Witamy w PCPR
Informacja w sprawie kart parkingowych PDF Drukuj
środa, 19 listopada 2014 14:56

W celu zapewnienia osobom niepe?nosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych, site ustawa z dnia 10 pa?dziernika 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wyd?u?a do dnia 30 czerwca 2015 r. okres wa?no?ci kart parkingowych, prescription wydanych na podstawie przepisów obowi?zuj?cych przed dniem 1 lipca 2014 r.

?ród?o: generic 52,listopad-2014-r-.html">http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,52,listopad-2014-r-.html

Tre?? ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001589+2014%2411%2429&type=2

 
Konkurs plastyczny „Stop przemocy wobec kobiet” PDF Drukuj
środa, 05 listopada 2014 07:46

sildenafil serif;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku og?asza konkurs plastyczny pod has?em pharm serif;">Stop przemocy wobec kobiet”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkó? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy i miasta E?k.

Regulamin Konkursu

Cele konkursu:

 1. Kszta?towanie w?a?ciwych postaw wobec zjawiska przemocy.

 2. Wychowanie do rozumienia negatywnych konsekwencji stosowania przemocy.

 3. Stworzenie uczestnikom mo?liwo?ci ekspresji artystycznej i prezentacji w?asnych dokona? twórczych.

 4. Rozwijanie wyobra?ni i aktywno?ci plastycznej.

 5. Zach?canie do wykonywania prac plastyczno – manualnych, jako alternatywnej formy sp?dzania wolnego czasu.

Tematyka konkursu:

  1. Tematem konkursu plastycznego jest widzenie problemu przemocy wobec kobiet oczami dzieci, wyra?anie emocji poprzez rysunek.

 1. Szczegó?owe zagadnienia konkursowe:

  a. format pracy: A4.

  b. technika: rysunek kredkami zwyk?ymi lub farbami akwarelowymi.

 2. Warunki uczestnictwa:

  a. Oczekujemy prac wykonanych samodzielnie przez dzieci i m?odzie?.

  b. Dzie?o rysunkowe powinno by? wynikiem wcze?niej przeprowadzonej pogadanki.

  Ka?da praca musi zawiera? symbol kampanii – bia?? wst??k? oraz has?o „Stop przemocy wobec kobiet”.

  Oceniane b?dzie bogactwo wyobra?e? na zadany temat zawarte w pracy plastycznej interpretowanej przez dziecko w sposób charakterystyczny dla twórczo?ci tego okresu.

  c. Praca musi by? zaopatrzona w metryczk? zawieraj?c? dane uczestnika.

  d. Uczestnik mo?e wykona? na konkurs jedn? prac?.

Terminy:

 1. Prace b?d? dostarczone przez opiekunów ma?oletnich przebywaj?cych w rodzinach zast?pczych w zamkni?tych kopertach do dnia 2 grudnia 2014 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, 19-300 E?k.

 2. Jury w sk?adzie 5-osobowym wy?oni zwyci?zców pierwszych miejsc w trzech kategoriach wiekowych: szko?a podstawowa, gimnazjum i szko?y ponadgimnazjalne dnia 9 grudnia 2014 r.

 3. Informacje o przyznanych nagrodach b?d? dost?pne na stronie internetowej PCPR E?k, a nagrodzeni uczestnicy zostan? poinformowani telefonicznie.

Nagrody:

 1. Przewidujemy nagrody rzeczowe dla najlepszych prac w ka?dej z trzech grup wiekowych (szko?a podstawowa, gimnazjum, szko?a ponadgimnazjalna).

 2. Zdj?cia najlepszych prac zostan? opublikowane na stronie internetowej PCPR E?k.

Inne:

 1. PCPR nie zwraca prac nades?anych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej dzia?alno?ci statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac.

 2. Osob? odpowiedzialn? za organizacj? konkursu jest Czes?awa Mi?owska.

 3. Dodatkowe informacje udzielane s? pod numerem telefonu 87 621-15-50.

FORMULARZ ZG?OSZENIA

 
PDF Drukuj

 

cialis serif;">ZAPROSZENIE

 

cure serif;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku serdecznie zaprasza

pe?noletnich mieszka?ców E?ku i Powiatu e?ckiego na film pt. „Plac Zbawiciela” emitowany w ramach projektu „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” dofinansowanego ze ?rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu Os?onowego „Wspieranie Jednostek Samorz?du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie”

 

Seans filmowy odb?dzie si? 7 listopada 2014 r. w sali kinowej E?ckiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 pocz?tek o godz. 17.00.

 

Wszystkie osoby ch?tne zapraszamy po odbiór biletów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5 pok. nr 4

 


 
PDF Drukuj

 

Piknik na Dzikim Zachodzie

 

 

W dniu 21.09.2014 r. w godzinach od 13:00 do 18:00, and w sali "Zebra" E?ckiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 odby? si? ,,Piknik na Dzikim Zachodzie" zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, który odby? si? w ramach projektu ,,Zrozumiesz siebie - pokonasz problemy" dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu Os?onowego „Wspieranie Jednostek Samorz?du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie”.

 

Więcej…
 
MODUŁ II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 r. - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym PDF Drukuj
piątek, 19 września 2014 13:04

 Uwaga studenci!!! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, decease i? zbli?a si? termin zako?czenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze ?rodków PFRON w ramach pilota?owego programu “Aktywny samorz?d” - MODU? II - pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym. Druki wniosków nie zosta?y zamieszczone na stronie internetowej ze wzgl?dów technicznych, online poniewa? po wydrukowaniu wnioski nie s? zgodne z obowi?zuj?cym wzorem. Druki wniosków s? dost?pne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku, ul. Pi?sudskiego 5, pok. 3. Ostateczny termin przyjmowania wniosków zosta? wyznaczony do dnia 30 wrze?nia 2014 r. Za?wiadczenie wystawione przez w?a?ciw? jednostk? organizacyjn?, tj. uczelni?/szko??, sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 1 do wniosku mo?e zosta? dostarczone w pó?niejszym terminie, jednak nie pó?niej ni? do dnia 31 pa?dziernika 2014 r. Szczegó?owe informacje nt. dofinansowa? mo?na uzyska? pod nr tel. 87-621-15-50 oraz na stronie internetowej PFRON:

http://www.pfron.org.pl 

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 16 z 28