Witamy w PCPR
KARTA PARKINGOWA PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   

ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH Od dnia 1 lipca 2014 roku

 
nabór uczestników 21.08.2014 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   

Nabór uczestników do projektu

w zwi?zku z realizacj? projektu pt. „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu Os?onowego „Wspieranie Jednostek Samorz?du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie”

 
„Wiedzieć znaczy być” PDF Drukuj
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 10:07

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku zach?ca do zapoznania si? z informacj? Fundacji na rzecz Wspierania Spo?eczno?ci Lokalnej, abortion która od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazw? „Wiedzie? znaczy by?” wspó?finansowany ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób niepe?nosprawnych oraz ich otoczenia z terenu ca?ej Polski

Celem projektu jest wyposa?enie osób niepe?nosprawnych oraz ich otoczenia w wiedz? dotycz?c? przys?uguj?cych im praw i uprawnie? zwi?zanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach ?ycia. Zakres poradnictwa obejmowa? b?dzie kwestie zwi?zane z funkcjonowaniem zarówno w sferze spo?ecznej jak i zawodowej, click niekoniecznie dotycz?ce niepe?nosprawno?ci.


Cel projektu b?dzie realizowany poprzez udzielanie bezpo?rednich informacji osobom niepe?nosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za po?rednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.srem.co (box informacyjny po lewej stronie menu pn. PORADY ON-LINE). Do dyspozycji beneficjentów s? nast?puj?cy specjali?ci: prawnik, check ?specjalista prawa pracy i bhp,?doradca ds. osób niepe?nosprawnych oraz specjalista pracy socjalnej. Korzystanie z poradnictwa odbywa si? na okre?lonych na stronie zasadach http://www.fundacja.srem.co/zasady.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z us?ug oferowanych w projekcie zapraszamy do zapoznania si? z informacj? na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu pod nr 784 209 450.

 
„Start w samodzielność” PDF Drukuj
wtorek, 22 lipca 2014 12:15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku rozpocz??o trzeci? edycj? rekrutacji do projektu „Start w samodzielno??” wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia oraz zaktywizowanie zawodowe osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.

Kto mo?e wzi?? udzia? w projekcie?
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urz?dzie Pracy w E?ku b?d? nieaktywna zawodowa zamieszkuj?ca obszar wiejski powiatu e?ckiego w wieku 15-30 lat.
Uczestnicy projektu zostan? obj?ci nast?puj?cym wsparciem:

  • Opracowanie Indywidualnych Planów Dzia?ania
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe
  • „Barman-kelner”
  • Sta?e zawodowe na stanowisku barman-kelner

Kompletne i podpisane formularze rekrutacyjne mo?na sk?ada? w biurze projektu osobi?cie w terminie do 31.08.2014r.

Projekt „Start w samodzielno??” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku na terenie powiatu e?ckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji spo?ecznej Dzia?anie 7.2 Przeciwdzia?anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo?ecznej. Poddzia?anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo?eczna osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.

Projekt jest realizowany od 01.07.2013 roku do 30.06.2015 roku.

Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku ul. Pi?sudskiego 5, pharm tel. 87-621-15-50, diagnosis www.pcpr.elk.pl

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 16 z 27