Projekt „Start w samodzielność” realizowany jest przez Powiat ełcki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku na terenie powiatu ełckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Głównym celem projektu „Start w samodzielność” jest udzielenie wsparcia oraz zaktywizowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY