.00 do 13.00 na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku odbył się Festyn Rodzinny, który został zorganizowany w ramach XIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Organizatorem festynu było Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, a atrakcje zapewniło Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny “ZACISZE” w Ełku.

Podczas festynu zarówno dzieci, jak i dorośli przy dźwiękach muzyki uczestniczyli w zabawach z kolorową chustą Klanza, animacjach i konkursach. Największe atrakcje mieli najmłodsi – wykonawca zapewnił im malowanie twarzy, naukę chodzenia na szczudłach i bańki mydlane. Nie lada atrakcją były dmuchańce i dla zwiększenia sił na dalsze harce - grillowana kiełbaska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawozdanie z konferencji „Mamo, Tato – bądźmy razem! PDF Drukuj
poniedziałek, 18 czerwca 2012 14:44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jak co roku aktywnie włączyło się w organizację na terenie powiatu ełckiego XIV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny”. Dni Rodziny przebiegały w województwie pod hasłem „Mamo, Tato – bądźmy razem”. Pod takim hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przygotowało w dniu 28.05.2012 r. konferencję, która odbyła się w Hotelu Rydzewski. Uczestniczyły w niej osoby pracujące w różnych formach pomocy społecznej, przedstawiciele diecezji, władz i sądownictwa, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodziny zastępcze.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program konferencji, wraz z omawianymi zagadnieniami i osobami prowadzącymi:

 • 10:00 - 10:10 otwarcie konferencji – Starosta Ełcki Krzysztof Piłat

 • 10:10 - 10:15 wprowadzenie – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Iwona Nowakowska

 • 10:15 - 11:00 „Rodzina – budowanie dobrych relacji” Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „ZACISZE” Grzegorz Mikucki i Katarzyna Waszkiewicz – Mikucka

 • 11:00 - 11:20 „Uzależnienia wrogiem rodziny” - Dyrektor PCPR Iwona Nowakowska

 • 11:20 - 11:40 „Zanim wyfruną z gniazda” - Dyrektor Domu Rodzinnego Joanna Ćwiek

 • 11:40 - 12:00 „Trudny okres dorastania dziecka, a postawy rodziców” - Dyrektor Domu Św. Faustyny Marcin Chilicki

 • 12:00 - 12:30 „Wychowanie w rodzinie do stworzenia rodziny” - Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Artur Gajewski

 • 12:30 - 13:00 Występ Emiliana Mankiewicza

 • 13:00 - 13:30 Poczęstunek

 • 13:30 - 13:45 dyskusja i zamknięcie konferencji

Spotkanie miało na celu uświadomienie sobie czym jest współczesna rodzina i jakie czyhają na nią zagrożenia. Poruszono również problematykę wychowania i dorastania dzieci szczególnie pod kątem wychowanków przebywających w opiece zastępczej.

Zabierający głos na konferencji przypominali, że rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, oddziałującym na człowieka najdłużej, niekiedy nawet do końca życia. Okazuje się jednak, że miejsce tradycyjnej rodziny zastępuje coraz powszechniej tzw. rodzina nowoczesna. Wówczas kobieta staje się bardziej niezależna, a jej partner aktywniej uczestniczy w życiu domu. Role wszystkich członków rodziny cechuje coraz większy indywidualizm. Po

ruszano również tematykę uzależnień, jak niekorzystny na życie młodszych pokoleń ma stylu życia ich uzależnionych rodziców.
Dyrektorzy placówek dzielili się swoimi obserwacjami, jak często wychowankowie są nieprzygotowani do wypełniania ról społecznych. Wówczas opiekunów czeka długi i mozolny proces by ich wychowankowie nabyli umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, załatwiana spraw urzędowych i organizacji czasu.

 
Podziękowanie PDF Drukuj
środa, 06 czerwca 2012 13:42

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku wraz ze Starostwem Powiatowym w Ełku, pragnie serdecznie podziękować sponsorom, którzy swoją pomocą wsparli organizację Festynu integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych, który odbył się w Ełckim Centrum Kultury w dniu 24.05.2012 r.: Panu Maciejowi Sebastianowi Dąbrowskiemu – właścicielowi „KULA-HULA” Kręgielnia i PUB, Panu Arturowi Kolenda – właścicielowi Zakładu ogólnobudowlanego, Państwu Magdalenie i Krzysztofowi Łoniewskim – właścicielom „ŻĄDŁO” PUB oraz Panu Ryszardowi Wiecheć – Apartamenty i PUB „Smętek”.

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 16 z 23